Nytt fra pensjonistrådet

Her får du oversikt over siste nytt fra pensjonistrådets møter i Utdanningsforbundet. Du får også historisk oversikt over tidligere møter.

Nytt sentralt pensjonistråd oppnevnes i sentralstyremøtet i mars 2020.

2019

Nytt fra pensjonistrådet januar 2019

Nordisk Pensjonisttreff på Færøyene 5.

– 9. juni. Turen må være betalt innen 1. mai.

Invitasjon er sendt fylkeslagene, og den ligger på Utdanningsforbundets nettside.

Landsmøtet 4.

– 7. november 2019: Foreløpig utkast til «Vi utdanner Norge» ligger nå

på nett. Fylkespensjonistrådene oppfordres til å se på dette og evt. foreslå

endringer/tillegg i teksten. Forslag må sendes via fylkesstyret.

Dagsseminaret 4. april er avlyst. Vi planlegger et møte i september.

Årets Hurdalseminar for fylkespensjonistrådsledere avholdes 26.

– 27. november.

Vi minner om at alle pensjonistmedlemmer teller med i medlemstallet når antall

delegater til fylkesårsmøtene skal beregnes. Pensjonister kan velges som delegater

med alle rettigheter.

Dato for trygdedrøftingene er ikke fastsatt enda.

Statsbudsjettet ble drøftet med departementet 10.desember 2018. Referatet blir sendt

ut når det foreligger.

Last ned vedlegget

Nytt fra pensjonistrådet januar 2019

Nytt fra pensjonistrådet mai 2019

Aksjon 6.juni foran Stortinget! Pensjonistrådet har vært i møte med representanter fra Pensjonistforbundet. Sammen aksjonerer vi mot resultatet av trygdeoppgjøret (negativ kjøpekraft 5. år på rad). Vi forventer stor oppslutning. Anne-Margrete Benæs og Jan Davidsen holder appell. Pensjonistforbundet setter opp busser fra områdene rundt Oslo, der våre medlemmer er invitert til å være med. Om dere ikke er med på fellesreise, så møt opp foran Stortinget i god tid før kl. 12.00.

Gro Hartveit og Tore Fjørtoft hadde en fyldig informasjonsrunde fra sentralstyremøter i vår. Det ble blant annet orientert om vedtektsendringer til Landsmøtet. Forslag til reduksjon av medlemskontingent ble nevnt.

I 2018 ble det registrert 4000 nye medlemmer. Samme år ble det registrert 1750 nye pensjonistmedlemmer.

Nordisk pensjonisttreff i år er på Færøyene. Det deltar 26 fra Norge. Den norske delegasjonen vil samles og ta opp faglige spørsmål. I 2020, 15.-19.juni, blir Nordisk pensjonisttreff i Alta.

Trygdeoppgjøret ble gjennomført 20.-21.mai. Resultatet ble tilnærmet lik 0! Leder i rådet var aktivt med sammen med Unio.

Pensjonistlederseminaret blir i år på Hurdalsjøen, 26.-27. november. Før møtet vil 3 delegater fra p-rådet være med på Landsmøtet 2019.

Det blir gjennomført dagsseminar for pensjonistleder i de nye 13 fylkene blir arrangert 13. september i Hausmansgate 17. Invitasjon sendes P-rådsledere og fylkeskontaktene.

Nytt fra pensjonistrådet mai 2019.

Nytt fra pensjonistrådet september 2019

Orientering frå sentralstyret: Nytt i opplæringslovens §9a, vurdering av om profesjonsetisk råd skal videreføres, Vi utdanner Norge, kontingentreduksjon og ressursfordeling, fornying av læreplanene.

Trygdedrøftingene og evaluering av aksjonen 6.juni. Dette temaet vil bli videreført på seminaret på Hurdalssjøen i 26.-27.november.

Dagsamlingen 13.september for pensjonistledere. Temaet er landsmøtesaker, sammenslåingsprosessen og samarbeidet med Pensjonistforbundet 6.juni. På dagsamlinga ble det heftige diskusjoner om forslag til vedtektsendringer på landsmøtet. Vi fikk også en orientering om fylkeslagssammenslåinga fra de aktuelle fylkene.

