Viderefører hovedavtalen for kirken og kirkelige virksomheter

Forhandlingsutvalget i Unio KA 2019. Fra venstre Gun Hafsaas, Utdanningsforbundet, Eystein Hagesæther, Akademikerforbundet, forhandlingsleder Kristian Mollestad, Presteforeningen, Leiv Sigmund Hope, Diakonforbundet og Eirik Rikardsen, Norsk Sykepleierforbund. Bjørn T. Berg fra Forskerforbundet var ikke til stede da blidet ble tatt. Foto: Unio.

Det er enighet om å videreføre hovedavtalen som nå i tariffområdet KA, kirken og kirkelige virksomheter, med tilleggsavtalen for Den norske kirke.

Publisert 17.12.2019

Det er klart etter at partene kom til enighet. 

– Vi mener hovedavtalen skal bygge opp under et godt og forpliktende samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i den enkelte virksomhet, og mellom partene sentralt, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA.

Avtalen utløp opprinnelig i 2017, men ble etter tidligere forhandlinger prolongert ut 2019. Hovedavtalen videreføres nå i ytterligere to år uten endringer. Det betyr at den løper til 31.12.2021.

Klima og miljø som del av partssamarbeidet

I protokollen har partene samtidig uttrykt at de er enige om:

At hensynet til miljø og klima skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse, og skal bidra til en bærekraftig utvikling som fremmer FNs bærekraftsmål.

At et kunnskapsbasert samarbeid på arbeidsplassnivå for et mer inkluderende, helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø er viktig. Et godt arbeidsmiljø har stor betydning for kvaliteten i tjenesten. Partene har et felles mål om å redusere sykefravær og forebygge tidlig frafall fra arbeidslivet. Dette er viktig for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Et inkluderende arbeidsliv skal bidra til at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvikles og benyttes i aktivt arbeid.

Ny tekst ved neste korsvei

- Vi hadde håpet å få disse punktene ytterligere konkretisert gjennom endringer i hovedavtalen, men jeg er glad for at partene gjennom protokollen kunne bli enige om å sette klima og miljø på dagsorden. Dette er et viktig tema for kirken som samfunnsaktør og vi er glade for at dette nå også finner sin naturlige plass i medbestemmelsen, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA.

Ved neste forhandling skal partene se på hvordan temaene fra protokollen kan inkluderes i ny tekst i Hovedavtalen.

Kirkelige endringsprosesser

Det er store endringsprosesser på gang i kirken, og partene ble derfor også enige om å åpne for reforhandling av avtalen allerede neste høst, hvis man ser at det er behov for det.

- Hovedavtalen er grunnlaget for de ansattes medbestemmelse på arbeidsplassen, og vi hadde håpet på forhandlinger som både kunne gi avklaringer og muligheter til å gjøre endringer som styrker de tillitsvalgtes vilkår og rettigheter. Det er viktig for oss å ha ordninger for medbestemmelse som bidrar til å gi trygghet under omstilling, sier Mollestad.

Partene har frist til fredag 20.12. kl 12 med å gi sin tilslutning til protokollen. Den legges ut her når den er klar.