Lærerprofesjonens etiske råd videreføres

Landsmøtet har vedtatt å videreføre Lærerprofesjonens etiske råd, med klare forventninger om at rådet skal bli mer synlig.

Landsmøtet vedtok med stort flertall å videreføre Lærerprofesjonens etiske råd, og hadde en god debatt. Flere var oppe på talerstolen og ville gi rådet mer tid og bedre rammer for arbeidet. Det hersket ingen tvil om at det er en forventning om at rådet skal bli mer synlig i den neste perioden.
Alle fylkesårsmøtene hadde behandlet saken, og det var på forhånd kjent at 11 fylkeslag ønsket å videreføre rådet, to stilte med åpen innstilling og to fylkeslag ønsket ikke at rådet skulle videreføres.

Trenger et blikk utenfra

Det var Utdanningsforbundets landsmøte i 2015 som vedtok å opprette Lærerprofesjonens etiske råd. Rådet skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren og løfte profesjonsetiske spørsmål av prinsipiell karakter inn i profesjonen og i samfunnsdebatten.

Noen uttrykte bekymring for at Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk kan bli redusert til rådsarbeidet. Steffen Handal understreket imidlertid fra talerstolen at den dagen profesjonsetikken blir «outsourcet» til rådet, skal rådet legges ned. Han la vekt på at Utdanningsforbundet har jobbet bredt med profesjonsetikk i perioden.

– Dette er først og fremst et grep for å styrke det profesjonsetiske arbeidet i profesjonen. Vi trenger noen som bare ser på det vi driver med i barnehage og skole med et etisk blikk. Vi som sitter her må veie ulike hensyn opp mot hverandre, sa Handal.

Vedtok ny evaluering

På landsmøtet i 2015 ble det bestemt at rådet skulle evalueres fram mot landsmøtet i 2019. Senter for Profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet, utførte evalueringen av Lærerprofesjonens etiske råd. Hovedkonklusjonen fra evalueringen er at etableringen av rådet var et riktig, viktig og et fremoverrettet initiativ – og at rådet bør videreføres og styrkes.

Sentralstyret ønsket ikke en evaluering av rådet i den kommende perioden, men her ville landsmøtet det annerledes. Et flertall av delegatene stemte for et forslag om at rådet skal evalueres også i den kommende landsmøteperioden.

Rådets sammensetning ble lite debattert, men det ble stilt spørsmål ved om det klarer å gjenspeile hele mangfoldet i samfunnet. Landsmøtet vedtok imidlertid innstillingen fra sentralstyret. Det skal også de fire neste årene bestå av fem representanter fra lærerprofesjonen med daglig arbeid i barnehage, skole, støttesystem og lærerutdanninger, og fire representanter med annen relevant fagkompetanse. Rådet skal som foregående periode ledes av en fra profesjonen.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet

Rådets formål

Lærerprofesjonens etiske råd skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. Rådet skal fremme verdiene i Lærerprofesjonens etiske plattform. Rådet skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier, i samfunnet, i profesjonen og i lærerutdanningene. Rådet skal løfte fram profesjonsetiske utfordringer i faglige, pedagogiske og politiske sammenhenger der det er relevant for profesjonen. Rådet skal uttale seg fritt og være et rådgivende organ for profesjonen i prinsipielle etiske spørsmål. Rådet skal bidra til debatt, og videreutvikle forståelsen av profesjonsetikk.