Juridisk bistand

Åpen bok og hammer brukt av dommere i rettsal.

Det følger av Utdanningsforbundets vedtekter at medlemmer har mulighet for juridisk bistand knyttet til sin stilling eller sine lønns- og arbeidsvilkår.

Juridisk bistand gis av seksjon for juridiske spørsmål i Utdanningsforbundet. Vi har advokater med spesialkompetanse innenfor

 • Individuell og kollektiv arbeidsrett
 • Yrkesskade
 • Pensjon
 • Trygderett
 • Likestilling og diskriminering
 • Personvern
 • Utdanningsrett
 • Menneskerettigheter

På rettsområder som ikke er knyttet til arbeidsforhold, for eksempel samlivsbrudd, skattespørsmål, arv, skifte og i straffesaker yter Utdanningsforbundet ikke juridisk hjelp.

Hva kan vi bistå med?

Juridisk bistand gis både ved råd overfor tillitsvalgte som håndterer saker for medlemmer og ved at advokaten tar hånd om enkeltsaker. Omfang og typen bistand vil bero på en konkret vurdering av den enkelte sak.

Hjelp til medlemmer kan blant annet gis som skriftlig og muntlig rådgivning, gjennom forhandlinger med arbeidsgiver eller bistand overfor myndighetene eller ved klage til ombudsmannsordningene.

Dersom en konflikt ikke lar seg løse, vurderes grunnlaget for rettslig prøving. Det er sekretaritssjefen i Utdanningsforbundet som innvilger og eventuelt avslår slik rettslig bistand. Der bistand er innvilget, vil rettshjelpen bli gitt av en av forbundets advokater eller en advokat i Advokatfirma Raugland som vi har samarbeidsavtale med og fordeler saker til.

Juridisk hjelp fra Utdanningsforbundet koster ikke noe for medlemmene. Utdanningsforbundet yter ikke bistand i saker som skriver seg fra før medlemskapet.

Hvordan går du frem?

Utdanningsforbundet har et godt utbygd tillitsvalgtapparat med skolerte tillitsvalgte i alle kommuner og fylkeskommuner. Har du et spørsmål eller et problem knyttet til arbeidsforholdet ditt, tar du først kontakt med nærmeste tillitsvalgte. Du kan ta kontakt med lokallaget/fylkeslaget i Utdanningsforbundet dersom du trenger et umiddelbart råd. Det vil du få hvis det er mulig uten nærmere organisasjonsmessig behandling.

Saker av utpreget juridisk karakter vil så raskt som mulig bli kanalisert oppover i organisasjonen, om nødvendig helt opp til sentralleddet. Advokatene vil da, i samråd med medlemmet og fylkeslaget, vurdere hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe medlemmet.

Standardvilkår for rettshjelp

Dersom Utdanningsforbundet vedtar å bistå deg som medlem ved rettslig prøving, stiller vi visse vilkår som vi vil be deg underskrive på at du har lest og aksepterer.

Vilkår for rettshjelpsdekning


Retningslinjer ved behandling av rettslige problemstillinger relatert til arbeidsforholdet.

Hovedprinsippet er at en konflikt skal søkes løst så nær konflikten som mulig.

Til vanlig skal fylkeslaget være øverste behandlende ledd i organisasjonen. Fylkeslagene skal kunne innhente råd, betenkninger og bistand fra advokatene i henhold til saksbehandlingsrutiner fastsatt av sekretariatssjefen.

Noen saker finner ikke sin løsning i tråd med ovennevnte hovedprinsipp, og ender som mulige rettstvister.

Det er utarbeidet retningslinjer som utdyper vedtektenes § 6 og avklarer medlemmenes rettigheter i slike saker og saksbehandlingsrutinene i organisasjonen.

Rettslig behandling av tvister:

 1. Sekretariatssjefen kan innvilge eller avslå bistand til behandling av tvister for domstolene forutsatt at medlemmet ønsker rettslig behandling og fylkeslaget har gitt sin vurdering i saken og det foreligger en kortfattet juridisk utredning.

  Sekretariatssjefen kan innvilge eller avslå bistand, selv om dette ikke er tilrådd av fylkeslaget.

  Et medlem kan klage på et eventuelt administrativt avslag, innen syv dager fra avslagsbrevets dato. Klagefristen skal fremgå av vedtaket i form av en konkret dato. Klagen skal behandles av AU snarest mulig, og senest innen fjorten dager før søksmålsfristens utløp. I saksforberedelsen til AU, innhentes skriftlig uttalelse fra fylkeslaget.

 2. Advokatbistanden gis av tilsatte advokater og Advokatfirmaet Raugland AS. Dekning av utgifter til bruk av andre advokater dekkes ikke. Utgifter påløpt før en søknad er innvilget, dekkes uansett ikke. Utdanningsforbundet yter ikke bistand i saker som skriver seg fra før medlemskapet eller i saker som åpenbart ikke vil føre frem.

 3. Utdanningsforbundet dekker som hovedregel egne og idømte sakskostnader, i den utstrekning medlemmet ikke har annen rettshjelpsordning. Tilkjente sakskostnader tilhører Utdanningsforbundet.

  Medlemmet forplikter seg til å akseptere et eventuelt forlikstilbud hvis prosessfullmektigen vurderer dette som gunstig, etter en samlet vurdering. Hvis medlemmet velger å ikke akseptere, kan man ikke forvente å få rettshjelp via forbundet i det videre.

 4. Medlemmer får som absolutt hovedregel ikke advokatbistand i straffesaker. AU kan beslutte å likevel gi slik bistand, i helt særegne tilfeller.

 5. AU skal gis en årlig redegjørelse om arbeidet med juridiske saker og om aktuelle sakstyper.