Dette kjennetegner en god leder

Hvordan er en god leder i barnehage- og skolesektoren? En fersk Sintef-rapport gir deg noen av svarene.

Publisert 23.01.2015 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

For å få et godt kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling, har Utdanningsforbundet fått utarbeidet en oversikt over forskning på ledelse av skoler og barnehager fra Sintef. Rapporten som nå foreligger tar først og fremst for seg nordisk og nordeuropeisk forskning de siste ti årene, og ser spesielt på faglig-pedagogisk ledelse.

- Vi har gjort dette for å få mer kunnskap om ledelse i utdanningssektoren, som er et viktig område for Utdanningsforbundet. Gode ledere gir grunnlag for gode barnehager og gode skoler, poengterer Terje Skyvulstad, Utdanningsforbundets nestleder.

Sintef-rapporten peker på en rekke punkter som kjennetegner den gode lederen i barnehager og skoler, men konkluderer også med at forskningen er mangelfull, spesielt i barnehagesektoren.

Hull i lederforskningen

«Behovet for forskning og publisering på ledelse i barnehagen/ECEC (Early Childhood Education and Care) er stort, og det finnes som sagt svært lite kvalitetssikret litteratur på området... Slik sett kan man argumentere for at forskning på ledelse i barnehagen er et stort kunnskapshull i seg selv.», heter det i Sintef-rapporten. NOVA skrev også i en rapport i 2008 at «at behovet for videre forskning (i norske barnehager) fortsatt er stort»

På skolesektoren eksisterer det noe mer forskning, selv om det også her er en del hull - spesielt hva gjelder digitaliseringen av skolen, og hvordan dette påvirker ledelse i skoleverket.

- Det er beklagelig at det ikke er gjort mer forskning på ledelse i barnehagene, her trenger vi mer kunnskap. Til tross for det må vi ikke glemme at vi likevel vet mye om hva som er god ledelse, både i barnehagene og spesielt på skolene, påpeker Skyvulstad.

God skoleledelse

Innenfor det sistnevnte feltet kan det faktisk sies mye om hva som kjennetegner en god leder. Dette er de viktigste funnene Sintef har gjort i ledelsesforskning i skoleverket:

• God skoleledelse bygger på en distribuert praksis hvor ledelse blir et kollektivt ansvar. Dette bidrar til at medarbeidere ansvarliggjøres. Ansvar og medvirkning er bra både for trivsel og motivasjon.
• God skoleledelse krever pedagogisk ledelse (instructional leadership). Det krever ledere som har inngående kunnskap og kompetanse både skolefaglig og ledelsesfaglig.
• God ledelse setter tydelige retninger for skolens arbeid. Dette handler om å være tydelig i kommunikasjonen til de ansatte i forhold til hvilke mål man har både for elevenes læring men også for medarbeidernes læring og utvikling.
• Gode ledere må kunne legge til rette for læring og lærernes læring.
• God skoleledelse forutsetter god planlegging, koordinering og evaluering av undervisning og læreplaner.
• God ledelse fordrer en ledelse som legger til rette for, og bidrar aktivt i utvikling av sin skole.
• God ledelse sørger for et stabilt og positivt miljø, hvor man har lyst til å lykkes.
• God ledelse krever kontinuerlig arbeid med relasjoner, da dette er viktig både for å bygge tillit og for å opprettholde tillit.

Viktige barnehagefunn

Selv om Sintef-rapporten altså poengterer at det er en del hull i forskningen på ledelse i barnehagesektoren, har de også her gjort flere interessante funn. De viktigste kjennetegnene på en god leder i barnehagen er som følger:

• Det er viktig at styreren/ledelsen er kjent med de kontekstuelle rammene, og kjenner organisasjonen godt.
• God ledelse i barnehagen krever en form for distribuert ledelse hvor personalet får ansvar og blir fulgt opp på en god måte.
• God ledelse i barnehagesektoren fokuserer også på den pedagogiske ledelsen eller «instructional leadership». Her påpekes det at styreren må ha fokus på den pedagogiske ledelsen, og at han/hun kan fagfeltet.
• Gode ledere kan ledelse, derfor blir det viktig med etter- og videreutdanning og at ledelse blir tatt inn i utdanningen.
• Gode ledere er flinke til å utøve strategisk ledelse eller ledelse i forhold til omverdenen.
• En forutsetning for god ledelse er å ha ledere som vil være ledere og ledere som har tid til å være ledere. Ledere i barnehagene trenger ofte nærhet til praksis for å trives.
• Gode ledere har et nettverk hvor de kan avreagere og snakke om viktige tema.

- Funnene viser det samme som Utdanningsforbundet lenge har sagt: En leder må kjenne sitt personale og barnehage/skole godt for å kunne være en god leder. Dette er ikke i samsvar med dagens utvikling, hvor én styrer får ansvar for flere barnehager. Barnehagelærerne og lærerne gjør en bedre jobb om de gis ansvar og tas med i dialogen, understreker Skyvulstad.

Den endelige utgaven av rapporten forelå først i uke fem. Den finner du her.