Nasjonal deleksamen

Studenter foran PC
Vi støtter ikke nasjonale obligatoriske deleksamener. Illustrasjonsfoto: iStock

Utdanningsforbundet støtter ikke Kunnskapsdepartementets arbeid med nasjonal deleksamen. Det er en uheldig inngripen i institusjonenes faglige autonomi.

Kunnskapsdepartementet sendte følgende tekst i høringsbrev av 2. februar 2015. Teksten ble senere ble tatt inn i forskriftene:

«Departementet kan bestemme at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om resultatet skal føres på vitnemålet».

Utdanningsforbundet mener:

  • Standardiserte deleksamener er ikke svaret på en nødvendig og varig kvalitetssikring av utdanningene, snarere tvert imot.
  • Nasjonal deleksamen innebærer en uheldig inngripen i høyere utdanningsinstitusjoners faglige autonomi.
  • Vi støtter institusjonene og vet hvor viktig det er å gi tydelig informasjon og skape forutsigbarhet for de krav som settes til studentene. En vesentlig endring midt i semesteret bryter både med disse forutsetningene og med den etablerte praksisen det er for slike endringer i sektoren.