Lederjuss: Kan en styrer ha ansvaret for to eller flere barnehager?

Er det lov til å ha felles styrer i to eller flere barnehager? Les svaret her.

Det følger av barnehageloven § 17 andre ledd at barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Det er presisert i forarbeidene at det i utgangspunktet stilles krav om at hver barnehage skal ha en styrer. Bakgrunnen for dette kravet er å sette barnehagen i stand til å oppfylle kravet om at barnehagen skal ha en forsvarlig og pedagogisk og administrativ ledelse, jf. barnehageloven § 17 første ledd.

Finnes det unntak?

Det følger av forarbeidene at det kan tenkes unntakstilfeller der det er behov for at flere barnehager samler sine styrerressurser, for eksempel i et lederteam. Det er en forutsetning at en slik samordning ikke fører til reduksjon av styrerressursen for den enkelte barnehagen. Denne organiseringen kan bare gjennomføres der det er hensiktsmessig avstand mellom barnehagene, der styrerteamet har daglig oppfølging av hver enkelt barnehage og under forutsetning av at den forskriftsfestede normen for pedagogisk bemanning overholdes.

Videre er det presisert i forarbeidene at rent unntaksvis kan flere små barnehager organiseres sammen som en felles virksomhet med en styrer, for eksempel der det er vanskelig å få kvalifisert personale. I vurderingen må det legges vekt på virksomhetens størrelse etter en sammenslåing, barnehagenes geografiske plassering i forhold til hverandre, og tilgangen til kvalifisert personale.
Kommunen må ved godkjenning og tilsyn foreta en totalvurdering av hvorvidt den samlede virksomheten oppfyller barnehagelovens krav.