De fylkesvise yrkesopplæringsnemndene

Utdanningsforbundets representanter i yrkesopplæringsnemndene (y-nemndene) gjør en viktig jobb for å ivareta skolens, elevenes og lærerens interesser i fag- og yrkesopplæringen i det enkelte fylke.

Yrkesopplæringsnemndene (y-nemnder) er rådgivende organer som uttaler seg i saker om kvalitet, læreplasser og dimensjonering av yrkesfagene i hvert enkelt fylke. Y-nemndene oppnevnes av fylkeskommunen. For Utdanningsforbundet er det spesielt viktig å følge opp saker om rådgivningstjenesten, elevenes utdanningsvalg, rekruttering til yrkesfagene og bedre gjennomføring. Vi har som mål å være representert i y-nemndene i alle fylker.

Klikk her for oversikt over Utdanningsforbundets representanter i y-nemndene.

Y-nemndas oppgaver

Yrkesopplæringsnemndene skal gi råd om hvordan utviklingen av fag- og yrkesopplæringen og samhandlingen mellom skoler og bedrifter kan medvirke til regional utvikling. Ifølge opplæringsloven § 12-4 skal yrkesopplæringsnemnda arbeide for å heve kvaliteten i hele fag- og yrkesopplæringen. Yrkesopplæringsnemndene skal særlig:

  • fremme forslag til organisering, arbeidsmåter og strategier for å utvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen
  • vurdere, og uttale seg om rutinene i fylkeskommunen for å sikre kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen
  • vurdere hvordan partene i arbeidslivet skal bidra til kvalitetsutvikling og kvalitetssikring i fag- og yrkesopplæringen
  • vurdere hvordan samhandlingen mellom skoler og lærebedrifter kan bedres
  • vurdere hvordan kompetanseutvikling kan sikres.

Les mer om y-nemndas mandat og oppgaver her.

Utvikling av y-nemndene

En arbeidsgruppe som ble nedsatt av Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen (SRY) har gjennomgått yrkesopplæringsnemndas rolle og ansvar. Arbeidsgruppen utviklet en rapport som gir anbefalinger til hvordan yrkesopplæringsnemndene kan jobbe mer strategisk for å bidra til kvalitetsutvikling av fag- og yrkesopplæringen. Rapporten ble vedtatt av SRY og er nå til behandling i Kunnskapsdepartementet. Utdanningsforbundet medvirket i arbeidet med rapporten.

Last ned rapporten her.