Faglige råd og yrkesfaglig forum

Utdanningsforbundets medlemmer i de faglige rådene i perioden 2017-2021

Faglige råd

De faglige rådene er partsammensatte, rådgivende organ for myndighetene og representerer ressurser innenfor hvert enkelt utdanningsprogram i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen.

Partssamarbeidet i fagopplæringen er forankret i nasjonal lovgivning og gjennom internasjonale forpliktelser. Et viktig mål for de faglige rådene er at partene sammen kommer frem til løsninger som ivaretar elevenes, lærlingenes, arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse. Lærerstemmen er spesielt viktig for å ivareta elevperspektivet og sikre god samhandling mellom skolen og arbeidslivet.

Det er 10 faglige råd, ett for hvert utdanningsprogram. Utdanningsforbundet har to medlemmer og varaer i hvert av de faglige rådene. Medlemmene har sterk kompetanse innen eget utdanningsprogram. Les mer om de faglige rådene her.

Yrkesfaglig forum

Yrkesfaglig forum består at Utdanningsforbundets medlemmer i alle de 10 faglige rådene og oppnevnes av sentralstyret etter forslag fra fylkeslagene. Medlemmer i yrkesfaglig forum møtes to ganger i året for å diskutere aktuelle saker i de faglige rådene.