Program for pensjonistlederseminaret på Hurdalssjøen 26.-27.november jobbes det videre med og innkalling sendes ut i løpet av oktober.

Nordisk pensjonistlærertreff arrangeres neste år av Norge og treffet skal være i Alta 15.-19.juni 2020. Program for dette treffet blir sent ut etter nyttår.

Revidering av brosjyren «Snart pensjonist», ble drøftet. Vi ble også informert om en enklere flyer som Stavanger og Rogaland har utarbeidet.

Nytt fra pensjonistrådet september 2019.

Nytt fra pensjonistrådet oktober 2019

Pensjonistrådet sentralt hadde møte 9. - 10. oktober 2019
Saker som blei handsama var bl.a.:
-Aktuelle saker: Økonomi, Hurdalseminaret, Nordisk pensjonisttreff 2020 i Alta,
Evalueringsmøte med Pensjonistforbundet etter aksjonsdagen 6.juni, Eldreråd i kommunane og Orientering frå Sentralstyret. Statsbudsjettet for 2020 vil bidra til at forskjellane mellom dei som har lite og dei som har mykje, aukar. Det er ingen reell vekst i kommuneøkonomien.
-Landsmøtet 4. - 7. november 2019. Pensjonistrådet gjekk gjennom sakene til LM-19:
Meldingar, Val, Rekneskap, Vedtektsendringar og Lærerprofesjonens etiske råd, Vi utdannar Noreg 2020 – 2023. Alle saker ligg på nettsida til Utdanningsforbundet. P-rådet var spesielt oppteken av forslaga til vedtektsendringar i §§ 2.2 og 33.3.
- Eldreråd i kommunane, lokale pensjonistråd kan no foreslå i sine eigne kommunar
kandidatar til eldreråd. Vi oppfordrer våre medlemmar om å delta!
-Dette var det siste ordinære møtet i det sentrale pensjonistrådet 2015 – 19. Fylkeslaga må no, som nemnt under dagsmøtet for fylkespensjonistleiarane 13.09.19. om å finne
kandidatar til det nye sentrale pensjonistrådet Det blir sendt ut brev til Fylkeslaga etter
landsmøtet om sentrale oppnemningar av råd og utval. Nytt sentralstyre skal oppnemne nytt pensjonistråd.

Nytt fra pensjonistrådet oktober 2019

2018

Nytt fra pensjonistrådet oktober 2018

Det har vært uformelle møter, et med Pensjonistforbundet og et med LOP. Ett av
temaene var underregulering av pensjoner, spesielt reduksjonen på 0,75% ved
trygdeoppgjør i forhold til lønnsoppgjør. Sentralt P-råd vil arbeide videre med denne
saken.

Hvert år arrangeres 2-dagers konferanse med 2 p-rådsrepresentanter og en fra
fylkesstyret i fra hvert fylkeslag. I år er det påmeldt 57 deltakere 13.-14. november på
Hurdalssjøen. En viktig arena for pensjonistsamarbeid i organisasjonen.

2019 er et landsmøteår. Sentralt pensjonistråd har nå bestemt at vi vil fremme sak om
endring av paragraf 33.3 om representasjon fra sentralt P-råd til sentralstyret. Dette
for at det skal være lik representasjon som i fylkesstyrer og lokallag.

Sentralt pensjonistråd minner om at saker til Landsmøtet 2019 må fremmes gjennom
fylkesstyret.

Nordisk pensjonisttreff i 2020 skal være i Norge. P-rådet har vedtatt at dette skal være
i Alta, 15.-19. juni.

