Om voksenopplæringsfeltet

Voksenopplæring består av en rekke ulike områder.
Voksenopplæring består av en rekke ulike områder.

Voksenopplæring er en samlebetegnelse på opplæring som er særskilt rettet mot voksne med sikte på personlig utvikling, kvalifisering for arbeidslivet eller kvalifisering for videre skolegang.

Voksenopplæring holdes adskilt fra opplæring i det regulære utdanningssystemet, det vil si den 13-årige grunnopplæringen.

Hvilke områder utgjør voksenopplæring?

Voksenopplæring består av en rekke ulike områder. De viktigste og mest kjente er:

Grunnskoleopplæring for voksne

§ 4a-1 i opplæringsloven slår fast at voksne som trenger det, har rett til gratis grunnskoleopplæring. I følge VOX-speilet deltok mer enn 10.000 voksne i grunnskoleopplæring i skoleåret 2014/15. 92 prosent av deltakerne var minoritetsspråklige.

Les VOX-speilet 2015

Videregående skole for voksne

§ 4a-3 i opplæringsloven slår fast at voksne (fra det året de fyller 25 år) som har fullført grunnskolen, men som ikke har fullført videregående opplæring, har rett til videregående opplæring. I følge VOX-speilet deltok nesten 23.000 voksne i videregående opplæring i 2014. Antallet har økt de siste tre årene, og økningen er størst blant deltakere med innvandrerbakgrunn. Flest tar fag som gir yrkeskompetanse.

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere

For at voksne innvandrere skal lære norsk språk og få kunnskaper og det norske samfunnet, skal kommunene tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Noen innvandrergrupper (nyankomne flyktninger) har rett og plikt til å delta i et heltids introduksjonsprogram over to år. Andre innvandrergrupper har rett og plikt til 600 timers opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Nesten 39.000 deltakere ble registrert i norskopplæring andre halvår 2014, og i løpet av året ble det avholdt nesten 40.000 norskprøver. Sommeren 2014 ble det innført nye digitale prøver i norsk og det ble for første gang gjennomført prøver i 50-timers samfunnskunnskap for innvandrere.

Les mer hos Justis- og beredskapsdepartementet

KompetansePluss

Tidligere kalt Basiskompetanse for arbeidslivet. Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Siden 2006 har programmet gitt mer enn 36.000 voksne arbeidstakere muligheten til å forbedre sine grunnleggende ferdigheter. Kompetanse Norge administrerer dette programmet.

Les mer hos Kompetanse Norge

Spesialundervisning for voksne

Opplæringslovens § 4a-2 sier at voksne som ikke får tilfredsstillende utbytte av undervisningen, har rett til spesialundervisning. Videre slås det fast at voksne som har behov for opplæring for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter, har rett til spesialundervisning. 

Opplæring i kriminalomsorgen

Retten til opplæring og utdanning er den samme for innsatte i fengsel som for andre i Norge. Opplæringen innenfor kriminalomsorgen er lagt opp som annen skolevirksomhet i det offentlige. Undervisningen i fengslene er i hovedsak organisert som en avdeling/filial ved at det er den lokale videregående skolen som har ansvaret for undervisningen. Lærerne i fengselet er formelt ansatt ved den lokale videregående skolen, og det er også denne skolen som utsteder vitnemål til elevene i fengselet. Opplæringen ved oppfølgingsklassene utenfor fengslene er underlagt det samme administrative systemet som skolene i fengsel.

Fylkesmannen i Hordaland har det nasjonale ansvaret for all opplæring innen kriminalomsorgen. 

Les mer hos Fylkesmannen i Hordaland

Liste over skoler med kontaktinfo

Opplæringstilbud gjennom studieforbund

Studieforbund er ideelle, demokratiske organisasjoner som har sin virksomhet innenfor voksenopplæring. I 2014 holdt studieforbundene 44.000 kurs med i underkant av 510.000 deltakere. Studieforbundene og deres virksomhet reguleres av voksenopplæringsloven, og tilskuddsordningen til studieforbundene forvaltes av Kompetanse Norge.

Les mer hos VOFO, studieforbundenes interesseorganisasjon

Andre typer voksenopplæring

Andre tilbydere (fjernundervisning, folkehøgskolene, arbeidsmarkedsopplæring).

Hvilke lover regulerer voksenopplæringen?

Voksenopplæringen styres av tre ulike lovverk:

Opplæringsloven regulerer voksenopplæring på grunnskolens og den videregående skolens område. Kapittel 4a i Opplæringsloven gjelder for voksenopplæring. De øvrige kapitlene gjelder ikke med mindre det er spesifisert. Kunnskapsdepartementet forvalter Opplæringsloven.

Opplæringsloven

Introduksjonsloven regulerer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Dette lovverket forvaltes av Justis- og beredskapsdepartementet.

Introduksjonsloven

Voksenopplæringsloven regulerer den voksenopplæringen som finner sted i regi av studieforbundene.

Voksenopplæringsloven