Lederhjørnet: Styrerrollen i rapporten om barnehagelærerrollen

Barnehagen er blitt en mer kompleks organisasjon å lede. Hva gjør det med styrerrollen? Foto: Tom Egil Jensen.

Hvordan kan barnehagelærerprofesjonen utvikles videre?

Publisert 27.03.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Før jul la ekspertgruppen om barnehagelærerrollen frem sin rapport Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv. Ekspertgruppen har hatt som oppgave å dokumentere barnehagelærerrollen som en profesjonsrolle og å drøfte hvordan barnehagelærerprofesjonen kan utvikles videre.


Når vi snakker om lærerprofesjonen i Utdanningsforbundet mener vi lærere i barnehager og skoler, det pedagogiske støtteapparatet og profesjonens ledere – som styrerne og rektorene. Selv om det er flere likheter enn ulikheter mellom barnehagen og skolen er det også viktige forskjeller, og barnehagen har nok dessverre levd litt i skyggen av skoleverket både i offentligheten og innad i lærerprofesjonen. Ekspertgruppens rapport om nettopp barnehagelæreprofesjonen blir derfor viktig i arbeidet med å tydeliggjøre og videreutvikle barnehagelærernes og styrernes viktige roller.


Rapporten er et kunnskapsgrunnlag for hele barnehageprofesjonen og da blir også styrernes rolle behandlet. Ekspertgruppa bekrefter i stor grad våre egne funn og erfaringer. De slår fast at styrerrollen har blitt fylt med stadig flere oppgaver. Dette er en naturlig konsekvens av at de fleste barnehager er større organisasjoner enn de var tidligere, og at barnehagen er blitt en mer kompleks organisasjon å lede. Men det er også et resultat av tydeligere ambisjoner og krav til barnehagen, hvor styrerne gis hovedansvaret for å videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis og med økte krav til dokumentasjon.


Ekspertgruppen skriver at mye tyder på at styrerne er overbelastet, og at dette er en rolle der forventningene går utover det man som en person kan makte. Dette er viktige signaler. Når barnehagen skal rigges til å bli en lærende organisasjon i større grad enn i dag krever det styrere som har tilstrekkelig tid. De må avlastes fra praktisk administrasjon, inkludert sider ved personalarbeidet og ledelses- og administrasjonsressursen må stå i samsvar med oppgavene.


I rapporten står det at det må være rimelig at en barnehage trenger samme ledelsesressurs som en skole av tilsvarende størrelse. Det er et prinsipp som vi må arbeide for å få gjennomslag for både hos kommunale og private barnehageeiere. Jeg ser ingen grunn til at ledelse av barnehager skal gis mindre tid – eller for den saks skyld lavere lønn – enn ledelse av skoler med tilsvarende størrelse og kompleksitet.