Internasjonalt samarbeid

Yrkesfagene er internasjonale, og det er et utbredt internasjonalt samarbeid både innenfor utdannings- og arbeidsmarkedspolitikken.

Noe er regulert gjennom internasjonale lover og standarder, andre deler handler om samarbeid for de beste løsningene.

Utdanningsforbundet er medlem av flere internasjonale organer, eller sammenslutninger og vi er tilstede på de internasjonale arenaene der det jobbes for å styrke fag- og yrkesopplæringen. Utdanningsforbundet er medlem av Education International (EI), som har lærerorganisasjoner over hele verden som medlemmer og ETUCE, The European Trade Union Committee for Education (den europeiske grenen av EI).

Organisasjonen representerer 135 lærerorganisasjoner med til sammen 12,8 millioner ansatte fordelt på alle nivåer i utdanningssystemet. 

Utdanningsforbundet gir innspill til blant annet til OECD og EU i politikkutforming. Dette gjør vi både gjennom våre internasjonale organisasjoner, og vi engasjerer oss direkte. Særlig viktig for fag- og yrkesrettet opplæring finner vi i ETUCEs politikk på fagopplæring og vårt opprop til EU-kommisjonen knyttet til Den europeiske alliansen for bedre yrkesopplæring.

Etuces politikk på yrkesfag

I november 2012 holdt ETUCE sin kongress i Budapest. Her vedtok organisasjonen flere politikkdokumenter hvorav et av disse tar for seg politikk på området fag- og yrkesopplæring, eller Vocational Education and Training (VET).

Les mer: Faktaark 9/2013: Fag- og yrkesopplæring i Europa - vedtak fra ETUCE-kongressen 2012.

Bakgrunn

Tross store forskjeller i de europeiske landenes fagopplæringssystemer, utarbeidet ETUCE allerede i 1995 et felles politikkgrunnlag for fag- og yrkesopplæringen. I noen land er det lærlingesystem, i andre er det skoleutdanninger eller vekslingsmodeller. I noen land er fagopplæringen et offentlig ansvar, mens det andre steder er private aktører som er ansvarlige. Det er også stor variasjon i krav til yrkesfaglæreres kompetanse. En viktig inngang for ETUCE er at fag- og yrkesopplæringen skal gi både unge og voksne et solid grunnlag for yrkesutøvelse og demokratisk samfunnsdeltakelse. Dette prinsippet ble lagt til grunn da en arbeidsgruppe ble nedsatt og dokumentet ble utarbeidet.

Hovedhensikten var å oppdatere tidligere politikk rundt fag- og yrkesopplæring. Både EU og OECD har de siste 10–12 årene vært svært opptatt av de felles europeiske utfordringene innenfor yrkesrettet opplæring. Det har vært fokus på behovet for å rekruttere flere unge til yrkesfag, at flere voksne deltar i livslang læring og at arbeidslivet får den arbeidskraften samfunnet har behov for. De samme utfordringene er aktuelle også i dag.

Hovedpunktene i dokumentet

Politikkdokumentet er ment å klargjøre en felles plattform for det videre arbeidet med fag- og yrkesopplæring i Europa, samt å styrke lærerorganisasjonene i dette arbeidet. Dokumentet inneholder en rekke anbefalinger for å styrke lærerorganisasjonenes arbeid. Følgende hovedområder er prioritert:

  • Livslang læring
  • Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen
  • Likeverd og likestilling
  • Yrkesfaglærerrollen