Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring

Utdanningsforbundet er representert i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæringen (SRY) og i hvert enkelt av de yrkesfaglige rådene.

Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæringen (SRY) er et partssammensatt rådgivende organ som skal gi myndighetene råd, og ta initiativ til å fremme og styrke fag- og yrkesopplæringen på nasjonalt nivå. SRY har 6 faste møter per år.

Utdanningsforbundet har fast plass i rådet, og 1. nestleder Terje Skyvulstad er vår representant i oppnevningsperioden 2017 – 2021. Andre organisasjoner som sitter i rådet er Elevorganisasjonen, KS, LO, NHO, Spekter, Virke, YS, - i tillegg til Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nærings- og fiskeridepartementet og Senter for internasjonalisering av utdanning er observatører i rådet. Sekretariatet for SRY ligger til Utdanningsdirektoratet som har ansvar for saksforberedelser m.m.

Utdanningsforbundet har en omfattende politikk på fag- og yrkesopplæring, og blant våre viktigste saker de siste årene har vært å jobbe for en kartlegging av utstyrssituasjonen, løfte yrkesfaglærerens kompetanse blant annet gjennom å etablere hospiteringsordninger, vi har satt kjønn og likestilling på dagsorden og vi har deltatt aktivt i diskusjoner for å løfte yrkesfagene nasjonalt og internasjonalt. Vi har fortsatt utfordringer, og sammen med våre medlemmer i de faglige rådene samarbeider vi konstruktivt med de andre organisasjonene og myndighetene for å styrke, og gjøre fagopplæring mer attraktivt.

Les mer om SRY her: Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)

Avbildet: Terje  Skyvulstad

Terje Skyvulstad

1. nestleder

Avbildet: Astrid Kristin  Moen Sund

Astrid Kristin Moen Sund

Seniorrådgiver Seksjon for utdanning og forskning