Lederjuss: Verneombudets rolle og arbeidsgivers plikter

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet i en virksomhet. Men hva er verneombudets rolle?

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet i en virksomhet. Verneombudet er som talerør for arbeidstakernes interesse et avgjørende bidrag for arbeidsgivers etterlevelse av de lovbestemte krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Verneombudet skal ha en aktiv rolle i virksomhetens arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

I kapittel 6 i Arbeidsmiljøloven finner du regelverket som omhandler verneombud.

Det skal som hovedregel velges minst ett verneombud i alle virksomheter. Verneombudet velges blant arbeidstakerne og alle ansatte har stemmerett, med unntak av virksomhetens øverste leder. Dersom virksomheten har 10 eller færre ansatte kan arbeidsgiver og arbeidstakerne avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være verneombud i virksomheten.

Antall verneombud fastsettes utfra virksomhetens størrelse, arbeidets art og arbeidsforholdene for øvrig. I virksomheter med mer enn ett verneombud, skal det være minst ett hovedverneombud. Hovedverneombudet har ansvar for å samordne verneombudenes arbeid.

Verneombudet er som talerør for arbeidstakernes interesse et avgjørende bidrag for arbeidsgivers etterlevelse av de lovbestemte krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

Verneombudets rolle

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet i en virksomhet. Verneombudet er som talerør for arbeidstakernes interesse et avgjørende bidrag for arbeidsgivers etterlevelse av de lovbestemte krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Verneombudet skal ha en aktiv rolle i virksomhetens arbeid med helse, miljø og sikkerhet.

Verneombudet skal føre tilsyn med at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, samt at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.
Verneombudet skal også tas med på råd ved planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet, herunder internkontrollsystemet i virksomheten.

Rett til opplæring

Arbeidsgiver plikter å gi verneombudet den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. Verneombudet har krav på minst 40 timer opplæring.

Opplæringen kan foregå på kurs som arrangeres av opplysningsorganisasjoner, bransjeorganisasjoner eller andre, og trenger ikke å være i regi av arbeidsgiver. Verneombudet har også rett til å gå på kurs arrangert av fagforbundet vedkommende tilhører. Alle utgifter til opplæringen skal betales av arbeidsgiver og skal fortrinnsvis foregå i arbeidstiden. Verneombudet har krav på lønn under deltakelse på opplæring.

Nødvendig tid til arbeidet

Verneombudet skal få den tid som er nødvendig til å utføre arbeidet. De rutinemessige sidene ved verneombudets arbeid kan i samarbeid med arbeidsgiver tilpasses verneombudets øvrige arbeid. Dersom det oppstår akutte eller uforutsette situasjoner kan imidlertid verneombudet alltid forlate eget arbeid for å gripe inn.

Les mer: 

Mobbing på arbeidsplassen

Trakassering

Vold og trusler om vold