Pensjoner kan bli truet av gamle krav

Det prinsipielle spørsmålet i saken er om Statens pensjonskasse har adgang til å motregne foreldede tilbakebetalingskrav i senere, løpende alderspensjon. Illustrasjonsfoto: IStock

Utdanningsforbundet er partshjelper i en prinsipielt viktig sak om pensjonsrettigheter i Høyesterett 13.-14. august.

Publisert 05.08.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Ankesaken, som nå skal opp i Høyesterett, handler om en pensjonist som opplever at Statens pensjonskasse kutter i alderspensjonen fordi han på et tidspunkt fikk utbetalt for mye i uførepensjon. Verken han selv eller Statens pensjonskasse oppdaget at Statens pensjonskasse hadde beregnet feil uførepensjon før foreldelsesfristen på 3 år var gått ut. Statens pensjonskasse mener imidlertid at de kan få pengene tilbake gjennom å motregne alderspensjonen med de gamle tilbakebetalingskravene.

Det prinsipielle spørsmålet i saken er om Statens pensjonskasse har adgang til å motregne foreldede tilbakebetalingskrav i senere, løpende alderspensjon.

Utdanningsforbundet mener det ikke er grunnlag for en slik praksis. Dersom det åpnes for slik motregning kan dette bety at gamle og foreldede krav – for eksempel 20 til 30 år gamle krav – kan føre til kutt i framtidig alderspensjon. Vi mener at dette ikke er rimelig, at det svekker pensjonsrettighetene og at det skaper rettsusikkerhet.

Saken har betydning for alle som har offentlig tjenestepensjonsordning – det være seg i Statens pensjonskasse, KLP, Oslo Pensjonsforsikring eller de kommunale/fylkeskommunale pensjonskassene.

Prinsipielt viktig sak

Nå skal denne saken prøves for Høyesterett, og Utdanningsforbundet er med som partshjelp. Det vil si at vi går inn med støtte i saken, og at vi kan prosedere i retten. Pensjonisten det gjelder er ikke vårt medlem, men vi har flere tilsvarende saker med våre medlemmer i rettssystemet. Disse er nå stanset i påvente av en dom i denne saken. Saken er dermed prinsipielt viktig også for oss og alle våre medlemmer.

Statens pensjonskasse har i mange saker senere tid kommet med tilbakebetalingskrav for feil utbetalt uførepensjon til motregning i alderspensjon, selv om kravet var foreldet. Årsaken til feilutbetalingene i et flertall av sakene er passivitet og svikt fra Statens pensjonskasses side.

Dette har Statens pensjonskasse ment at de har rett til med grunnlag i foreldelsesloven § 26 b. Dette er en unntaksregel som bestemmer at foreldelse ikke er til hinder for motregning dersom kravet det motregnes mot (alderspensjonen) springer ut av det samme rettsforholdet som den foreldede kravet (den feilutbetalte uførepensjonen), og er oppstått før den ble foreldet.

Feil lovtolkning

Utdanningsforbundet mener en slik forståelse av loven er feil og frykter for sikkerheten til medlemmenes rettigheter. Vi mener krav på alderspensjon først oppstår når vilkårene for alderspensjon er oppfylt.

Trygderetten har i flere avgjørelser kommet til at det ikke er lov til å gjøre en slik motregning. Ved dom i oktober 2018 kom imidlertid Gulating lagmannsrett til at Statens pensjonskasse hadde motregningsrett. Det er denne dommen som er påanket og som nå skal behandles i Høyesterett 13.-14. august. Deretter vil det ta noen måneder før vi kan vente en dom i saken.