Last ned vedlegget:

Nytt fra pensjonistrådet oktober 2018

Nytt fra pensjonistrådet september 2018

Sentralt pensjonistråd har hatt møte 3. - 4. september 2018

Av saker som ble behandlet på rådsmøte kan nevnes:

  • Positivt at bladet Utdanning nr 9/18 har heile fem innlegg om pensjonistarbeid.
  • Planlegging av Hurdalseminaret 13.- 14. november 2018: målgruppe tre frå kvart fylkeslag, leiar og nestleiar i p-råd og fylkesstyremedlem med ansvar for pensjonistarbeidet.
  • Nordisk pensjonisttreff Finland juni 2018. Utdanningsforbundet var godt representert med 21 deltakarar (kvota vår er 25). Programmet inneheldt mange sosiale- og kulturelle innslag. P-rådet er fornøgd med at vårt arbeid for auka politisk fokus på dei nordiske pensjonisttreffa har slått til.
  • Samarbeid med andre. Pensjonistrådet vil vurdere samarbeid med andre pensjonistorganisasjonar i saker av felles interesse.
  • Representasjon på fylkesårsmøta. Pensjonistmedlemmer kan veljast som representantar frå lokallaga. P-rådet ber sekretariatet/sentralstyret om å presisere dette nærare i retningslinjene for fylkesårsmøta pkt.2.
  • Handlingsplanen for p-rådet, denne blei gjennomgått og oppdatert

Last ned vedlegget

Nytt fra pensjonistråd september 2018 

Nytt fra pensjonistråd mai 2018

Sentralt pensjonistråd har hatt møte 23. - 24. mai 2018.

Av saker som ble behandlet på rådsmøtet kan nevnes:

Det sentrale pensjonistrådet har avklart samarbeidet med LOP.

Til Nordisk pensjonistlærertreff 11. - 15. juni er det påmeldt 23 personer fra Norge.

Planlegging av årets pensjonistlederseminar fra 13. - 14. november på Hurdalssjøen fortsatte.

Kartleggingen av pensjonistledernes representasjon i fylkesstyrene ble presentert og behandlet. Dette ble også gjennomgått på dagskurset.

Organiseringen av pensjonistarbeidet i lokallagene ble gjennomgått, et informasjonsark ble presentert.

Last ned vedlegget

Nytt fra pensjonistråd mai 2018 

Nytt fra pensjonistrådet mars 2018

Sentralt pensjonistråd har hatt møte og dagskurs 12. - 14. mars 2018.

Av saker som ble behandlet på rådsmøtet kan nevnes:

Det sentrale pensjonistrådet tilrår at ny forkortelse blir P-råd. Tilrådinga gjelder både sentralt, på fylkesplan og lokalplan.

Til Nordisk pensjonistlærertreff 11. - 15. juni er det påmeldt 23 personer fra Norge.

Planlegging av årets pensjonistlederseminar fra 13. - 14. november på Hurdalssjøen fortsatte.

Kartleggingen av pensjonistledernes representasjon i fylkesstyrene ble presentert og behandlet. Dette ble også gjennomgått på dagskurset.

Organiseringen av pensjonistarbeidet i lokallagene ble gjennomgått, et informasjonsark ble presentert.

Last ned vedlegget

Nytt fra pensjonistrådet

Nytt frå Sentralt pensjonistråd Januar 2018

Pensjonistrådet sentralt hadde møte 29. - 30. januar 2018

Saker som blei handsama var bl.a.:

Dagskurs for leiarar i pensjonistråda i fylka 13. mars i Lærernes hus i Oslo. Kursinnkalling kjem på e-post.


Nordisk pensjonisttreff blir i år arrangert i Finland 11.-15.juni. Pensjonistrådet har lagt utlysing for påmelding på heimesida, påmeldingsfrist 1. mars 2018.

Statsbudsjettet for 2019. Pensjonistrådet har motteke referat frå drøftingsmøtet i desember 2017. Her vart innspel frå pensjonistane overlevert til departementet.

Evaluering av pensjonistleiarseminaret i Hurdal, 14. -15.11.17. Tilbakemeldingane var gode. Kartlegging av pensjonistane sin representasjon i fylkesstyret blir sendt fylkeslaga.

Lærarnorm og avskilting av lærarar. Pensjonistrådet utarbeidde og sende innlegg til Utdanning og Klassekampen.

