Etisk råd om Listhaug-uttalelse: Barnas beste er grunnlaget

Lærerprofesjonens etiske råd har kommet med en uttalelse etter Sylvi Listhaugs uttalelse om at norske lærere bør angi barn av flyktninger som drar til hjemlandet på ferie.

Lærerprofesjonens etiske råd har skrevet en egen uttalelse etter at Sylvi Listhaug (Frp) i NRK 3. august oppfordret vanlige folk til å kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) med informasjon om flyktninger som enten skal reise eller har reist på turer til hjemlandet.

Her finner du lenke til Utdanningsforbundets sak:

Handal om Listhaug-utstpill: Norske lærere vil ikke angi elever

Lærerprofesjonens etiske råd

Rådet ble opprettet i 2016 og skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren til beste for barn, unge og voksne. Rådets leder er Birte Simonsen ved lærerutdanningen ved Universitetet i Agder.

Lærerprofesjonens etiske råd har egen nettside


Rådsuttalelse: Barnas beste som grunnlag for lærernes handlinger

Sylvi Listhaug har uttalt seg om at voksne som er i kontakt med flyktningbarn har et spesielt ansvar for å melde fra om de reiser tilbake til landet de flyktet fra på for eksempel ferie. Hun nevnte særlig lærere og ba de ringe Utlendingsdirektoratet (UDI), slik at UDI kan undersøke saken nærmere.

For lærere i skole og barnehage er det barnets beste som skal være styrende for arbeidet deres. Dette kommer til uttrykk i blant annet FNs barnekonvensjon, hvor barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger som berører barn. Lærernes lojalitet ligger hos barnehagebarna eller elevene. Barnets behov for trygghet og omsorg er også en grunnleggende verdi i lærernes arbeid, slik det kommer til uttrykk i Lærerprofesjonens etiske plattform.

Barna skal være trygge på skolen. De skal også være trygge på at det de sier til læreren sin blir behandlet på best mulig måte. De skal ha tillit til læreren sin. Det er derfor lærere har taushetsplikt. Men får læreren informasjon om forhold som truer barnets liv og helse, så utløser det opplysningsplikt. Dette er også for å skape trygghet hos barnet. Både taushetsplikt og opplysningsplikt er pålagt lærerne gjennom lovverket.

Lærerprofesjonens etiske råd ønsker å understreke at barnets beste er det grunnleggende profesjonsetiske hensynet alle lærere er forpliktet på når de gjør vurderinger i sitt arbeid.

Barnets beste skal være i fokus, både når det gjelder taushetsplikten og opplysningsplikten. Om et barn tas tilbake til et hjemland av foreldre som har flyktningstatus, kan det være en av flere situasjoner som utløser lærerens opplysningsplikt. Det er likevel viktig å understreke at det ikke er UDI som skal motta denne informasjonen. Lærerne skal ta dette med de rette instanser, som for eksempel barnevernet.

Lærere er ikke ukjente med vanskelige etiske dilemmaer. Vurderingen av om reise til et land er i barnets interesse, kan være et slikt. Tilliten til barnet og familien må veies opp mot ansvaret for å forebygge farlige situasjoner for barnet. Lærerprofesjonens etiske råd ønsker å understreke at barnets beste er det grunnleggende profesjonsetiske hensynet alle lærere er forpliktet på når de gjør vurderinger i sitt arbeid.

Lærerprofesjonens etiske råd 7. august ved
Madeléne Leidland
Anne Kristine Bergem
Einar Øverenget
Alexander Meyer
Marius Andersen
Vibeke Solbue
Cecilie Van Der Hagen Johansen Perez
Hilde Wågsås Afdal
Birte Simonsen (leder)
Caroline Brandth (nestleder)