Evalueringen av tariffoppgjøret er klar

- Forbundets ledelse må i framtida evne å lytte bedre til synspunktene i medlemsmassen, heter det i en uttalelse fra sentralstyret.

Publisert 03.02.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Sentralstyret har gjennomgått den ferdige rapporten fra den særskilte organisasjonsmessige evalueringen etter tariffstreiken på KS-området sommeren 2014.

Det er sentralstyrets oppfatning at evalueringen er gjennomført og oppsummert på en grundig måte både faglig og metodisk. Det har vært god og representativ deltakelse fra alle organisasjonsnivå fra medlemmer på klubbnivå til fylkeslag. Den brede deltakelsen gir grunnlag for å si at vi gjennom evalueringen har fanget de mest sentrale erfaringene og synspunktene som rører seg i organisasjonen og blant medlemmene. Rom for åpne kommentarer har kompensert for spørsmål man eventuelt savnet, spørsmål man ønsket å problematisere, svar man ville nyansere eller uenighet man ville adressere. Mange har benyttet seg av dette.

Slik sentralstyret leser rapporten, er dette de viktigste budskapene:

• Organisasjonen og medlemmene ble ikke mobilisert godt nok i forbindelse med særavtaleforhandlingene om arbeidstid i skoleverket vinteren 2013-14. Kravene var for lite kjent og de burde vært tydeligere.
• Ledelsen i Utdanningsforbundet skulle ikke ha anbefalt meklerens skisse til løsning i mai 2014. Ledelsen burde forstått at den ikke var akseptabel for medlemmene.
• I forkant av uravstemningen i juni opplevde flere at skissen til løsning ble presentert på en måte som hadde preg av press og overtalelse.
• Etter uravstemningen greide forbundsledelsen å snu seg rundt og formulere et troverdig og godt streikegrunnlag.
• Streiken ble organisert og gjennomført på en god måte på alle nivå. Også kommunikasjonsarbeidet fungerte godt.
• Det var riktig å avslutte streiken på det grunnlaget som forelå i begynnelsen av september, selv om resultatet mest handlet om at KS måtte frafalle krav.
• Mange barnehageklubber påpeker at de har sluttet opp om en streik for krav som gjelder skoleverket og gir uttrykk for en forventning om at forbundet også må kjempe for krav på barnehageområdet.
• Forbundets ledelse må i framtida evne å lytte bedre til synspunktene i medlemsmassen og i sterkere grad legge disse til grunn for vurderinger og beslutninger.

Sentralstyret tar budskapene fra evalueringen til etterretning og konstaterer at tilliten til organisasjonen og til sentralstyret ble utfordret gjennom hendelsene i mai-juni. I den forbindelse peker evalueringen ut noen helt avgjørende innsatsmomenter for tida som kommer. Det handler om styrket medlemsnærhet og politisk forankring på grasrotnivå, det handler om å fronte saker for alle medlemsgrupper, det handler om bedre informasjonsflyt og det handler om å styrke forbundets kommunikasjon, ikke minst på sosiale medier. Streiken illustrerte betydningen av å kunne formidle det særegne i læreryrket og kople dette til arbeidstidsordningene.

Sentralstyret mener at disse budskapene og lærdommene må legges til grunn for videre arbeid og i forberedelsene til landsmøtet høsten 2015. Utdanningsforbundet har derfor engasjert
forskningsstiftelsen FAFO til å gjennomføre en undersøkelse blant tillitsvalgte og medlemmer, med sikte på å få fram en rapport som tydeliggjør muligheter og veivalg framover og som kan bli en del av landsmøtets agenda.

Det er sentralstyrets ambisjon at Utdanningsforbundet skal komme styrket ut av disse krevende erfaringene. Evalueringen har gitt oss viktig lærdom som kan bidra til nettopp det.

Sentralstyret vil rette en stor takk til alle medlemmer og tillitsvalgte for deres bidrag i arbeidet med denne evalueringen.

Her kan du lese hele tariffevalueringen.