Last ned innlegget

Last ned brevet

Nytt frå Sentralt pensjonistråd Januar 2018

2017

Nytt fra sentralt pensjonistråd oktober 2017

Pensjonistrådet sentralt hadde møte 24. - 25. oktober 2017

Saker som blei handsama var bl.a.:

Nordisk pensjonisttreff. Neste år blir dette arrangert i Finland 11.-15.juni. Pensjonistrådet har utarbeidd kriterier for deltaking, påmelding våren 2018.

Møteplan for pensjonistrådet 2018. 29.-30.januar, 12. og 14. mars, dagskurs 13. mars for pensjonistrådsleiarar i fylka, 3.-4.september, 24.-25. oktober og Hurdalsseminar 2018 13. og 14. november.

«Laget rundt eleven». Sentralstyremedlem Gro Hartveit informerte om oppfølging av LM-sak 2015 der lærarar, andre fagfolk og etatar er involverte.

Statsbudsjettet for 2018. Pensjonistrådet drøfta ulike utfordringar m.a. lærarnorm for skule og barnehage, «avskilting» av lærarar og eldrepolitikk.

Tariff 2018. Viktig for oss alle at pensjonsordninga framleis blir ein del av tariffoppgjeret. Pensjonistråda blir oppmoda om å delta på temaet pensjon i tariffhøyringa. Advokat i Utdanningsforbundet Endre Lien orienterte om forslag til ny samordningslov og høyringsdokumentet. Forslaga frå staten får full effekt for alle som er fødde i 1963 eller seinare. For årskulla 1954 – 1962 vil effekten av dei nye reglane bli fasa inn gradvis.

Pensjonistleiarseminaret i Hurdal, 14. -15.11.17. Programmet er klart og dei fleste fylkeslaga har meldt på sine deltakarar. Velkomne til Hurdal!

Last ned brevet

Nytt fra sentralt pensjonistråd oktober 2017

Nytt fra sentralt pensjonistråd september 2017

Sentralt pensjonistråd har hatt møte 7.-8.september 2017.


Av saker som ble behandlet kan nevnes:

Sentralstyremedlemmene Tore Fjørtoft og Gro Hartveit informerte om bl.a. arbeidstidsavtaler i skole og barnehage, fokuset på kvalifiserte lærere, lærertetthet, ukvalifiserte arbeidstakere, organisasjonsutvikling, fornying av læreplanverket og fokus på bedret kontakt mellom medlemmene og organisasjonen.

Vi evaluerte programmet fra årets Nordisk pensjonistlærertreff. Det er en positiv dreining i retning mer faglig innhold. Dette er vi fornøyd med, men det ble for lite tid til diskusjoner. Vi vil gjerne ha bedre tid til det faglige.

Det nærmer seg seminar på Hurdalssjøen 14.-15.november. Planleggingen til dette fortsatte. To deltakere fra hvert fylkesråd inviteres i tillegg til fylkesstyrekontakten.

Vi reviderte handlingsplanen. Denne legges ut på hjemmesiden og følger som vedlegg til referatet.

Det kan se ut som om noen har problemer med å få lærerpensjonistlønn når de påtar seg vikartimer. Vi minner om formelen som gjelder: kr. 196,00x1400: Årsrammen i faget.

I forkant av seminaret på Hurdalssjøen ønsker vi å få vite hvilken status leder for pensjonistrådet har i de ulike fylkesstyrer. Det blir sendt ut noen spørsmål om dette i forkant av seminaret.

Orientering om rådsmedlemmenes kontakt med politikere under valgkampen. Fokus på underregulering av pensjonen, digital kompetanse og lærertetthet/klassestørrelse.

