Økning i rapportering om vold mot lærere

I fjor rapporterte lærere i Oslo om 1.940 tilfeller av vold. Dette er mer enn en dobling fra året før. 1. januar i år ble regelverket tydeligere på arbeidsgivers rolle i forebygging og oppfølging.

Hele 901 av tilfellene fra Oslo var svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler. I 2015 svarte 12,4 prosent av grunnskolelærere i hele Norge at de har vært utsatt for vold eller trusselsituasjoner i løpet av det siste året, viser tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø/NOA.

Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelyset på vold og trusler mot lærere i Osloskolen. I 2014 ble en lærer ved Oslo handelsgymnasium skadet for livet av en elev. Skaden er godkjent som yrkesskade, samtidig som eleven ble dømt til seks måneders fengsel for vold mot læreren. Likevel ble forholdet aldri meldt til Arbeidstilsynet, skriver avisen.

– Vi kan ikke ha det slik at så alvorlige situasjoner ikke blir håndtert skikkelig. Å bli utsatt for vold eller trakassering er ingen privatsak. Den enkelte skal ikke stå alene med slike problemer, fastslår nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad.

Nye regler fra 1. januar 2017

Arbeidsmiljøloven er klar på at arbeidsgiver/leder har et hovedansvar når det gjelder å håndtere vold- og trusselsituasjoner.

1. januar 2017 kom det mer detaljerte regler på dette området. Disse reglene gir arbeidsgiver tydeligere forpliktelser og er inntatt i «Forskrift om utførelse av arbeid» kapittel 23A.

– De nye reglene er til god hjelp i det forebyggende arbeidet. Det er viktig å ha fokus på det som kan gjøres før det går så langt som vold mot lærere, sier Skyvulstad.

Hva sier forskriften?

Kort sier forskriften at arbeidsgiver skal kartlegge forholdene når det gjelder faren for at arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold. Risikovurderingen skal ta særlig hensyn til blant annet hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trussel om vold, alenearbeid, bemanning og effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak.

Arbeidsgiver må også gi arbeidstakere nødvendig informasjon, opplæring og øvelse når det gjelder rutiner, prosedyrer og håndtering av vold- og trusselsituasjoner. Arbeidsgiver skal, med utgangspunkt i risikovurderingen, iverksette nødvendige tiltak. Den må også sørge for at de som blir utsatt for vold og trusler om vold får nødvendig oppfølging, både når det gjelder den fysiske og den psykiske belastningen hendelsen kan ha medført.

Det forebyggende arbeidet må gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidsmiljøutvalget og skolemiljøutvalget bør også trekkes inn.

I det forebyggende arbeidet må skolen komme fram til felles holdninger til hva som er akseptabel atferd hos elevene, mener Utdanningsforbundet.

– Utgangspunktet må være nulltoleranse overfor vold og trakassering. Arbeidet bør munne ut i en handlingsplan. Elever og foresatte må trekkes aktivt inn i arbeidet og selvsagt informeres om dette, avslutter Skyvulstad.

Hvordan gjøre en risikovurdering og forebyggende tiltak?

 • Kartlegge faren for at voldshendelser kan oppstå.
 • Lage gode rutiner for registrering og melding av hendelser
 • Lage handlingsplan med tiltak som trengs for å forebygge og sikre.
 • Lage prosedyrer for håndtering av voldshendelser.
 • Gi arbeidstakere opplæring i håndtering av voldshendelser.
 • Involvere tilsatte, elever og foresatte i arbeidet med å forebygge.

Hvordan håndtere en voldsepisode?

 • Andre voksne skal tilkalles så raskt som mulig.
 • Hvis det er fare for elevenes eller andres sikkerhet, skal en evakuere stedet.
 • Rektor og eventuelt andre varsles med en gang.
 • Den voldsutsatte skal tas hånd om.
 • Voldsutøveren skal tas hånd om. Pårørende varsles.
 • Elever, andre ansatte og eventuelt andre foresatte må få informasjon om hendelsen.

Hvordan registrere, dokumentere og melde fra?

 • Alle episoder skal registreres på skolen og meldes PP-tjenesten.
 • Skolen/kommunen skal fylle ut rapporteringsskjema, som oppbevares på skolen. Det sendes eventuelt kopi til rådmann, politi, hovedverneombud eller andre instanser.
 • De fleste voldsepisoder skal meldes til arbeidstakerens lokale NAV-kontor på egen blankett.
 • Skademeldingsskjema skal sendes arbeidsgivers forsikringsselskap.
 • Alvorlige skader skal meldes til Arbeidstilsynet.
 • Anmeldelse/bekymringsmelding sendes til politiet – bekymringsmelding til barnevernet