Rektorutdanningen videreføres i fem nye år

– Vi er positive til at regjeringen velger å forlenge rektorutdanningen, men styringsdokumentene er gått ut på dato og bør fornyes, sier Tormod Korpås, leder for sentralt lederråd i Utdanningsforbundet.

Han sikter blant annet til St. meld 28 Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet, fagfornyelsen og funn i lærerrollerapporten, som han mener bør ligge som grunnlag for utdanningen de neste fem årene.

Gode profesjonsfellesskap

Regjeringen meldte 27. mars at den vil videreføre rektorutdanningen frem til 2025.

– Vi vet at skolelederens kompetanse er en av nøklene til å heve og utvikle kvaliteten i skolen. Skolen trenger ledere som er trygge i rollen, men også ledere som kan dyrke frem et profesjonsfelleskap som kommer elevene til gode. Rektorutdanningen er et viktig bidrag for å utvikle slike skoleledere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Det er Tormod Korpås enig i. Evalueringen av utdanningen viser at deltakerne er godt fornøyd, og at den er relevant for egen praksis. Han mener også det er bra at tilbudet er forskningsbasert og har en profil som er mer orientert mot demokratisk deltakelse enn administrativ beslutningstaking, slik det er i mange andre OECD-land.

Samhandling, medvirkning og medbestemmelse for å skape gode profesjonsfellesskap bør være stikkord for utlysning til ny utdanning. Tormod Korpås

Mer vekt på partssamarbeid

Samtidig mener han det er rom for forbedringer, og dette vil Utdanningsforbundet spille inn til Utdanningsdirektoratet i det videre arbeidet med utdanningen.

– Utdanningstilbudene må legge større vekt på partssamarbeid som forutsetning for skoleutvikling og kollektiv læringskultur enn i dag. I tillegg har altså dokumenter med viktige styringssignaler kommet til siden rektorutdanningen ble dannet. Samhandling, medvirkning og medbestemmelse for å skape gode profesjonsfellesskap bør være stikkord for utlysning til ny utdanning, sier Korpås.

Perioden for den nåværende utdanningen går ut i 2019, det vil si at de siste kullene i denne ordningen starter høsten 2019. Utdanningsdirektoratet skal nå lyse ut oppdraget med rektorutdanningen for en ny periode, og tilbyderne må søke på nytt.

Om rektorutdanningen:

  • Rektorutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud til rektorer og andre skoleledere i grunnopplæring og videregående opplæring.
  • Avdelingsledere og inspektører kan derfor også søke. Formålet er at deltakerne skal lære mer om ledelse og utvikle lederskapet sitt.
  • Siden oppstarten har 4200 skoleledere startet på rektorutdanningen. Utdanningen gir 30 studiepoeng og går over 3 semestre.
  • Les mer om rektorutdanningen her. Fristen for å søke videreutdanning med studiestart høsten 2019 gikk ut 1. mars.