Bred deltakelse i sammenslåingen av Trøndelagsfylkene

Sammenslåingen mellom Nord- og Sør-Trøndelag var den første i forbindelse med regionreformen. Illustrasjonsfoto: IStock

Tillitsvalgte har hatt bred deltakelse gjennom hele prosessen med slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag til ett fylke, viser rapport.

Publisert 16.10.2018 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Ifølge rapporten ble tillitsvalgte og hovedverneombud tidlig involvert og de hadde bred deltakelse gjennom hele prosessen. Samarbeidet ble stort sett opplevd som godt.

I starten så tillitsvalgte at de ikke hadde et godt nok opplegg for å sikre tilstrekkelig medbestemmelse. De foreslo en endring på drøftings- /medbestemmelsesmodellen, og fikk gjennomslag for dette. Det var også noen uklarheter rundt hvilke møter som var til informasjon, dialog, foreløpig drøfting og endelig drøfting. Dette ble bedre underveis i prosessen.

Trøndelag først ute

Sammenslåingen mellom Nord- og Sør-Trøndelag var den første i forbindelse med regionreformen. Derfor fikk Telemarksforsking i samarbeid med Deloitte AS, i oppdrag fra KS å kartlegge erfaringer og lærdommer. Dette har munnet ut i rapporten «Nye Trøndelag. Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess».

Forskerne har gjennomført både dokumentanalyser og foretatt intervjurunder. Blant annet med representanter for de tillitsvalgte.

Organisert etter hovedsammenslutningene

De tillitsvalgte organiserte seg etter hovedsammenslutningsmodellen og var
bevisste på å representere alle ansatte i fylkeskommunen uavhengig av forbund. Dette fungerte veldig bra, ifølge rapporten.

De tillitsvalgte deltok i alle prosessene som omhandlet forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det omfattet blant annet ansettelsespolitikk, permisjonsreglement, lønnspolitikk, seniorpolitikk og livsfasepolitikk. Harmonisering av lønn og lønnspolitisk plan var utfordrende fordi lokal praksis historisk sett har vært ulik.