Last ned brevet

Nytt fra sentralt pensjonistråd september 2017

Nytt frå sentralt pensjonistråd mai 2017

Pensjonistrådet sentralt hadde møte 22. - 23. mai 2017

Saker som blei handsama var bl.a.: Nordisk Pensjonisttreff 2017, Pensjonistseminaret på Hurdalsjøen 14. -15. november 2017, Handlingsplanen, Statsbudsjettet 2018, Trygdedrøftingane 2017, Stortingsvalet 2017 (vedlegg), «Det digitale klasseskillet» (vedlegg) og Evaluering av vårens arbeid.
Til hausten vil vi stille spørsmål om pensjonistrepresentasjonen i fylkesstyra. Sentralt pensjonistråd vil hente inn opplysningar om pensjonistrepresentantane si rolle. Temaet blir og teke opp på Hurdalsjøen i november.


Trygdeoppgjeret 2017

Som frykta fekk pensjonistane redusert realinntekt også i år. Unio og dei andre organisasjonane argumenterte for at staten denne gongen måtte bruke reguleringsforskriftas «bestemmelsar om særlege forhold», men regjeringa avviste samtlege krav. Dette er sentrale drøftingar utan ankemoglegheit. Regjeringa kan legge fram trygdeoppgjeret til reell behandling i Stortinget.
Resultatet vil gje ein forventa realinntektsnedgang for pensjon 2017 på - 1 %.
For meir informasjon om Trygdeoppgjeret 2017 viser vi til Unios notatserie nr.3/2017. Legg særskild merke til side 7 – 8 Protokolltilførsler.

Last ned brevet

Nytt frå sentralt pensjonistråd mai 2017

Vedlegg

Det digitale klasseskillet

Pensjonistene taper igjen!

Nytt fra sentralt pensjonistråd april 2017

Pensjonistrådet har hatt møte 04.-05.april 2017 der et av temaene var dialog med sekretariatet v/ sekretariatssjef Lars Erik Wærstad og seksjonsleder Vigdis Sandmo Eriksen om økt fokus på pensjonistarbeidet i Utdanningsforbundet.

Erik Orskaug fra Unio orienterte og deltok i diskusjoner om trygdeoppgjøret. Hovedfokus var hva som kan gjøres for å hindre stadig nedgang i kjøpekraften for pensjonistene. Drøftingen er 15. og 16. mai, leder for rådet, Anne Margrete Benæs deltar sammen med Orskaug i møte med departementet.

Seniorrådgiver Harald Skulberg orienterte om kommune- og regionreformen og hva den betyr for Utdanningsforbundets organisering.

Et av medlemmene i pensjonistrådet har fått en henvendelse som dreier seg om det vi kaller det digitale klasseskillet. Saken er at flere eldre ikke mestrer eller ikke har tilgang til internett.
Det offentlige går mer og mer over til digitale utsendinger. Vi vedtok at dette var en sak vi ville gå videre med.

Rådet har også startet planlegginga av høstens seminar på Hurdalssjøen, vi er mottakelige for innspill til tema.

Nordisk pensjonistlærertreff arrangeres i år i Kungälv i Sverige 12.-16.juni. Det settes opp felles busstransport fra Oslo. Deltakerne vil snart få nærmere informasjon.

Last ned brevet

Nytt fra sentralt pensjonistråd april 2017

Nytt fra sentralt pensjonistråd januar 2017

Pensjonistrådet har hatt møte 24.-25.januar 2017. Bjørn L. Våland, leder av sentralt pensjonistråd, har fått innvilget permisjon fram til juni 2017. Nestleder Anne-Margrete Benæs er fungerende leder til Bjørn kommer tilbake. På vårt første møte ble Unni Hegstad konstituert som nestleder.

Etter forrige nyhetsbrev fra oss, er det inngått en ny samarbeidsavtale mellom Unio og LOP. Avtalen finner dere på både Utdanningsforbundets og Unios nettsider.

Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på det årlige seminaret på Hurdalssjøen i november 2016. Seminaret avholdes hvert år for pensjonisttillitsvalgte og den ansvarlige i fylkesstyrene. Flere kommenterte at det er fint at vi fokuserer på våre muligheter i organisasjonen istedenfor saker vi ikke har fått gjennomslag for. Mange av gruppene kommenterte også viktigheten av samarbeid med andre organisasjoner i saker som omhandler pensjon. Deltakerne var videre opptatt av nedgangen i kjøpekraft og underreguleringen av pensjonene. Dette har vi tatt med i handlingsplanen vår.

