Støtter hovedlinjene til Ludvigsen-utvalget

– Vi mener utvalgets anbefalinger peker i riktig retning, sier Steffen Handal.

Publisert 29.10.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Etter en omfattende og bred prosess i organisasjonen, har Utdanningsforbundet nå levert sin høringsuttalelse om «NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fag og fagfornyelse» til Kunnskapsdepartementet. Utvalget, ledet av Sten Ludvigsen, har vurdert og gitt anbefalinger til videre utvikling av norsk grunnskole og fellesfagene i videregående opplæring.

Les hele høringssvaret her.

– Utdanningsforbundet støtter den retningen utvalget peker. Vi ser at det er behov for endringer i den norske skolen, og vi mener at både retning, prosess og tidsperspektivet utvalget trekker opp er positivt, sier nestleder Steffen Handal.

Han kan fortelle om et stort engasjement i alle deler av organisasjonen, både på klubb-, lokallags-, og fylkesnivå.

Bred kompetanse

Utvalget legger til grunn et bredt kompetansebegrep, som omfatter både kognitive, praktiske, sosiale og emosjonelle sider ved elevenes læring.

– Vi støtter det brede kompetansebegrepet som legges til grunn i utvalgets utredning, og er glade for at dette knyttes til skolens brede dannings- og kvalifiseringsoppdrag. Utdanningsforbundet ønsker en fellesskole med rom for alle, understreker Handal.

Utdanningsforbundet støtter utvalgets anbefaling om at dagens grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlighet reformuleres som kompetanser.

– Vi er også positive til utvalgets vektlegging av sosiale og emosjonelle kompetanser, men disse må ikke skilles ut og vurderes separat med karakter, sier nestlederen.

Læreplaner og fagområder

Utvalget ønsker at læreplanene skal legge mer til rette for dybdelæring. Dette støtter Utdanningsforbundet. Når det gjelder fornyelse av fag, ønsker utvalget å dele fagene inn i de fire fagområdene matematikk, naturfag og teknologi, språkfag, samfunnsfag og etikkfag og praktiske og estetiske fag.

– Vi ser visse svakheter ved hvordan disse fagområdene er tenkt inndelt, samtidig som vi ser at det er mye å hente på å se fag, eller faggrupper, i sammenheng når fagene skal videreutvikles. Vi mener det er naturlig å ta utgangspunkt i det enkelte fag, og at mye kan oppnås i et samarbeid mellom fagmiljøene. For eksempel mener vi at norskfaget er mye mer enn et språkfag. Vi tror derfor at en mer fleksibel gruppering av fag vil ta bedre vare på fagenes egenart, mener Handal.

Når det gjelder fellesfagene i videregående skole, støtter vi anbefalingen om at læreplanene i disse fagene i større grad skal tilpasses elevenes utdanningsprogram.

Lærerprofesjonens rolle

Utdanningsforbundet er opptatt av den videre oppfølgingen av NOU 2015:8.

– Med denne NOUen har vi fått et godt grunnlag for videre arbeid med å fornye grunnskolen og fellesfagene i videregående opplæring. Vi støtter utvalgets forslag om å utvikle en overordnet strategi for innføring av fornyet innhold i skolen. Vi forventer at denne utarbeides i nært samarbeid med lærerprofesjonen. Vi ser frem til å bli invitert til dialog om en stortingsmelding som skal konkretisere retning for arbeidet med hele meldingen.

Handal advarer mot å tenke at man kan bare plukke en anbefaling her og en der, dette er et solid arbeid hvor helheten i meldingen er dens styrke.

– Lærerprofesjonen står klar til å samarbeide om fremtidens skole, avslutter han.