Lederjuss: Permisjon og sykefravær

Må arbeidstaker søke permisjon ved langvarig sykmelding?

Etter arbeidsmiljøloven § 4-6 tredje ledd har arbeidsgiver et oppfølgingsansvar for den sykmeldte. Oppfølgingsansvaret gjelder også etter utløpet av selve sykepengeperioden.
Er arbeidstaker sykmeldt, kan arbeidsavklaring skje på arbeidsplassen.

Virksomhetens muligheter til å tilpasse arbeidsplassen/-miljøet skal da kartlegges. Avklaring skal kun gjennomføres hvis andre bedriftsinterne tiltak ikke fungerer eller er mulige å gjennomføre.

Arbeidstilsynet som fører tilsyn med at arbeidsmiljølovens regler overholdes, har uttalt seg om permisjon og sykefravær i en klagesak fra 2007. Artikkel fra Arbeidstilsynets nettside som omhandler problemstillingen generelt samt klagevedtaket spesielt:

Avgjørelse om sykdom og permisjon

Arbeidstilsynets vurdering av problemstillingen kan oppsummeres på følgende måte:
«Kommunen kunne ikke ha i sitt arbeidsreglement

  • at arbeidstakere som blir langvarig sykemeldt måtte søke permisjon
  • en oppfordring om at arbeidstakeren selv måtte si opp sin stilling etter to års sykefravær

Både selve vedtaket i klagesaken og artikkelen på Arbeidstilsynets nettside, tydeliggjør på en god måte at en arbeidstaker ikke kan presses til å samtykke i permisjon. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver har permisjon som et tilbud. For øvrig er det slik at de aller fleste arbeidsgivere, også i privat sektor, først avvikler arbeidsforholdet når vedkommende blir innvilget uføretrygd.