Nordisk pensjonistlærertreff arrangeres i år i Kungälv i Sverige 12.-16.juni. Utlysingen av turen sto i Utdanning nr. 2/17. Pensjonistrådet vurderer å sette opp felles busstransport fra Oslo til Kungälv. Mer informasjon om dette senere.

Last ned brevet

Nytt fra sentralt pensjonistråd januar 2017

2016

Nytt fra sentralt pensjonistråd oktober 2016

Pensjonistrådet har hatt møte 6.-7.oktober.

Pensjonistledersamling på Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter i november var en viktig sak. Temaene blir denne gangen preget av organisasjon og pensjon. Temaet «organisasjon» for å møte utfordringen Utdanningsforbundet vil ha med stadig større prosentvis medlemsandel pensjonister. Dernest tema pensjon fordi dette vil være viktig både for nåværende og kommende pensjonister.
Vi er medlemmer i en fagorganisasjon. Pensjonistrådet drøftet både rollen vi har og hvilken posisjon vi må jobbe for å ivareta. Mange pensjonister ønsker å bidra aktivt med kompetansen som er opparbeidet gjennom et langt yrkesliv. Pensjonistene representerer alle medlemsgruppene og kan med fordel utfordres som ressurspersoner i ulike spørsmål. Gjerne som deltakere i ad.hoc-grupper og i temadiskusjoner. «Ferske pensjonister» kan glede seg over friheten, men mange kjenner at tidsbegrensede utfordringer kan være spennende. I «Bakoversnakk» på P1+ 30.september oppfordret Inger Lise Skarstein nettopp pensjonister å være aktive, om bare litt. Det gir store fordeler rent livskvalitetsmessig.

Pensjonistrådet er opptatt av den organisasjonsmessige rollen vi skal ha. Vedtekter fra LM 15 gir oss mulighet til å bli mer synlige i lokallagsstyrer og fylkesstyrer. Men ønsker vi bare å være synlige? Hvordan skal en så stor gruppe medlemmer opptre i en demokratisk organisasjon? Bør det oppfordres til aktivitet og bruk av stemmeretten på årsmøtene i lokallagene? Rådet vil ta temaet opp og komme tilbake med innspill til fylkes- og lokallagsnivå.

De offentlige pensjonsordningene er under press. Det merkes både på uttalte ønsker om å endre tjenestepensjoner til innskuddsbaserte løsninger. Offentlige tjenestepensjoner er i dag en ytelsespensjon som er livslang. Dagens innretning på offentlig tjenestepensjon har ulemper for fremtidige pensjonister, særlig de som er født etter 1958. Dette må det forhandles om, og det jobbes med pensjon i organisasjonen med tanke på at det kan bli forhandlingstema kanskje alt i 2017.
Men også løpende pensjoner er brennbart tema. Det ble tydelig både i 2015 og i år da utbetalte pensjoner blir justert lavere enn prisutviklingen. Det har gitt negativ utvikling av kjøpekraft. Hva som er strategisk smart måte å møte denne utfordringen på arbeides det også med. Utgangspunktet er at et stortingsflertall vedtok å regulere pensjonene i snitt av lønnsutvikling og prisutvikling. I praktisk ble dette en innretning med lønnsvekst fratrukket ca. 0,75%. Denne prosentsatsen har vært positiv for pensjonistene når det først var vedtatt underregulering. Men de siste årene er fordelen borte.
Strategien må være å finne gode argumenter overfor stortingspolitikere, slik at kjøpekraftsutvikling blir sikret for pensjonister.
Vi ser fram til å møte pensjonistledere fra hvert fylke. Der vil slike spørsmål bli løftet fram. Sentralt pensjonistråd vil ta med seg innspill som kommer fram i det forumet.

