– Dette kan bli et løft for barnehagen

Regjeringen har lagt frem en ny kompetansestrategi der alle ansatte loves videreutdanning.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har i dag presentert «Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022».

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, mener at strategien kan bli et løft:

– Denne strategien legger opp til en større satsing på kompetanse i barnehagen og på barnehagelærerne, og det er vi veldig glad for. Ambisjonene er gode, og hvis vi lykkes med å nå dem vil barnehagebarna få et klart bedre tilbud.

Videreutdanning og master

Blant målene i strategien er at alle ansatte i barnehagen skal få mulighet til videreutdanning, og at flere barnehagelærere får kompetanse på mastergradsnivå. Strategien sier også at barnehagelærernes profesjonelle fellesskap skal styrkes.

– Dette er veldig gode mål. Vi skulle imidlertid gjerne sett at flere av målene var mer forpliktende, for eksempel ved at barnehagelærerne var sikret en rett til videreutdanning. Nå er det i stor grad opp til de ulike aktørene i barnehagesektoren å sørge for at strategien realiseres, sier Handal.

Avhengig av penger

Solberg-regjeringen har doblet innsatsen til kompetanseutvikling og andre kvalitetstiltak i barnehagen, fra 165 millioner i 2013 til 400 millioner i 2017.

– Dette er naturligvis veldig bra, men selv om det har vært en klar økning i pengene som brukes på kompetanse i barnehagen, så er det et godt stykke igjen før vi er der at ambisjonene i kompetansestrategien kan nås, sier Handal.

Han understreker at det vil være avgjørende at det settes av penger i statsbudsjettet hvert år fremover.

– Hvis kompetansestrategien skal være realistisk trengs det flere ressurser, også til barnehagelærerutdanningene. Hvis utdanningsinstitusjonene skal være motoren i kompetanseutviklingen er de nødt til å få bedre rammevilkår, sier han og utdyper:

– Vi har lenge sagt at finansieringen av barnehagelærerutdanningen må løftes opp på samme nivå som grunnskolelærerutdanningen.

Barnehagen definerer behovet

Statsråden legger i forordet stor vekt på den nye rammeplanen og på den norske barnehagetradisjonen. De satsningsområdene som er valgt ut er «Barnehagen som pedagogisk virksomhet», «Kommunikasjon og språk», «Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning» og «Barnehagens verdigrunnlag». Dette gir en bred inngang til kompetanseutvikling.

Kompetansestrategien forutsetter samarbeid i sektoren, og at styrerne og ped.lederne har en sentral rolle i kompetansebyggingen. Det heter at «prioritering av tiltak må ta utgangspunkt i lokale behov».

– Det er viktig at barnehagene selv, og barnehagelærerprofesjonen, definerer sitt behov for kompetanseutvikling. Det er ikke meningen at politikere, verken sentralt eller lokalt, skal overstyre barnehagens vurderinger av hva det er viktig å vektlegge, sier forbundslederen.

Utdanningsforbundets innsats

Handal understreker at Utdanningsforbundet vil gjøre en innsats på alle nivå for å bidra til kompetanseutvikling. I planen vises det eksplisitt til at alle organisasjonene på området må tilrettelegge for at barnehagens ansatte får deltatt i kompetanseutviklingstiltak.

– Vi vil samarbeide med myndighetene på alle nivå om denne strategien. Vi vil også samle kunnskap om hvordan de ulike tiltakene fungerer, sier han.

Utdanningsforbundet driver allerede med kompetansebygging for profesjonen. Vi har en rekke kurs og andre skoleringstiltak som tilbys medlemmene. I tillegg har vi portalen utdanningsforskning.no som gir lærerprofesjonen oppdatert og relevant kunnskap på flere felter innenfor utdanning. Forbundet vil gjerne bidra til å styrke profesjonsfellesskapet i barnehagene.

Kompetansestrategien gjelder for både private og kommunale barnehager, og den legger et ansvar på alle relevante aktører, fra departementet og eiere til ledelsen i hver barnehage.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet