Lederjuss: Ferieavvikling i oppsigelsestid

Sommeren og hovedperioden for ferie står for tur. Mange arbeidstakere skifter også jobb på denne tiden på året. Hvordan blir det da med avvikling av ferie?

Ferieloven har egne bestemmelser om ferieavvikling, og utbetaling av feriepenger når arbeidsforholdet avsluttes.

Kan arbeidsgiver pålegge den ansatte å avvikle ferie i oppsigelsestiden?

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke, med mindre oppsigelsestiden er på tre måneder eller lenger, jf. ferieloven § 8 (1). Da kan arbeidsgiver kreve at ferien avvikles i oppsigelsestiden innenfor rammene av ferieloven.
Dersom den ansatte selv har sagt opp vil ikke oppsigelsen ha noen innvirkning på allerede avtalt ferie. Dette følger av ferieloven § 8 (2). Allerede avtalt ferieavvikling kan kun endres dersom den ansatte samtykker til det. Unntaksvis kan allerede avtalt ferietid endres dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette endringer som vil føre til vesentlige driftsproblemer for virksomheten, og det ikke kan skaffes stedfortreder i denne perioden.

En arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni - 30. september) eller innenfor ferieåret, jf. ferieloven § 8 (4).

Overføring av ferietid til ny arbeidsgiver

En arbeidstaker som skifter arbeidsgiver i løpet av ferieåret, har som utgangspunkt rett til full feriefritid i tråd med de alminnelige bestemmelser. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende blir ansatt etter 30. september i ferieåret. Dette følger av ferieloven § 5 (3). Arbeidstaker som tiltrer etter 30. september, har kun rett til feriefritid på 6 virkedager. Arbeidstaker som skifter arbeidsgiver må godtgjøre at ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret.

Feriepenger ved opphør av arbeidsforholdet

Ved opphør av arbeidsforholdet skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlig lønningsdag før fratreden. Dette følger av ferieloven § 11 (3). Med alle opptjente feriepenger menes både feriepenger opptjent året før, og feriepenger som er opptjent inneværende år.