Kritisk i høring om barnehageloven

Utdanningsforbundet advarer Regjeringen mot å flytte retten til å velge pedagogiske opplegg fra profesjonen og over til eierne.

Publisert 19.01.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Regjeringen har foreslåtte enkelte endringer i barnehageloven, og sendt forslagene på høring. I dag har Utdanningsforbundet levert sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet.

Forslagene har vakt sterke reaksjoner og stort engasjement i organisasjonen, spesielt forslaget som gjelder ansvaret for dokumentasjon og vurdering.

Profesjonen eller eieren?

Det viktigste for Utdanningsforbundet er å stoppe Regjeringens forslag om at barnehageeierne – det være seg kommuner eller private aktører – skal ha rett til å bestemme hvilke system, verktøy og metoder barnehagelærerne skal bruke i sitt pedagogiske arbeid.

Utdanningsforbundet er tydelig på at denne retten til å velge pedagogiske opplegg fortsatt må ligge hos styreren og de pedagogiske lederne – som har det pedagogiske ansvaret.

I høringen skriver vi at det vil være en uholdbar situasjon for styrere og pedagogiske ledere å ha ansvaret for barnehagens pedagogiske virksomhet uten å kunne velge de pedagogiske metodene og verktøyene som er hensiktsmessige. Det vil frata profesjonen det nødvendige handlingsrommet.

Kartlegging for barna eller byråkratiet?

Regjeringens forslag kan åpne for at eierne pålegger barnehagene å drive med dokumentasjon som ikke er til barnas beste.

Som Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied har skrevet i en tidligere kronikk, må vurderingsformer velges ut fra hva som er best for barna. "Barnehagelærere bør ikke bruke arbeidstiden sin til å samle inn styringsdata til byråkratiet", skrev Lied.

En rekke kommuner pålegger allerede sine barnehager å bruke et konkret verktøy, for eksempel for språkkartlegging, på samtlige barn, selv om mange av barna ikke har nytte av det. Det blir kartlegging for kartleggingens skyld.

En bedre barnehagelov

Regjeringens har også foreslått enkelte andre endringer, som å gi fylkesmannen ansvaret for å føre tilsyn med barnehager i "særlige tilfeller", og det er et skritt i riktig retning. Utdanningsforbundet mener fylkesmannen burde hatt hele tilsynsansvaret.

Regjeringen har nå komment med enkeltstående forslag til endringer i barnehageloven, mens det etter Utdanningsforbundets syn er behov for en langt mer omfattende og helhetlig endring av barnehageloven.

Krav til flere barnehagelærere

Det som haster aller mest, og som er det viktigste å få på plass, er gode bestemmelser for bemanning og kompetanse. Utdanningsforbundet er spesielt opptatt av behovet for flere barnehagelærere, og vil ha lovfestet et krav om minimum 50 prosent barnehagelærere i hver barnehage.

Et slikt krav sto også sentralt hos barnehagelovutvalget, kjent som Øye-utvalget, som leverte sin utredning "Til barnas beste. Ny lovgivning for barnehagene" i 2012.

Les mer på udf.no: "Derfor er barnehagelærere så viktig".

Lied om vurdering i barnehagen:

Kronikk av Ragnhild Lied i Klassekampen 31. desember 2014: "Vurdering for barns beste – eller vurdering som styringsredskap?".