For dårlig oppfølging av enslige mindreårige

Utdanningsforbundet mener regjeringen må behandle enslige mindreårige asylsøkere på samme måte som norske ungdommer som er i barnevernets omsorg.

Regjeringen foreslår med det foreliggende lovforslaget å opprettholde nåværende ordning for asylsøkere mellom 15 og 18 år, til tross for at myndighetene er blitt kritisert gjentatte ganger av FN-komiteer for det mangelfulle omsorgstilbudet som gis denne gruppa. De behandles som voksne, mens de i henhold til norsk lov og barnekonvensjonen er barn, og har behov for tett oppfølging av kvalifiserte omsorgspersoner.

Dette er en ansvarsfraskrivelse fra regjeringen overfor noen av de mest sårbare ungdommene i Norge Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet har nylig levert et høringssvar til justisdepartementet i forbindelse med regjeringens forslag til endringer i utlendingsloven og forskriften om omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere.

Kritikkverdig praksis

Utdanningsforbundet mener det er riktig å sammenlikne norske barn under barnevernets omsorg med enslige mindreårige som kommer uten omsorgspersoner til Norge. Disse gruppene kan ha ulike utfordringer og behov, men begge grupper trenger faglig omsorg og tett oppfølging av kompetente voksne. Med dette lovforslaget er det tydelig at regjeringen mener noe annet. Det er blant annet utlendingsmyndighetene og ikke barnevernet, som har ansvaret for denne gruppa.
Stortinget ba regjeringen om å sikre denne ungdomsgruppa mot å bli utsatt for menneskehandel. Utdanningsforbundet er ikke fornøyd med regjeringens forslag til hvordan man skal ivareta disse ungdommene.

– Med det foreslåtte lovforslaget om bo- og omsorgsforhold for enslige mindreårige asylsøkere, lovhjemler regjeringen en kritikkverdig praksis, mener Lorentzen.

Siden 2015 har ungdomsgruppa mellom 15 og 18 år fått et mye dårligere tilbud enn enslige mindreårige asylsøkere under 15. Myndighetene kaller det et alderstilpasset tilbud.
Dette tilbudet har ikke samme voksentetthet og det stilles heller ikke de samme krav til kompetanse blant de ansatte, som ved omsorgssentrene for dem under 15 år.

I det hele tatt tar man ikke hensyn til at enslige mindreårige, nettopp er enslige og mindreårige. De fleste har hatt lang tid på flukt med uhyggelige opplevelser i "ryggsekken"  Ann Mari Milo Lorentzen, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet mener det ikke er nok ressurser på de vanlige mottakene for 15-18-åringene. Det er for få ansatte og mange av dem er ukvalifiserte.

Stort behov for faglig kompetanse

– Mange av disse ungdommene har et stort behov for å bli lyttet til og for å bli trøstet. De må møtes med forståelse og av faglig kompetanse når de blir redde og får mareritt som følge av de tøffe erfaringene de har gjennomlevd.

Det tidspunktet da disse ungdommene er mest sårbare er om natten. Dette er også den tiden på døgnet det er få ansatte på jobb og de som er der er ukvalifiserte nattevakter.

– Det er gjerne da de tunge tankene trenger seg på. Mange har opplevd forferdelige hendelser, som å miste sine kjære eller at de selv så vidt har reddet livet, sier Lorentzen.

Flere rapporter viser at det er slik forholdene på mottakene er. Nasjonal Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) har konkludert med at dette er menneskerettighetsbrudd og usaklig forskjellsbehandling i forhold til norske barnevernsbarn.

– Det er opplagt forskjellsbehandling å la enslige mindreårige asylsøkere få et kvalitativt dårligere tilbud enn andre barn under barnevernets omsorg. Dette omfatter store forskjeller når det gjelder bemanningstetthet, kompetansekrav til de ansatte og store forskjeller i tilgjengeligheten til voksne.

Norge kritiseres av FN

Disse forskjellene har Norge blitt direkte kritisert for av FNs barnekomité, Rasediskrimineringskomiteen, Komiteen for politiske, økonomiske og sosiale rettigheter, Menneskerettighetskomiteen og FNs torturkomité.

– Utdanningsforbundet synes det er underlig at myndighetene ikke ønsker å imøtekomme denne kritikken, sier Lorentzen.

I 2016 sendte regjeringen et tilsvarende forslag på høring der enslige mindreårige under 15 år stod i fare for å miste sitt barnevernstilbud. Høringsinstansene viste massiv motstand og hevdet, som nå, at man legger opp til brudd på flere internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av. Motstanden førte til at regjeringen ikke gjennomførte innstrammingene.

– Nå er det viktig at også enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år kommer inn under barnevernets tjenester. Det vil være i tråd med alle internasjonale konvensjoner Norge er forpliktet av. Det vil også være å se på disse ungdommene som barn med særlige behov for omsorg og opplæring av et tilstrekkelig antall godt kvalifiserte voksne. Noe annet vil være skammelig, fastslår Lorentzen.

Sitert

Avbildet: Ann Mari Milo  Lorentzen

Ann Mari Milo Lorentzen