Arbeidslivets parter krevde tettere dialog med regjeringen

Steffen Handal, leder av Unio kommune, og styreleder Bjørn Arild Gram i KS i samtale med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.
Steffen Handal, leder av Unio kommune, og styreleder Bjørn Arild Gram i KS i samtale med kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Unio

Sammen med de andre partene i kommunesektoren møtte Steffen Handal, leder av Unio kommune, flere regjeringsmedlemmer for å diskutere trykket på sektoren. – Regjeringen og kommunesektoren må sammen sørge for at arbeidshverdagen blir slik at også ansatte står løpet ut, og kan gi gode tjenester, sier han.

Publisert 06.10.2020

– Unios medlemmer i helse og utdanning løser daglig samfunnskritiske oppgaver. Gjennom koronapandemien har vi erfart at oppgavene blir flere, presset høyere og økonomien dårligere i kommunene. Regjeringen og kommunesektoren må sammen sørge for at arbeidshverdagen blir slik at også ansatte står løpet ut, og kan gi gode tjenester, sier leder i Unio kommune, Steffen Handal og nestleder Silje Naustvik.

Tirsdag møtte KS, Unio, LO, YS og Akademikerne kommunal- og moderniseringsministeren, helse- og omsorgsministeren, finansministeren og kunnskapsministeren, samt statssekretær fra Statsministerens kontor for å diskutere hvordan vi i de neste månedene kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren.

Unio mener den største utfordringen kommunene står overfor, er å møte innbyggernes behov for velferdstjenester av høy kvalitet. Mangelen på sykepleiere, lærere og andre nøkkelpersonellgrupper i kommunal sektor, er en alvorlig hindring for dette. Koronakrisen har ytterligere forsterket den samfunnskritiske betydningen disse har.

Gjennom koronapandemien har vi erfart at oppgavene blir flere, presset høyere og økonomien dårligere i kommunene.

Sammen om samarbeidskrav

Også arbeidsgiver KS stiller seg bak situasjonsrapporten fra norske kommuner.

– Situasjonen i kommunesektoren som følge av koronapandemien er nå svært presset. Arbeidslivets parter i kommunesektoren krever tettere samarbeid med regjeringen for å løse utfordringene, sier styreleder i kommunesektorens organisasjon KS, Bjørn Arild Gram.

Arbeidslivets parter i kommunesektoren mener det er flere tiltak statlige myndigheter kan iverksette for å lette presset på kommunene. Målet med tiltakene er å bedre ressurssituasjonen, slik at konsekvensene for sårbare grupper reduseres.

Mange løsninger på en presset situasjon

Unio kommune, sammen med KS, Akademikerne, LO og YS, stiller opp med noen forslag til løsninger som kan avhjelpe situasjonen:

  • Økt kapasitet på den nasjonale rådgivningstelefonen for å avhjelpe presset på kommunene.
  • Økt analysekapasitet på sykehus og private laboratorier som tilsvarer behovene i kommunene.
  • Sikre at kommunene har tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr i månedene framover
    Det bør være mulig for en kommune uten smittepress å kunne gå over til grønt smittevernnivå.
  • Når kommunene må drive smitteverntiltak på gult nivå, bør det være åpning for at opplærings- og barnehagetilbudet kan tilpasses, blant annet til hvor mange av det pedagogiske personalet som er tilgjengelige, til tilgang på utstyr samt barnas og elevenes alder og behov.
  • Nasjonale myndigheter må kommunisere tydelig felles forståelse av handlingsrommet i lovverket, slik at kommunene har anledning til å prioritere helsetjenester til de som trenger de mest i en situasjon med økt beredskapsnivå.

 

Kompetanse nødvendig

Unio mener det er avgjørende at kommunene framover lykkes med å rekruttere, beholde og mobilisere medarbeidere med tilstrekkelig og riktig kompetanse, og at de parallelt satser på utdanning og andre kompetanseutviklingstiltak blant de ansatte. Heltid framfor deltid er også av vesentlig betydning for både kvalitet i tjenestene, og at kommunene er en konkurransedyktig arbeidsgiver. For å lykkes er det avgjørende at alle parter anerkjenner utfordringen og samles om kraftfulle tiltak. Partene bør utvikle en samlet nasjonal strategi for rekruttering, hvor tiltak, finansiering og lovverk spiller på lag.


Stort fravær, trange rammer

De mange konsekvensene i kommunene som følge av covid-19, er preget av usikkerhet og stor avstand i virkelighetsforståelsen. Det meldes blant annet om stort fravær, betydelig etterslep og svært trange rammer for arbeidet som skal gjøres. Manglende grunnbemanning i helse- og omsorg har ført til at blant annet habiliterende og rehabiliterende helsehjelp har blitt redusert, med fare for konsekvenser som varig funksjonstap og økte pleiekostnader. Tilgang på vikarer er kritisk og de ansatte opplever en betydelig økt belastning.

Koronapandemien har satt forholdet mellom oppgaver og ressurser på spissen. Det har også vist sårbarheten knyttet til manglende beredskapsplaner, hvor konsekvensene eksempelvis har vært manglende smittevernutstyr.

Sitert

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet