Positive erfaringer fra lærersatsing

I 2012 ble det bevilget 1,5 milliarder ekstra til 600 ekstra lærere på ungdomstrinnet. Elever og lærere er fornøyde. (Illustrasjonsfoto fra Fyrstikkalleen: Ole Walter Jacobsen.)

Rektorene, lærerne og elevene opplever satsingen på flere lærer i ungdomstrinnet som positive, samtidig er det sprik mellom deres opplevelse og resultatene fra de statistiske analysene i effektevalueringen.

Publisert 12.12.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Høsten 2012 bevilget Stortinget 1,5 milliarder kroner over fire år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet. 173 skoler fikk da tilført ekstra lærerstillinger slik at den gjennomsnittlige gruppestørrelsen ble redusert fra 21 til 19 elever per lærer. Erfaringene fra denne satsingen er nå ferdig evaluert av SSB, Frischsenteret og Fafo. Sluttrapporten viser et sprik mellom resultatene fra de statistiske analysene i effektevalueringen og hvordan rektorene, lærerne og elevene opplever satsingen. Mens rektorene, lærerne og elevene påpeker flere positive effekter av økt lærertetthet, viser den kvantitative undersøkelsen at tiltaket hadde liten effekt på karakterene.  

Det er likevel mange interessante funn i den kvalitative delen av undersøkelsen:

95 prosent av rektorene fra skolene som hadde fått flere lærerressurser mente at de ekstra lærerne hadde bidratt til å øke elevenes læringsutbytte. 61 prosent av dem mente dette gjaldt i stor grad, og 34 i noen grad.

Rektorer i spørreundersøkelsen er av den oppfatning at arbeidshverdagen til lærerne har blitt lettere som følge av de ekstra lærerressursene. Under intervjuer blir det utdypet at det å kunne dele arbeidsmengden med en kollega gjorde at lærerne opplevde at de hadde mer tid til å følge opp den enkelte elev. Samtidig fortalte de at arbeidsdagen ble mer overkommelig. 

Nesten 90 prosent av rektorene var helt eller delvis enig i påstanden om at økt lærertetthet har ført til økt faglig samarbeid mellom lærerne. «Naturfaglærerne sier de har lært så mye av hverandre, og det har blitt en veldig god kollegaveiledning på grunn av de stillingene», uttalte en av rektorene 

Ordninger med tolærersystem, delingstimer og små grupper var måten de fleste skolene anvendte de ekstra lærerressursene. Erfaringene fra både lærerne og elevene som ble intervjuet var positive. Flere nevnte hvordan økt lærertetthet ga økt mulighet til å bruke andre metoder enn kateterundervisning. Mindre grupper ga også mulighet for større grad av deltakelse fra alle elever. «Vi har en gruppe på seks elever. De jobber med begrepsbruk. Da tør de si noe. De sier jo aldri noe i klasserommet», fortale f.eks. en av lærerne som ble intervjuet. 

Mindre spesialundervisning

I den kvantitative effektstudien fant SSB ikke endring i registret spesialundervisning. Dette står i motsetning til hva de finner i den kvalitative undersøkelsen. Et annet interessant funn fra implementeringsstudien var nemlig at økte lærerressurser medførte en reduksjon i antall elever med vedtak om spesialundersining, samt at elever som fikk spesialundervisning i større grad deltok i ordinær undervisning. En av rektorene uttalte: «Med mer ressurser tilgjengelig har også vedtak om IOP [Individuell opplæringsplan] gått ned. Konsekvensen er at flere av elevene nå følger den ordinære undervisningen, men med bruk av mindre grupper.»

Et gjennomgående innspill fra lærerne og elevene var at ikke-permanente, nivåbaserte grupper var nyttig og viktig, både for de svakt presterende elevene og for elevene som presterer godt. De svakeste elevene la særlig vekt på at det var lettere å si noe når de var færre, at det var en fordel at læreren kunne gå saktere fram, at de følte seg mer sett og at de ikke følte seg dumme når de spurte om noe. 

Skyvulstad: – Mer tid til eleven

Skoleledere, lærere og elever opplever de ekstra stillingene som kjærkomne, og mener at disse har hatt effekt både på lærernes arbeidshverdag, elevenes læringsutbytte og læringsmiljø. Både lærere og elever setter pris på at ekstra lærerstillinger har gitt mulighet for større bruk av smågrupper.

 – Våre medlemmer har over lang tid sagt at høy lærertetthet er viktig, og helt essensielt for å få fulgt opp den enkelte elev bedre. Elever og lærere vet hvor viktig relasjonen mellom elev og lærer er. Ikke bare for læringsutbytte, men også for elevenes opplevelse av å bli sett.  

– Høyere lærertetthet skaper tid til å bli kjent med hver enkelt elev, og er en forutsetning for at læreren skal kunne tilpasse opplæringstilbudet til den enkelte, sier Utdanningsforbundets nestleder Terje Skyvulstad om rapporten.

Evalueringen av satsingen finner ingen eller liten effekt på de målbare resultatene av elevenes læringsutbytte, blant annet målt som eksamenskarakterer. Dette er i tråd med det som SSB fant i delrapporten som ble publisert i 2016. 

Lokale variasjoner

I sluttrapporten blir det pekt på at skolene har gjort store lokale tilpasninger i måten de ekstra ressursene har blitt brukt på. Mange av skolene har også brukt av ekstraressursene på fag hvor det ikke er skriftlig eksamen. Det er derfor viktig ikke bare å se effektresultater på nasjonalt nivå. Det er viktig å undersøke nærmere de konkrete erfaringene skolene har gjort seg, og ikke ensidig se på gjennomsnittsresultater på nasjonalt nivå.

Opplevelsen blant lærerne og elevene, slik det kommer fram i den kvalitative delen av evalueringen, er at flere lærere per elev øker muligheten for å se eleven, og blant informantene er en tettere relasjon mellom lærere og elever det de trekker fram som den mest positive konsekvensen av de ekstra midlene.

Rektorene som har fått tilført ekstra lærerressurser er også i fornøyde.

– Det er hevet over enhver tvil at økte lærerressurser har vært til stor hjelp. En økning på 2,2 poeng og halvering av sykefraværet sier vel sitt, sier en av rektorene som er intervjuet i undersøkelsen.

– Vi har minimalt med sykefravær i perioden, som gjør at elevene har opplevd lite vikarer. Når det har vært bruk av vikarer, har gjerne en av de faste lærerne vært der, og kontinuitet i opplæring har blitt ivaretatt, sier en annen. 

Her kan du lese hele SSB-rapporten.

Hva sier forskning om lærertetthet?

Q&A om lærertetthet.

Saken er oppdatert etter en kortversjon ble lagt ut tirsdag formiddag.