Hva sier hovedtillitsvalgte om «Kompetanse for kvalitet»?

Utdanningsforbundet gjennomførte i våres en større undersøkelse blant våre hovedtillitsvalgte for å se hvilke erfaringer de hadde med videreutdanningsstrategien.

Våren 2017 gjennomførte Utdanningsforbundet en spørreundersøkelse blant våre hovedtillitsvalgte. Av de 439 som fikk undersøkelsen, svarte 236 – noe som gir en svarprosent på 54. Formålet med undersøkelsen var å utvikle et kunnskapsgrunnlag til bruk i påvirkningsarbeidet, slik at en best mulig gjennomføring av ordningen blir sikret.

Bedre når tillitsvalgte involveres

Tilbakemeldingene viser at tillitsvalgte har en viktig rolle i implementeringen av «Kompetanse for kvalitet», og at resultatet blir bedre når tillitsvalgte blir involvert. Engasjementet fra tillitsvalgte når det gjelder å medvirke i prosesser vedrørende «Kompetanse for kvalitet» har også vært stort.

Hovedinntrykket fra undersøkelsen er at de fleste er fornøyd med kommunens arbeid med «Kompetanse for kvalitet». Størst tilfredshet finner vi blant hovedtillitsvalgte som har deltatt i drøftinger og hovedtillitsvalgte som arbeider i større kommuner. 

En stor andel av de hovedtillitsvalgte oppgir at lokale skolemyndigheter har kartlagt kompetansebehovene i kommunen. Mange av de lokale skolemyndighetene mangler likevel en plan for hvordan de kompetansehevende tiltakene skal gjennomføres.

Samlet viser resultatene at de fleste er fornøyd med kommunens arbeid med «Kompetanse for kvalitet». Størst tilfredshet finner vi blant hovedtillitsvalgte som har deltatt i drøftinger og hovedtillitsvalgte som arbeider i større kommuner.

Dette vektlegger Utdanningsforbundet

Engasjementet fra tillitsvalgte når det gjelder å medvirke i prosesser vedrørende «Kompetanse for kvalitet» har vært stort, og i oppfølgingsarbeidet har Utdanningsforbundet blant annet vektlagt følgende:

  • Å formidle betydningen av kompetanse og videreutdanning i alle sammenhenger.
  • At alle lærere som trenger det, skal få nødvendig videreutdanning gjennom «Kompetanse for kvalitet» i overgangsperioden fram til 2025.
  • At kommunene lager forpliktende framdriftsplaner for gjennomføring av videreutdanningen, slik de er pålagt.
  • En statlig fullfinansiering av videreutdanningen for de lærerne som er omfattet av de nye kompetansekravene. Det er staten som har pålagt kompetansekravene, og derfor bør staten også dekke lærernes egenandel på 25 prosent i finansieringen av videreutdanningen.
  • Å arbeide for å få på plass sentrale føringer for hvordan frikjøpet på 37,5 prosent skal fordeles over skoleåret, samt at det blir gitt fri til lesedager og eksamen i henhold til avtaleverket.
  • Å arbeide for å bedre forutsigbarheten for lærere, slik at de vet når de kan forvente å få gjennomført nødvendig videreutdanning.
  • Å arbeide for å sikre at universitets- og høgskolesektoren har den nødvendige kompetanse og kapasitet til å sikre gode og relevante videreutdanningstilbud.

Hele undersøkelsen kan du lese her.