Rapporten om fylkesstyrene er klar

Hege Valås har ledet arbeidet med å lage en rolle- og funksjonsbeskrivelse for Utdanningsforbundets fylkesstyrer. Foto: Eli Kristine Korsmo

En gruppe med tillitsvalgte fra alle nivå fikk i oppdrag å lage en rolle- og funksjonsbeskrivelse for Utdanningsforbundets fylkesstyrer. Nå er rapporten ferdig.

Publisert 10.05.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet har ledet arbeidet i gruppa. Den har bestått av fire lokallagsledere, tre fylkesledere og tre sentralstyremedlemmer. Rapporten er nå klar. Den ble behandlet av sentralstyret 16. mai.

Les sluttrapporten her

– Det har vært fruktbart og nyttig å ha med tillitsvalgte fra alle nivå i denne prosessen. Det har ført til mange gode diskusjoner og vi har fått fram mange ulike perspektiver og problemstillinger underveis. Selv om stemningen har vært god i gruppa, har vi også vært uenige. Men den rapporten vi nå legger fram, stiller alle seg bak, forteller Valås.

Fylkesstyrets hovedoppgaver

Gruppa har brukt mye tid på å rydde i begreper og oppfatninger, hva er egentlig fylkeslaget, fylkesnivået, fylkeskontoret og fylkesstyret? Hvorfor har vi egentlig fylkeslag? Hva legger vi begrepene politikk og politisk? Noen av disse diskusjonene er oppsummert i et vedlegg til rapporten.

– I rapporten legger vi fram et forslag til en rolle- og funksjonsbeskrivelse som beskriver et minimum av felles oppgaver og funksjoner vi mener fylkesstyrene forplikter å fylle, sier nestlederen.

Her er det gruppen mener er fylkesstyrets hovedoppgaver:

 • Fungere som et demokratisk omdreiningspunkt mellom lokal- og sentralnivået
 • Å lede den politiske virksomheten, både internt og eksternt
 • Forvalte fylkeslagets økonomi og ressurser
 • Ansvar for at fylkeslaget ivaretar pålagte organisasjonsoppgaver
 • Fordele frikjøp
 • Ivareta rollen som nærmeste politiske ledd og samarbeidspartner for HTV i fylkeskommunen

I rapporten er disse punktene nærmere beskrevet. Gruppa har også sett nærmere på fylkeskontorets oppgaver og laget en beskrivelse av disse.

Sentralstyret tok rapporten til orientering og oppfordrer organisasjonen til å ta den i bruk. Særlig ved etablering av de nye fylkesstyrene, for å gjøre seg erfaringer med nytteverdien av rolle- og funksjonsbeskrivelsene. Senere vil det bli tatt initiativ til en oppsummering av erfaringer.

Anbefaler utviklingstemaer

Samtidig oppfordret sentralstyret organisasjonen til å se nærmere på de skisserte utviklingstemaene som grunnlag for videreutvikling.

– Gruppa startet arbeidet i desember og skulle være ferdig i mai. Vi var skjønt enige om at dette var lite tid. Derfor har vi identifisert flere utviklingstemaer vi mener det kan være nyttig å arbeide videre med i organisasjonen, forteller Valås.

Her er temaene i korthet:

 • Skape økt oppmerksomhet om medlemsperspektivet og -nærheten i fylkeslagenes og lokallagenes arbeid.
 • Videreutvikle måter å ivareta alle medlemsgrupper innen alle tariffområder.
 • Jobbe videre med rollebeskrivelser/rolleforståelse rundt de ulike rollene i fylkesstyret. Samtidig anbefaler gruppa også å jobbe videre med lokallagenes og lokallagsstyrenes rolle og funksjon.
 • Se nærmere på forholdet mellom fylkesstyret og hovedtillitsvalgte i fylkeskommunen.
 • Vurdere om dagens modell med rollefordeling mellom organisasjonsnivåene er hensiktsmessig.

Dette er medlemmene i gruppa:

Hege Valås, nestleder i sentralstyret (leder for gruppen)
Tore Fjørtoft, sentralstyremedlem og leder av utvalg for organisasjonsutvikling
Stine Christensen Holtet, sentralstyremedlem og nestleder av utvalg for organisasjonsutvikling
Hans Johan Lieng, fylkesleder Sør-Trøndelag
Gunn Reidun Tednes-Aaserød, fylkesleder Rogaland
Lene Hammergren Stensli, fylkesleder Akershus
Geir Helge Lindgren, lokallagsleder Arendal
Thore Johan Nærbø, lokallagsleder Ringsaker
Bente Ingeborg Myrtveit, lokallagsleder Bergen
Liss-Hege Bjørnø, lokallagsleder Rana