Positiv til Ap-dokument om kunnskap og verdiskaping

Utdanningsforbundet er fornøyd med mange av Arbeiderpartiets forslag til fremtidig kunnskapspolitikk.

Publisert 25.01.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Det er veldig positivt at AP legger tid og krefter inn i noe så ambisiøst og viktig som en helhetlig kunnskapspolitikk for framtida. Utdanningsforbundet mener at Aps kunnskapsutvalg har levert et dokument som inneholder mange gode forslag og som kan danne et verdifullt grunnlag for en videre debatt om utfordringene.

Minimumsnorm for lærertetthet

Utvalget foreslår en minimumsnorm for lærertetthet som et godt virkemiddel for å bedre skolens kvalitet. Og det understrekes at lærerne må gis tid og tillit.

- Vi hilser begge deler velkommen. Vi støtter også utvalgets intensjon om at hele skoleløpet skal innrettes mot både praktisk og teoretisk kompetanse, og at utvalget følger opp Ludvigsen-utvalgets tanker om dybdelæring. Det samme gjelder for forslaget om å løfte fram betydningen av at skolen skal stimulere elevenes evne til kritisk tenkning. Her er det allerede mye i man kan bygge videre på i dagens læreplaner. Det kan etter vår mening være nødvendig med en diskusjon om læreplanene heller bør betone et bredt kompetansebegrep enn smale ferdigheter, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied.

Ønsker mer ressurser til skolen

Også forslagene om å sette inn flere ressurser overfor elever som sliter er betimelige, men skolene selv må få større innflytelse over med hvilke hjelpemiddel vurderingen skal gjøres og over hvor lang tid tiltakene skal settes inn.

- Forslaget om å øke ressursene til forsøk i skolen er svært bra. Det er også viktig at forsøk gjennomføres og dokumenteres systematisk, gjerne i samarbeid med UH-sektoren og folk med forskerkompetanse.

- I tilknytning til en eventuell nasjonal plattform for digitale læremidler bør det etter vårt syn utvikles en norm for kvalitetsvurdering. Så vil vi sterkt advare mot at kommunale utdanningsmyndigheter setter seg i en monopolistrolle ved både være produsenter og innkjøpere av digitale læremidler, jf. NDLA, sier Lied.

Utelater barnehagene i utdanningsløpet

Det er likevel mangler ved kunnskapsutvalgets dokument, poengterer Utdanningsforbundets leder.

- Vi mener det er en svakhet at kunnskapsutvalget ikke regner med barnehagen i utdanningsløpet, annet enn at de nevner barnehagen i forbindelse med overgang til skolen. Her er det rom for å utfylle innstillingen og synliggjøre barnehagens oppdrag og rolle som første steg i utdanningsløpet. Barns utdanningsløp starter i barnehagen.

- Avslutningsvis vil vi også peke på at det alltid er en fare for å bli instrumentell når utdanning skal drøftes i et verdiskapingsperspektiv, slik utvalget gjør. Utdanning handler om mer enn å levere antatt kompetente arbeidstakere. Utdanning som en integrerende og innovativ samfunnskraft er lite til stede. Om partiet vil, kan AP skape grunnlag for en debatt om hva utdanning samlet sett bør innebære for individ og for samfunn. Da må dokumentet videreutvikles. Om det skjer, vil innstillingen kunne gjøre en forskjell i vårt nasjonale utdanningspolitiske landskap, mener Lied.

Utdanningsforbundet ser fram til en nærmere dialog med AP om kunnskapsutvalgets innstilling. Partiet betoner generelt betydningen av trepartsamarbeidet for å finne de gode løsningene. Vi representerer lærerne og vi er klare.