Koronalov til debatt

Steffen Handal står foran Stortinget. Er alvorlig.
- Vi er glade for at Unio har markert viktigheten av kritisk debatt om det forslaget som nå behandles, sier Steffen Handal. Foto: Anne Karin Sæther

Den såkalte koronaloven ble foreslått av regjeringen på onsdag. Unio og Utdanningsforbundet anerkjenner behovet for handlekraft, men mener det er viktig med et kritisk blikk på tiltakene som foreslås.

Publisert 20.03.2020

Formålet med loven er å legge til rette for forsvarlige og effektive tiltak som er nødvendige for å begrense forstyrrelsen av normale samfunnsfunksjoner som følge av koronavirusutbruddet. Den skal også avhjelpe negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Loven behandles i Stortinget lørdag og vedtas etter planen allerede på tirsdag.

Les våre spørsmål og svar i forbindelse med koronautbruddet

– Lærerprofesjonen har som sitt grunnlovfestede oppdrag å ta vare på demokratiet. Grunnlovens § 109 stiller utvetydige krav til opplæringen, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Opplæringen skal være egnet til å fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Disse kravene er dermed overordnet alle andre krav som stilles til opplæringen.

– Med dette utgangspunktet skal lærere alltid følge årvåkent med når forfatningsmessige utfordringer behandles i Stortinget, sier Handal.

Det gjøres i disse dager. Regjeringen har foreslått en fullmaktslov, som skal gi særlige hjemler for å ta nødvendige beslutninger under koronakrisen.

Kritisk blikk

– Vi anerkjenner behovet for at landet kan trenge handlekraftig ledelse i tider som disse. Likevel er det viktig å ha et kritisk blikk på de tiltak som foreslås, slik at de blir minst mulig inngripende og at rettsstatlige prinsipper opprettholdes. Vi er derfor glade for at Unio har markert viktigheten av kritisk debatt om det forslaget som nå behandles, sier Handal.

Unio sin leder, Ragnhild Lied er klar på at debatt er avgjørende:

– At denne lovproposisjonen gjennomgås kritisk og møter debatt er helt på sin plass, sier Lied.

Som følge av situasjonen med korona har regjeringen bedt alle departementer komme med innspill for å kunne identifisere mulige situasjoner og saksforhold der en dramatisk utvikling i pandemien vil kunne kreve raske og inngripende tiltak, som det i dag vil være manglende eller uklart hjemmelsgrunnlag for i gjeldende lovverk.

Alle departementer har spilt inn mulige saksforhold som vil kunne kreve slike tiltak. På bakgrunn av innspillene har regjeringen utformet utkast til en fullmaktslov med begrenset varighet, der regjeringen gis fullmakter til å fravike ordinære demokratiske og saksbehandlingsmessige prosedyrer når det anses å ha avgjørende betydning for å ta vare på liv og helse.

Begrensninger

Loven gir ikke anledning til å fravike grunnloven, heller ikke konvensjoner som følge av menneskerettighetene. Loven er foreslått tidsbegrenset til 6 måneder. Forskrifter vedtatt med hjemmel i loven skal uten opphold meddeles Stortinget, som på sin side og med umiddelbar virkning kan oppheve forskriften med en tredjedel av stemmene, dersom den ikke har tilstrekkelig oppslutning.

Debatt vil medvirke til å høyne samfunnets oppmerksomhet og styrke vår demokratiske beredskap. Det er bra, fordi det vil medvirke til å mobilisere Stortinget dersom loven brukes på en måte som bryter med folkets grunnleggende rettsforståelse. Proposisjonen gir regjeringen svært vide fullmakter. Den kan misbrukes.

Trepartssamarbeidet er en viktig arena for denne debatten, og Unio vil bidra aktivt med både kritiske og konstruktive synspunkt.

Nødvendigheten

Et viktig spørsmål er om loven trengs? Det er også bakgrunnen for at den er utarbeidet.

– Unio anerkjenner at den pandemien vi nå står overfor kan komme til å utfordre vårt samfunn på måter som krever at vi har en handlekraftig ledelse med evne til å sette inn raske og kraftfulle mottiltak, sier Ragnhild Lied.

Det er et motiv vi tror har oppslutning i folket. Er lovteksten i et rimelig forhold til de utfordringer den er ment å virke overfor? Gir den gode nok sikringer mot misbruk? Dette forutsetter vi vil bli diskutert når Stortinget skal behandle proposisjonen.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet

Saker om koronakrisen