Lederjuss: Sykdom i ferien og overføring av ferie

En lege med en penn i hånden ved et skrivebord hvor det ligger et stetoskop.
En arbeidstaker kan få utsatt ferien, men kun på visse vilkår. Foto: illustrasjonsfoto

Hvis en arbeidstaker blir syk før eller i løpet av ferien, har han/hun på visse vilkår rett til utsatt eller ny ferie.

Publisert 09.12.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det forutsettes at arbeidstakeren har vært 100 prosent arbeidsufør. Gradert sykmelding gir ikke rett til å utsette ferien eller ny ferie.

Utsatt ferie på grunn av sykdom

Reglene om utsatt ferie på grunn av sykdom finner vi i ferieloven § 9 første ledd.

Ferieloven skiller mellom det tilfelle at arbeidstaker blir arbeidsufør før ferien, og det tilfelle at arbeidstaker blir arbeidsufør i ferien.

Dersom arbeidstaker blir helt arbeidsufør før ferien, kan arbeidstaker kreve å få utsette ferien til senere i ferieåret. Arbeidstaker må i dette tilfellet velge mellom å kreve hele ferien utsatt eller og gjennomføre ferien til tross for sykdommen. Krav om utsatt ferie må dokumenteres med legeerklæring og settes frem senest siste arbeidsdag før ferien.

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Det vil si at arbeidstaker må sette frem krav om utsatt ferie så raskt som mulig etter arbeidet er gjenopptatt.

Retten til utsatt eller ny ferie gjelder kun ved 100 prosent arbeidsuførhet.

Gradert sykmelding gir ikke rett til utsatt eller ny ferie.

Arbeidstaker må kreve å få utsatt eller ny ferie. Arbeidsgiver har ingen selvstendig plikt til å sørge for at retten blir utøvd. Retten til å utsette feriedagene gjelder kun lovbestemt ferie etter ferieloven § 5, som er henholdsvis 25 virkedager hvert ferieår, og seks ekstra virkedager ferie for arbeidstakerne over 60 år.

Arbeidstakers rett til sykepenger er upåvirket av at arbeidsuførheten kommer på feriedager. Når feriepengene allerede er utbetalt til dekning av de samme dagene, vil sykepengene dekke lønnsbortfallet når ferien avvikles senere. Arbeidsgiver må foreta en korreksjon av avregningen basert på at arbeidstakeren fikk rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden under arbeidsuførheten.

Overføring av ferie til neste ferieår

Etter en lovendring i 2008 er det ikke lenger adgang til å avtale at ferie som ikke er avviklet, skal utbetales i stedet. Konsekvensen av dette er at all ferie som ikke er avviklet, skal overføres til det påfølgende ferieår, selv om dette i praksis skulle overstige det antallet dager det er lov til å overføre etter avtale. Det vil si at all ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret, på grunn av for eksempel arbeidsuførhet, skal overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller der arbeidstaker har vært syk over flere år og har mye ferie til gode.

For øvrig kan det etter ferieloven § 7 tredje ledd avtales at 12 virkedager ferie overføres til neste ferieår. Begrensningen på 12 virkedager gjelder bare den lovbestemte ferien, ikke den tariffestede resten av den femte ferieuken. Den tariffestede resten av den femte ferieuken kan ved skriftlig avtale overføres helt eller delvis til neste ferieår.

Som nevnt må ferie tas ut i feriefritid, ikke penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller det er tale om overføring grunnet arbeidsuførhet. Den eneste mulighet å få ut feriepengene for eventuell ferie som ikke er avviklet er hvis arbeidsforholdet opphører.

Det er imidlertid lagt til grunn at forbudet mot utbetaling av uavviklet ferie bare gjelder ferie etter ferieloven. Feriefritid som følger avtale kan man dermed fortsatt avtale utbetaling av i stedet for overføring.