Handal om Listhaug-utspill: Norske lærere vil ikke angi elever

Utdanningsforbundet, med Steffen Handal i spissen, reagerer kraftig på Sylvi Listhaugs utspill om at norske lærere bør angi barn av flyktninger som drar til hjemlandet på ferie.

I NRK 3. august oppfordrer Sylvi Listhaug (Frp) vanlige folk til å kontakte Utlendingsdirektoratet (UDI) med informasjon om flyktninger som enten skal reise eller har reist på turer til hjemlandet.
Listhaug ville ha reagert

Hun mener at voksne som er i kontakt med flyktningbarn har et spesielt ansvar for å melde fra.

– Dersom en lærer får høre at et barn har vært på ferie i et land familien har flyktet fra, så ville nå i alle fall jeg reagert, sier hun til NRK. Listhaug er selv utdannet lærer.
Steffen Handal, derimot, reagerer på Listhaugs utspill, og sier til NRK:

– Vi rapporterer ikke til myndighetene om hva barn forteller på skolen, med mindre det er snakk om liv og helse.

Her kan du lese sakene hos NRK:

Utdanningsforbundet reagerer kraftig på Listhaug-utspill

Listhaug og Solberg ber nordmenn angi flyktninger på hjemreise

Mistenkeliggjørende forslag

Hva var det som gjorde at du valgte å gå så tydelig ut i NRK?

– Forslaget er i seg selv mistenkeliggjørende og diskriminerende. Å sette dette ut i praksis vil være helt ødeleggende for den tilliten vi er avhengige av å ha mellom barn/elever og lærer, og det strider mot taushetsplikten, sier han.

– Formålsparagrafen sier blant annet at "Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.", påpeker Handal.

– Den praksisen Listhaug foreslår vil være i strid med vår egen profesjonsetiske plattform. At en minister velger å fronte dette forslaget er i seg selv svært uheldig. Det kan skape usikkerhet hos barn som mer enn noe trenger trygghet, sier han.

– Vi rapporterer ikke til myndighetene om hva barn forteller på skolen, med mindre det er snakk om liv og helse. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet

Mangler lovhjemmel

Det politiske forslaget til Listhaug er så inngripende at det vil måtte kreves en klar lovhjemmel for å kunne gjennomføre politikken.

Taushetsplikten er det klare lovhjemlede utgangspunktet, og det skal derfor svært mye til for at informasjon som er beskyttet av taushetsplikten skal kunne meddeles andre. Taushetsplikten gjelder det en lærer får vite om «noens personlige forhold». Barnet eller eleven skal trygt kunne fortelle sin lærer om hvor han/hun har vært på ferie uten at dette skal meldes videre til Utlendingsdirektoratet.

Her er regelen at det bare er der liv og helse tilsier det at en lærer kan videreformidle informasjon.

– Dersom noen skulle forslå å lovhjemle slik rapportering, vil Utdanningsforbundet sterkt motsette seg dette. En slik rapportering vil være i strid med de grunnleggende hensynene bak taushetsplikten, grunnleggende læreretikk, og vil kunne komme i konflikt med menneskerettighetene, sier Handal.

Strider mot lærernes egen etiske plattform

I Lærerprofesjonens etiske plattform heter det:
«Vi har ansvaret for tillitsfull samhandling med dem vi jobber for og med. Vår lojalitet ligger hos barnehagebarn og elever for å fremme deres beste»

Sitatet markerer to helt grunnleggende verdier for lærere: Elever og barnehagebarn skal kunne stole på at lærerne vil deres beste, og de skal være trygge på at det de forteller læreren ikke blir misbrukt.

– Uten denne tilliten er det vanskelig å være en god lærer. Det er ingen selvfølge at lærere oppnår en slik relasjon til barn og unge. Det å bygge en god relasjon mellom lærere og elever krever refleksjon, etisk bevissthet og vilje til å komme elevene i møte. Dette arbeidet må myndighetene ha respekt for og legge til rette for, mener lederen i Utdanningsforbundet, fortsetter:

– Sylvi Listhaug angriper dette etiske fundamentet for lærernes arbeid med sitt forslag om at lærere skal angi flyktningfamilier som har besøkt hjemlandet. Hun bidrar med sitt utspill om å reise tvil om hva som er skolens mandat og hva som er god lærerpraksis.

Det finnes et unntak fra regelen om ikke å rapportere barn og ungdommers ytringer til andre instanser. Dersom lærere har berettiget mistanke om at barn blir misbrukt eller utsatt for annen omsorgssvikt, da har lærere (og alle andre borgere) en plikt til å rapportere dette til barnevernet. Det er hensynet til barnets beste som har forrang.

Les hele Lærerprofesjonens etiske plattform her

Les Lærerprofesjonens etiske råds uttalelse om saken:

Barns beste som grunnlag for lærernes handlinger

Flere saker om Listhaugs uttalelse:

Solberg: Lærere har taushetsplikt

Røe Isaksen uenig med Listhaug. - Lærere har taushetsplikt

Sitert

Avbildet: Steffen Handal

Steffen Handal

Leder av Utdanningsforbundet