Flere barnehagelærere gir bedre barnehager

OM BARNEHAGER: Forskningen i prosjektet GoBaN ble nylig presentert. Det ble initiert av Kunnskapsdepartementet i 2011. Foto: Ole Walter Jacobsen

Hygiene, lekeutstyr og å støtte de yngste barnas vennskapsrelasjoner, er blant det barnehagene er dårligst på.

Publisert 01.02.2019 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Økt bemanning og flere barnehagelærere vil bidra til å styrke barnehagene. 
Noe av det norske barnehager er best på er velkomst og avskjed, å gi barn språk-støtte, lek med sand/ vann og barn/ansatt-interaksjon.

Funnene om hvor barnehagene er best og dårligst kommer fram i det omfattende prosjektet GoBaN («Gode barnehager for barn i Norge») – det største, norske forskningsprosjektet noensinne innen barnehagefeltet.

GoBaN viser stor variasjon mellom barnehagene, og også at gode barnehager har god bemanning og tilstedeværende pedagoger.

– Prosjektet gir nyttig informasjon. Mye er bra, men vi har absolutt forbedringspotensial på en del områder, særlig på tilbudet til de yngste barna, sier nestleder Hege Valås i Utdanningsforbundet.

– Styrket bemanning

En viktig konsekvens av funnene bør være å styrke rammevilkårene, mener Valås: For med bedre bemanning og flere barnehagelærere til barna vil det være enkelt å gjøre noe med det som skårer dårligst. Valås viser til flere forskningsprosjekter, rapporter og NOU-er de siste åra.

– Alle har gitt anbefalinger som handler om å styrke bemanningen, få inn mer kompetanse i barnehagene og å få en lovhjemmel som regulerer størrelsen på barnegruppa. Resultatene fra GoBaN er nok en bekreftelse på dette, sier Valås.

Målet har vært å finne ut om kvaliteten på barnehagene er god nok. Det er brukt ulike metoder, og internasjonale måleverktøy har vært sentralt.

ITER-S og ECER-S er læringsmiljøundersøkelser med en skala fra én til sju. 1–2 er «inadekvat» og 7er «eksellent». En skår på 3–4 gir «minimalt», mens 5–6 er «godt».
Småbarnsavdelinger skårer 3,9. Avdelinger med større barn får en sum på 4,2.

En av årsakene til lave skår, er at barna ikke alltid har nok tilsyn fra ansatte. Barna mangler også materiell til ulik lek. Til sammenlikning skårer norske barnehager høyt på fysisk utemiljø.

Og mer forskning

– Et av de enkleste grepene politikerne kan gjøre nå, er å styrke barnehagelærernormen. Det er overskudd på barnehagelærere, men ikke nok stillinger i barnehagene. En styrket norm trengs for å sikre at kompetansen kommer barnehagene til gode, sier Valås.

Om GoBaN sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner blant annet i en pressemelding:
– Dette viser at det er viktig å satse på flere ansatte og flere barnehagelærere, slik vi har gjort med bemanningsnormen og skjerpet pedagognorm.

Valås lover at Utdanningsforbundet skal jobbe videre med profesjonsutvikling og for at barnehagelærernes kunnskap skal nå alle barn. Mer forskning trengs også, blant annet for å styrke barnehagen som lekearena og lærende organisasjon.

– Det kan gjerne være utviklingsprosjekter og aksjonsforskning der forskere og barnehagelærere utvikler praksis i fellesskap, mener Vålas.

Fakta om GoBaN:
• Har fulgt 1200 barn i 93 barnehager over fem år, fra barna er to år til skolestart (2012-2019).
• Et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Oslo Met, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge (HSN), Nord Universitet og Oxford University.
• Skal brukes som grunnlag for stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehager og skoler, som legges fram til høsten.
• Les mer på goban.no