Se våre medlemsfordeler

Last ned brevet

Nytt fra sentralt pensjonistråd oktober 2016

Nytt fra sentralt pensjonistråd august 2016

Sentralt pensjonistråd har hatt møte 29.-30.august.

Etter en roligere del av året, sommermånedene, er sentralt pensjonistråd i gang igjen.

Vi har hatt fokusert på rammene for pensjonistarbeidet i fylker og lokallag. Rådet har justert disse etter innspill fra fylkesledersamlingen i Hurdalsjøen høsten 2015 og oppdaterte innspill fra fylkeslagene våren 2016. Vi ønsker å få rammene kvalitetssikret i organisasjonen i forhold til vedtekter.
Vi ser verdien av den vertikale kommunikasjonen mellom leddene i organisasjon. Det blir sendt ut eget brev om dette til pensjonistråd og pensjonistkontakter i fylkene.

Etter at vi sendte ut siste informasjonsbrev i mai 2016, deltok pensjonistrådet på et seminar i Unio, arrangert for pensjonistgruppene i Unio, hvor LOP også var invitert. Det skal utarbeides ny samarbeidsavtale mellom Unio og LOP. Denne vil gi føringer for samarbeidet videre.

Medlemsfordelene er vi også opptatt av. Rådet har fått orientering om forsikringsordningene og fordeler gjennom Riksteateret. Det kan anbefales å se nærmere på medlemsfordeler på hjemmesida. Denne vil bli jevnlig oppdatert.

Et viktig mål er å synliggjøre pensjonistene i egen organisasjon. Vi er medlemmer i fagorganisasjonen Utdanningsforbundet, og er menings- og stemmeberettigede på lik linje med yrkesaktive medlemmer gjennom lokallagene. Er det opprettet et pensjonistråd i lokallagene har vi rett til å være representert i lokallagsstyret.
Et annet viktig oppgave er å delta i drøftinger om statsbudsjett og trygdeoppgjør gjennom Unio. Lederen av sentralt pensjonistråd har en plass sammen med Unio sin representant i drøftingene med departementet. Gjennom Unio ønsker vi å følge opp samarbeidet med LOP.

Medlemsfordeler

Last ned brevet

Nytt fra sentralt pensjonistråd august 2016

Nytt fra sentralt pensjonistråd mai 2016

Sentralt pensjonistråd har hatt møte 26. - 27. mai.

Referatene fra sentralt pensjonistråd finnes på Utdanningsforbundet sin hjemmeside. Nederst på hjemmesiden under SNARVEIER står «For pensjonister».
På siden som kommer fram er det mye nyttig stoff. I menyen til venstre finner dere blant annet «Referater». «Pensjon» er også et oppslagsord som fører dere til informasjon om Trygdeoppgjøret. Sidene kan oppleves tungvinte, men pensjonistene er en av mange grupper. Det jobbes med en forbedring til høsten.

Som medlemmer har dere rettigheter. Om noen aner uregelmessigheter i pensjonsberegninger, så kan tillitsvalgte bistå med mye. Vanskelige spørsmål løftes opp i organisasjonen. I de mest trøblete sakene har organisasjonen både pensjonsspesialister og juridisk avdeling til hjelp.

Vi er over 31000 pensjonister i Utdanningsforbundet i dag. Etter som tiden går blir vi stadig flere. Mange vurderinger skal tas: Skal jeg gå av nå? Skal jeg jobbe et år til? Skal jeg benytte tidligpensjonsordningen AFP? Lønner det seg å ta ut folketrygdens alderspensjon og jobbe videre?
Dette er det ikke lett å svare på. Mye er avhengig av personlige forhold og kan ikke veiledes generelt. Men det er verdt å sjekke pensjonskalkulatorene både på SPK / KLP og NAV sine hjemmesider. Disse gir en pekepinn. Ellers gir Utdanningsforbundet sin hjemmeside (nevnt ovenfor) bra informasjon.

