Lederjuss: Kan to skoler ha en felles rektor?

Er det lov å ha felles rektor ved to eller flere skoler? Les svaret her.

Det fremgår av opplæringsloven § 9-1 at hver skole skal ha en forsvarlig faglig og pedagogisk og administrativ ledelse. Opplæringen i skolen skal ledes av rektor. Videre fremgår det av bestemmelsen at rektor skal holde seg fortrolig med den daglige virksomheten i skolen og arbeide for å videreutvikle virksomheten.

Kravet om rektor som øverste leder gjelder både for grunnskolen og den videregående skolen uansett skolens størrelse. I forarbeidene er det imidlertid åpnet for unntak. Det fremgår av Ot.prp. nr. 67 (2002-2003) side 23 at «Dette inneber at alle skolar skal vere underlagt ein rektor med ansvar for opplæringa, og at det vil vere tillate for skolar å ha felles rektor, men berre så langt de da vil vere mogleg for rektor å halde seg fortruleg med den dagleg verksemda, med det for auget at denne kan videreutviklast.»

Dette betyr at hvorvidt to skoler skal kunne ha felles rektor må avgjøres etter en helhetvurdering i hvert enkelt tilfelle.

I en tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet datert 12.12.2014 ble det lagt til grunn at en felles rektor for en ungdomsskole og en videregående skole vanskelig vil kunne drive begge skoler forsvarlig, og samtidig videreutvikle virksomheten. Det ble likevel understreket at dette må vurderes konkret.

I uttalelsen ble det lagt vekt på at en ungdomsskole og en videregående skole er svært ulike på flere områder. Det ble blant annet vist til at skolene ville ha to ulike skoleeiere, samt lærere og annet personale med ulike arbeidsgivere. Videre ble det lagt vekt på at det vil være relativt store ulikheter faglig på ungdomstrinnet og i videregående skole.