Rapport om arbeidstid

Et bredt, partssammensatt utvalg presenterte i dag en rapport om arbeidstid. Rapporten er ment å være et utgangspunkt for høstens arbeidstidsforhandlinger.

Etter konflikten om arbeidstid 2014 ble de involverte enige om å nedsette et partssammensatt utvalg for å se nærmere på den manglende tillit som var etter forhandlingene om SFS 2213 (arbeidstid). Utvalget har bestått av representanter fra KS, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag (gikk ut av utvalget i mai) og Skolelederforbundet.

I dag presenterte utvalget sin rapport. Målet har vært å fremlegge en rapport som skal «utrede arbeidstidsordninger som fremmer skoleutvikling og elevenes læringsutbytte, samt utvikling av skolen som lærende organisasjon. Det skal tas hensyn til forhold som gjelder for ulike skoleslag.»

Det partssammensatte utvalget har ikke hatt som mandat å skulle fremlegge krav, men vil i høst fortsette og diskutere arbeidstidsordninger i skolen.

I rapporten trekkes følgende temaer frem som sentrale i diskusjoner og forhandlinger om arbeidstid:

 • Tilstrekkelig tid til kjerneoppgaver, læringsarbeidet i klasserommet
 • For- og etterarbeid, oppgaver som understøtter undervisningen
 • Pedagogisk ledelse/utdanningsledelse 
 • Profesjonsutvikling og kjerneoppgaver som fokus i profesjonsfellesskapet
 • Gjensidig tillit
 • Fleksibilitet
 • Forutsigbarhet
 • Tidstyver 
 • God møtekultur
 • Oppgavefokus vs tidsfokus. Hvordan unngå minutt-telling?
 • Ressurssikring - dagens avtale sikrer ressurser til skolen, hva bør reguleres sentralt og hva bør reguleres lokalt?

Utvalget skriver også i sin rapport at de mener utvikling og ledelse bør løftes frem som begrep som motsatser til kontroll og styring. SFS 2213 (arbeidstid i skolen) skal reforhandles før 31.12.2017. Rapporten vil da inngå som en del av grunnlaget for forhandlingene.