Stortingsmelding med uavklarte spørsmål

Regjeringens stortingsmelding Tett på – Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO peker på viktige målsettinger, men etterlater mange uavklarte spørsmål om hvordan målene skal nås.

Meldingen følger opp arbeidet til Nordahl-utvalget og Stoltenberg-utvalget, samt politiske intensjoner skissert i stortingsmelding 19 Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen og stortingsmelding 21 Lærelyst – Tidlig innsats og kvalitet.

– Intensjonen med denne meldingen er å bidra til at flere barnehagebarn og elever får den hjelpen de har behov for, fra kvalifiserte lærere med rett kompetanse og fra et kommunalt støttesystem med bred og flerfaglig kompetanse. Det er et godt mål, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal.

Vil flytte kompetanse fra møterom til klasserom

Kunnskapsministeren ønsker å flytte kompetanse fra møterom til klasserom, og dermed styrke både den ordinære opplæringen og den spesialpedagogiske hjelpen. Regjeringens kunnskapsgrunnlag viser at nær halvparten av barnehagebarn og elever med behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, får dette av assistenter.

Kompetansen som trengs for å drive dette arbeidet har ikke vært tydelig definert. Derfor vil regjeringen stramme inn lovverket.

– Det er på høy tid at alle barnehagebarn og elever blir møtt av kvalifiserte lærere med høy og relevant kompetanse gjennom hele sin utdanning.
Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet.

Handal legger til at: – Her må vi vurdere de skisserte tiltakene nøye. Når regjeringen vil vurdere nye stillingshjemler og utvide kravet om undervisningskompetanse for å få spesialpedagogisk kompetanse inn i skolen, er det viktig at vi melder oss på.

Positivt med spesialpedagogisk kompetanseløft

– Når det gjelder å styrke laget rundt barn og unge, synes jeg meldingen har mange gode tiltak. Den individuelle retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning videreføres, og det tas samtidig initiativ til et kompetanseløft. Dersom dette arbeidet gjøres grundig, kan det bidra til at flere av de barna som har behov for særskilt tilrettelegging får dette, innenfor det ordinære utdanningstilbudet, sier lederen av Utdanningsforbundet.

Regjeringen mener det er for store variasjoner i hvor godt rustet barnehager, skoler og støttesystem er til å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. En kompetansekartlegging med påfølgende kompetanseløft skal minske disse forskjellene.

Utdanningsforbundet støtter regjeringens mål om at hver kommune skal ha tilgang til nødvendig flerfaglig kompetanse.

– Hvilken kompetanse regjeringen mener barnehager, skoler og støttesystem skal inneha, vil være viktig for oss å følge opp. De ulike aktørene i laget rundt barn og elever skal komplettere hverandre, og i en kompetansekartlegging må derfor både roller og behov tydeliggjøres, sier Handal.

Tydeligere roller i støttesystemet

Særlig er rolle- og ansvarsfordelingen mellom PP-tjenesten og Statped behandlet i stortingsmeldingen. Regjeringen ønsker å tydeliggjøre og avgrense mandatet til Statped, og med det frigjøre ressurser til et kommunalt kompetanseløft.

Det skal stilles tydeligere krav til PP-tjenesten, som skal få en viktigere rolle inn mot skole og barnehage.

Til dette sier Handal sier at: – PP-tjenesten og Statped kan sies å fylle de viktigste rollene i det spesialpedagogiske støttesystemet. Det er avgjørende for de barna og elevene som trenger deres hjelp, at ressursene brukes hensiktsmessige og effektivt. Regjeringens forslag er derfor interessant, men det fremstår noe uferdig. Overføring av ressurser og ansvar krever gjennomtenkte prosesser, ikke minst krever det involvering av fagfolkene.

Fortsatt en jobb å gjøre

– Denne stortingsmeldingen vil kunne utfordre måten vi tenker om spesialundervisning, Vi har en jobb foran oss med å finne de konkrete tiltakene som vil oppfylle intensjonene, slik de fremstår i meldingen. Flere av tiltakene i meldingen har et langsiktig perspektiv.

Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet.

Han mener det er viktig med en åpen dialog om forslagene regjeringen legger frem, slik at politikken som vedtas i størst mulig grad kommer barnehagebarn og elever til gode.

– Derfor vil vi også følge dette arbeidet nøye. Vi organiserer medlemmer både i skole, barnehage, PP-tjeneste og i Statped. Vi må ha en god dialog med regjeringen om tiltak som kan korte ned ventetid, skaffe kvalifiserte folk og møte barn og unge på deres behov. Vi skal bruke høringsprosessen godt, sier Handal.

I podkasten Lærerrommets episode 29 spør vi: "«Hva er god spesialundevisning?». Gjestene i samtalen er rektor Kim Aas ved Stigeråsen skole, førsteamanuensis Steinar Theie ved Universitetet i Oslo og elev Daniel Lie som har lang erfaring med å få spesialundervisning. 

Hør episoden direkte her:

Episode 29: Hva er god spesialundervisning?

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet