Ny rapport: Finansiering av høyere utdanning

Ekspertgruppen som har utredet finansieringen av universiteter og høyskoler har leverte sin rapport. Det foreslås å videreføre store deler av dagens finansieringssystem.

Publisert 08.01.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Leder Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet mener rapporten er et solid og godt faglig innspill til regjeringens kommende stortingsmelding om struktur i universitets- og høyskolesektoren. Det har vært knyttet store forventninger til rapporten.

- Finansieringssystemet har avgjørende betydning for universitetene og høyskolene sine muligheter til å nå de nasjonale målsetningene om å styrke kvaliteten på forskning og utdanning, sier hun.

Noen endringer

Ekspertgruppen anbefaler å videreføre store deler av dagens system, med noen justeringer. Utdanningsforbundet har i flere sammenhenger pekt på de uheldige konsekvensene som dagens system har, knyttet til bruken av midlertidig ansatte og utfordringer ved å sikre tilstrekkelig tid til både forskning og undervisning innenfor rammen av årsverket.

- Vi kan ikke se at disse utfordringene vil bli redusert med forslagene som ekspertgruppen har fremmet, sier hun.

Det foreslås også at det skal gis uttelling for ferdig utdannede kandidater og en styrking av insentivene for å satse på kvalitet i forskningen.

- Utdanningsforbundet har tidligere tatt til orde for at beregningsgrunnlaget for basisbevilgningen må endres og i større grad gjenspeile det reelle kostnadsnivået ved institusjonene. Departementet bør vurdere dette i den kommende stortingsmeldingen, sier Lied.

Et annet forslag fra ekspertgruppen er at det innføres flerårige utviklings-, kvalitets- og profilavtaler mellom departementet og den enkelte institusjon. Utdanningsforbundet mener det må utredes nærmere hvilken betydning dette kan få for fordelingen av basismidlene mellom institusjonene.

Videre behandling

Kunnskapsdepartementet vil umiddelbart sende ekspertgruppens rapport på høring. Høringsfristen er satt til 9. februar og man ønsker å se vurderingene av forslagene i rapporten i sammenheng med den varslede stortingsmeldingen om struktur i universitets- og høyskolesektoren. Det blir også avholdt en høringskonferanse i begynnelsen av februar.

Utdanningsforbundet vil så raskt som mulig sende rapporten ut på høring til fylkeslagene og til medlemmene i kontaktforum UH.