Lederoffensiven

Rammevilkår for pedagogisk ledelse er et av områdene lederoffensiven skal handle om. Illustrasjonsfoto: Ole Walter Jacobsen

Landsmøtet 2015 vedtok at Utdanningsforbundet skal sette i gang tiltak som videreutvikler oss til å bli et naturlig valg for ledere. Derfor har vi startet arbeidet med en lederoffensiv. Bli med!

Første del omhandler rammer for faglig og pedagogisk ledelse, en lederpolitisk offensiv. Vi har valgt ut noen politiske satsinger vi vil jobbe for. Vi har samlet disse i et hefte. Her finner dere også tips og råd til hvordan dere kan jobbe med sakene.

Dette er lederoffensiven

Lederpolitisk offensiv  Utdanningsforbundets ledelsespolitikk. Rammevilkår for ledelse.

Mer tid til pedaogisk ledelse gir bedre barnehager

Her kan du lese mer om lederpolitisk offensiv: Nå starter lederpolitisk offensiv

Andre del omhandler organisasjonsutvikling og ledernes plass i organisasjonen. Denne ses i sammenheng med strategi for medlemsutvikling, om ledermedlemmer. Vi har laget en veiviser til tillitsvalgte til hjelp i arbeidet med å beholde, ivareta og rekruttere ledermedlemmer.

Ledermedlemmene i Utdanningsforbundet – Veiviser for tillitsvalgte

Et tredje område i strategien er ekstern og intern kommunikasjon, dette skal støtte opp under arbeidet med de to hovedområdene. For å lykkes med arbeidet er det viktig at også fylkeslag og lokallag ut fra eget ståsted gjennomfører konkrete tiltak. Våre ledermedlemmer og andre skal kjenne på at Utdanningsforbundet har en lederoffensiv, de skal ikke bare bli opplyst om at det skjer. Synlighet og ivaretakelse er viktige stikkord. 

Lederstemmen er en viktig del av profesjonens stemme.
Her finner du hele Utdanningsforbundets lederplattform.

Som et av flere tiltak har vi opprettet en egen Facebookside for ledermedlemmer. Den finner du her: Lederne i Utdanningsforbundet

Vi har også laget noen egne profileringsartikler for ledere. Sjekk ut i nettbutikken her

Hvorfor være ledermedlem?

 

Målsetting med lederoffensiven:

  • Lederoffensiven bidrar til at ledere oppfatter Utdanningsforbundet som det naturlige fagforeningsvalget.
  • Utdanningsforbundet er synlig utad som organisasjon også for ledere, og lederstemmen høres i ulike saker i offentlig debatt.
  • Ledere opplever medlemskapet i Utdanningsforbundet som attraktivt, og møter tillitsvalgte som har kompetanse til å ivareta dem både som arbeidstakere og som ledere. 
  • Medlemmer og tillitsvalgte har aksept og respekt for lederrollen. 
  • Godt partssamarbeid legger grunnlag for tillit mellom ledere, tillitsvalgte og medarbeidere på den enkelte arbeidsplass. 
  • Alle ledergrupper føler seg ivaretatt av forbundet.

 

 

Landsmøtevedtak – Vi utdanner Norge

Styring, ledelse og partssamarbeid
- Arbeide for bedre rammevilkår for ledelse gjennom å støtte tillitsvalgte og ledermedlemmer i deres arbeid, og ved å påvirke myndigheter sentralt og lokalt
- Styrke samarbeidet mellom ledere og tillitsvalgte, blant annet gjennom felles skolering
- Være pådrivere i arbeidet med å videreutvikle utdanningsledelse i tråd med Utdanningsforbundets verdier og prinsipper
- Etablere et felles kunnskapsgrunnlag, spre erfaringer og heve bevisstheten om styring, ledelse og partssamarbeid, blant annet gjennom skolering.
Organisasjonen i utvikling
- Umiddelbart sette i gang tiltak som videreutvikler oss til å bli et naturlig valg for ledere, med utgangspunkt i utredningsarbeid og tiltak som er gjort i landsmøteperioden 2012-2015. organisasjonen må ha fokus på de etiske, økonomiske og faglige dilemmaer som ledere møter i sin hverdag.

Strategisk plan – Organisasjon i utvikling

Satsingsområde 2016:
- Vi skal arbeide for fortsatt medlemsvekst gjennom organisasjonsutvikling som ivaretar alle medlemmer. Vi skal sette i gang en lederoffensiv som sikrer at ledere opplever Utdanningsforbundet som det selvsagte fagforeningsvalget.