Utvalg for videregående opplæring

For første gang siden Reform 94 har det vært foretatt en helhetlig gjennomgang av videregående opplæring. Lied-utvalget har levert sluttrapporten, NOU 2019: 25 Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring. Utvalget fremmer 107 forslag som vil føre til store endringer videregående opplæring. Frist for å gi innspill er 1 juli.

Her kan du lese mer om utvalget, mandat, sammensetting og innspill til utvalget: https://www.liedutvalget.no/

Fra NOU til stortingsmelding

Utredningen er sendt på høring, og Utdanningsforbundet har lagt opp til en bred organisatorisk prosess. Kunnskapsdepartementet har varslet at de vil komme med en stortingsmelding om videregående opplæring våren 2021, og vår høringsuttalelse vil være et viktig innspill til dette arbeidet.