Lederjuss: Styrking av varslervernet

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Foto: illustrasjonsfoto

En ekspertgruppe skal gjennomgå dagens varslingsregler og komme med forslag til hvordan varslervernet kan styrkes. Les også hvilke regler som gjelder i dag.

Publisert 02.06.2016 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Fafo leverte i 2014 en rapport som evaluerte hvorvidt varslingsreglene fungerte etter hensikten i Norge. Hovedkonklusjonen var at de nye bestemmelsene fungerer bra, og at de har gjort det enklere og tryggere å varsle, men at varslerens posisjon bør styrkes ytterligere.

Frykter represalier

Forskning har vist at det varsles oftere i Norge enn i andre land. Samtidig ser det ut til at halvparten av norske arbeidstakere unnlater å varsle om forhold de anser som alvorlige og kritikkverdige, som grunnes i frykten for represalier.

Unio har gjennom sentrale varslingssaker erfart at varslingsvernet ikke fungerer godt nok. Det hjelper ikke å ha bra regelverk dersom varsleren i praksis ikke blir ivaretatt og straffes i form av gjengjeldelse.

Ekspertgruppe

Unio og Politiets Fellesforbund har nylig fått gjennomslag i Stortinget for at regjeringen må sette ned en bredt sammensatt ekspertgruppe som skal gjennomgå dagens varslingsregler og komme med forslag til hvordan varslervernet kan styrkes. Ekspertgruppen skal også vurdere opprettelse av et nasjonalt varslerombud.

Gjeldende regler om varsling står i arbeidsmiljøloven §§ 2-4 og 2-5:

§ 2-4.Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.

(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter.

(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.

0 Endret ved lov 1 des 2006 nr. 64 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 1 des 2006 nr. 1324).

§ 2-5.Vern mot gjengjeldelse ved varsling

(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet.

(2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle etter § 2-4 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger.

(3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler.