Veileder om kontroll og overvåkning på arbeidsplassen

Hva skal gjøres når det innføres nye kontrolltiltak på en arbeidsplass? Denne veilederen forteller hva som er arbeidsgivers ansvar, plikter og muligheter.

Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Petroleumstilsynet har i samarbeid med øvrige parter i arbeidslivet laget en veileder som skal vise hvordan man finner frem i regelverket og gjennomfører gode medvirkningsprosesser.

Veilederen kan brukes av både ledere og arbeidsgivere, verneombud, tillitsvalgte, personvernombud, arbeidstakere – samt andre som arbeider med personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøutvalget skal også behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet.

Fem grunnleggende råd

I veilederen vil du blant annet finne fem grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen:

1. Innføring av kontrolltiltak skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Verneombudet skal også tas med på råd.

2. De ansatte skal være informert om

• at kontroll og overvåking finner sted

• hvordan kontroll og overvåking skjer

• hva opplysningene skal brukes til

• eventuelle endrede formål med kontrollen og overvåkingen

3. Arbeidsgiveren skal vurdere om andre metoder er tilstrekkelige, og må velge den minst inngripende løsningen.

4. Kontrolltiltak skal

• være saklige i forhold til den virksomheten som drives

• stå i forhold til problemene virksomheten ønsker å løse

• samlet sett ikke være for inngripende

5. Kontrolltiltak skal evalueres jevnlig.

Aktuelle kontrolltiltak

Hvilke kontrolltiltak kan være aktuell? Her er noen eksempler som nevnes i veilederen:

• Helseundersøkelser og innhenting av helseopplysninger

• Overvåking av telefonbruk

• Kameraovervåking i arbeidslokalene

• Kontroll av e-post og besøk på internettsider

• Ransaking eller kroppsvisitering

Når virksomheter skal innføre kontrolltiltak, må den gjennomføre en kartlegging og en risikovurdering av tiltakene. Dette arbeidet bør knyttes til det systematiske HMS-arbeidet. Arbeidsgiver har hovedansvaret, men arbeidstakerne og deres tillitsvalgte og verneombud har en sentral rolle i dette arbeidet.

Fire innføringsfaser

Veilederen viser en modell som beskriver fire faser ved innføring av kontrolltiltak:

• Vurdere behov og kartlegge risiko

• Ta en beslutning, planlegg og forbered

• Gjennomfør

• Evaluer og følg opp


Til hver fase er det knyttet noen sentrale spørsmål, oppgaver og sjekkpunkter.

Veilederen finner du her.