Så var det trygdeoppgjøret dette året. Erik Orskaug som er sjefsøkonom i Unio, og leder i pensjonistrådet, Bjørn L. Vaaland deltok i trygdedrøftingene sammen med ham. I drøftingsmøtene fremmes organisasjonenes krav. Svaret ble forkynt andre dagen av ministeren i Arbeids- og sosialdepartementet, Anniken Hauglie. Alle protesterte på underreguleringen dette året. Når yrkesaktive får nedgang i kjøpekraft og pensjonister i tillegg får en underregulering på -0,75%, så burde det blitt kompensert for. Dette ble tatt med i protokolltilførselen fra Unio, hvor det også ble krevd at årets trygdeoppgjør tas opp Stortinget. Innretningen på -0,75% er i utgangspunktet et uttrykk for et samlet Storting sin mening om regulering av pensjon hvert år.

Til orientering har UNIO invitert sentralt pensjonistråd i Utdanningsforbundet og styret i LOP til felles seminar om årets trygdeoppgjør. Det ser vi fram til.

Seminaret på Hurdalsjøen Hotell og konferansesenter, som rådet arrangerer hvert år i november, er under planlegging. Det er en viktig møteplass for representanter fra fylkenes pensjonistråd og kontaktpersonene i fylkesstyrene. Sentralt pensjonistråd vil blant annet trekke fram tema fra «Vi utdanner Norge», som er Utdanningsforbundet sitt politiske dokument vedtatt på Landsmøtet 2015.

Last ned brevet

Nytt fra sentralt pensjonistråd mai 2016

Nytt fra sentralt pensjonistråd april 2016

Det nye Pensjonistrådet har hatt sitt andre møte. Medlemmene i rådet ønsker en jevnlig kontakt med pensjonistrådene og kontaktene for pensjonistarbeidet i fylkene. Dette notatet er ment som informasjon til fylkesleddet, som videresender til lokale pensjonistråd og kontakter.

Pensjonistene i Utdanningsforbundet har gjennom vedtektsendringer på Landsmøtet i november 2015 fått en mulighet som det er viktig å benytte. Strukturen ligger opp til et ansvar på lokallagsleder og styret for at alle medlemmer skal bli inkludert. Men det fordrer at pensjonister må være med på laget. Blir 3 eller flere oppnevnt til et pensjonistråd, har en rett til å møte i lokallagsstyret med tale- og forslagsrett. Den bestemmelsen gir muligheter.

Pensjonistrådet er opptatt av at vi som pensjonister er medlemmer i en fagorganisasjon. I flere lokallag har pensjonister blitt invitert til medlemsmøter i løpet av året. Her har lokallagsleder vært til stede og gitt informasjon om aktuelt i organisasjonsarbeidet. Programmet har vært fra enkle samlinger på en kafé, til møter i egna lokaler med interessante tema.

Medinnflytelsen gjelder på alle nivå. Det sentrale pensjonistrådet opplever å bli lyttet til.
To representanter fra sentralstyret er oppnevnt som kontaktpersoner i rådet. De deltar på møtene. Leder i pensjonistrådet har fast plass sammen med Erik Orskaug, forhandlingssjef i UNIO, i trygdedrøftingene med departementet og i møter der krav til statsbudsjett leveres.
18.4 og 21.4 var leder Bjørn L. Vaaland med i møter med departementet.

Konkrete saker vi har vært opptatt av er retningslinjer for arbeidet. En revisjon er nødvendig. Pensjonistledere i fylkene kom med innspill på seminaret i Hurdal i november. Disse vil bli sendt til høring på fylkesnivå. Etter det sendes forslag til retningslinjer til organisasjonsutvalget for behandling.

I dokumentet ”Vi utdanner Norge” finner vi den overordnede politikken og vedtatte innsatsområder for landsmøteperioden 2016-2019. Sammen med den strategisk plan er dette styringsdokumenter for det politiske arbeidet i Utdanningsforbundet i perioden.

Pensjonistrådet er glad for å få referater fra rådene i fylkene. Vi tar gjerne imot innspill til saker som vi kan arbeide med eller formidle videre sentralt i organisasjonen.

Last ned brevet

Nytt fra sentralt pensjonistråd april 2016