Videregående opplæring under lupen

– Endelig skal hele videregående opplæring gjennomgås, sier nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad.

Det er snart 25 år siden forrige helhetlige gjennomgang av videregående opplæring, Reform 94. Mye har skjedd siden den gang, poengterer Utdanningsforbundets nestleder Terje Skyvulstad:

– Vi har hatt en gjennomgang av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i lys av arbeidslivets behov, Ludvigsen-utvalget har sett på fagfornyelsen i fellesfagene og det har vært gjort mye arbeid både lokalt og sentralt for å redusere frafallet i videregående opplæring.

– Dette er et arbeid vi kommer til å følge tett, og som vi har store forventninger til.

Utvalg for videregående opplæring

Regjeringen offentliggjorde fredag 1. september utvalget som blant annet har fått i mandat å vurdere om videregående opplæring har en struktur og et innhold som legger til rette for at flest mulig fullfører videregående opplæring. De skal også vurdere om dagens modell tilfredsstiller arbeidslivets- og samfunnets behov for kompetanse. Utvalget skal videre se om dagens modell i tilstrekkelig grad fremmer lærelyst og motivasjon, og om behovet for endringer i ansvarsfordelingen mellom nasjonale myndigheter, skoleeier og arbeidsliv er ivaretatt.

Arbeidet skal bygge på eksisterende kunnskap, og de skal innhente ny kunnskap der dette er nødvendig. Utvalget skal også vurdere styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring sett opp mot land det er naturlig å sammenlikne seg med.

– Det er et omfattende mandat, og det er ikke tvil om at det er nødvendig med en slik gjennomgang, sier Skyvulstad, som legger til at Utdanningsforbundet naturligvis kommer til å legge opp til en bred debatt om videregående opplæring også i organisasjonen.

Utvalgtes sammensetting

Ragnhild Lied skal lede utvalget. Det er noe Utdanningsforbundet sier seg fornøyd med.

– Vi er naturligvis svært stolte av at Unio-leder Ragnhild Lied er valgt til å lede utvalget.

– Ragnhild Lied har solid kompetanse for å lede et slikt utvalg. Hun har erfaring fra videregående skole, og hun har bakgrunn fra Kvalitetsutvalget, Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY) og hun satt i GIVO-utvalget som gjennomgikk gjennomstrømning og frafall fra videregående opplæring – blant annet, sier Skyvulstad. 

Les mer om utvalget her.

Rådets sammensetning:

Ragnhild Lied, leder (Stranda)

Anna Hagen Tønder, forsker (Oslo)

Vidar Lande, senior HR-rådgiver (Kongsberg)

Olav Myklebust, lektor (Volda)

Siri Halsan, spesialrådgiver (Oslo)

Sylvia Lind, student (Tromsø)

Kristine Novak, rektor (Slemmestad)

Jon Arve Eide, fylkesutdanningssjef (Eidsvoll)

Liv Charlotte Bjørnson, studierektor (Arendal)

Odd Inge Strandheim, rektor (Vikhammer)

Tine Sophie Prøitz, forsker (Moss)

Anders Bakken, forsker (Oslo)

Gjermund Viste, rektor (Nærbø)