Uføreforsikring

Blir du arbeidsufør, kan det være avgjørende for din økonomiske situasjon, at du har en god uføreforsikring. Å bli arbeidsufør kan være svært tøft økonomisk, og det er gjerne unge i etableringsfasen det får størst konsekvenser for. Med uføreforsikring står du bedre rustet økonomisk dersom noe skulle skje med deg.

Uføreforsikring

Finn pris og start søknadsprosess

Medlem (alder og antall G)

5G
10G
15G
20G
25G
30G

Uføreforsikring for ektefelle/samboer

Finn pris og start søknadsprosess

Ektefelle/samboer (alder og antall G)

5G
10G
15G
20G
25G
30G

Forutsetter grunnforsikring eller studentforsikring i bunn

For å kunne kjøpe uføreforsikringen, må du ha grunnforsikringen eller studentforsikringen i bunn. Hvis du ikke har det, legges grunnforsikringn automatisk inn når du bestiller. Maksimal dekning for uføreforsikring er 30 G.

Uføreforsikringen kan du ha til utgangen av det året du fyller 60 år.

Bestille uføreforsikringen

Når du kjøper uføreforsikring eller øker forsikringssummen må du fylle ut en helseerklæring. Denne kommer du til etter at du har beregnet pris i kalkulalatoren over, og klikker deg videre.

Du kan kun gjøre dette digitalt, og vi anbefaler at du bruker BankID eller BankID på mobil for å logge deg inn. Forsikringen er gyldig fra datoen den er mottatt hos Tryg, forutsatt at søknaden blir godkjent.

Hvis du vil ha livsforsikring også, kan du søke om dette samtidig, i samme helseerklæringskjema.

Søknaden behandles i avdeling for Helsevurdering i Tryg Forsikring. Gjennomsnittlig behandlingstid er ca. 3 uker.

Valg av forsikringssum og utregning av inntekt

Her vil det være store individuelle forskjeller. En vanlig tilnærming er å ta utgangspunkt i hvor mye du trenger for å betjene lån og opprettholde den livsstilen du har.

Blir du 100 % arbeidsufør, vil du miste omkring en tredel av inntekten din. Enda mer hvis du har høy lønn, så regn på hva dette betyr i konkrete tall for deg. Er du i arbeid, bør du avklare hvor mye du er dekket for gjennom arbeidsgivers kollektive uføreforsikring. Deretter velger du forsikringssum ut fra det du anser du bør ha som en engangsutbetaling i tillegg. Denne skal vare fram til pensjonsalder.  

Det er lettere å redusere forsikringssummen enn å øke den

Hvis du regner med å kjøpe en dyrere bolig i fremtiden. Eller skal investere i noe annet som gir større økonomiske forpliktelser, bør du ta høyde for dette allerede nå. Grunnen er at du må oppgi helseopplysningene på nytt når du øker forsikringssummen. Hvis helsen din da har endret seg, kan du risikere få reservasjon i forsikringen for nyoppdagede sykdommer.

Når du skal beregne forsikringssum bør du også ta høyde for nedtrapping. Se eget punkt om nedtrapping under.

Grunnbeløp

Forsikringssummen er basert på folketrygdens grunnbeløp (G). 1 G er i dag  101 351 kroner. Du kan velge mellom en dekning på 5, 10, 15, 20, 25, eller 30 G. Når du beregner pris i kalkulatoren over, får du oppgitt forsikringssummen både i G og som kronebeløp.

Nedtrapping

Forsikringssummen reduseres gradvis etter fylte 50 år. Eksempelvis vil forsikringssum på 20 G være 15 G ved 55 år og 10 G ved 60 år. Er du i eller nærmer deg aldersgruppen 50-60 år, bør du ta høyde for dette når du velger forsikringssum. Kalkulatoren over viser reell forsikringssum som kronebeløp. Beløpet tilpasses den alderen du legger inn.

Bestille for ektefelle/samboer

Din ektefelle/samboer kan også bestille uføreforsikringen. Hun eller han fyller da ut en egen helseerklæring, og bruker sin egen BankID eller BankID på mobil. Det er også mulig å søke om livsforsikring i samme helseerklæringsskjema.

Øke eller redusere forsikringssum

Hvis du allerede har uføreforsikring hos oss, kan du øke eller redusere under Mine forsikringer på Min side.

Hvis du øker forsikringssummen, må du fylle ut et nytt helseerklæringsskjema. Merk at det er økningen du søker om. Har du 15 G fra før, og du ønsker 25 G, søker du om 10 G. Forsikringen kan maksimalt økes til 30 G.

Spørsmål og svar

Når gir uføreforsikringen rett til utbetaling?

Forsikringen gir rett til utbetaling ved hel eller delvis arbeidsuførhet.

Engangsutbetaling

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling av hele forsikringssummen når:

  • du har fått vedtak om minst 50 % varig uføretrygd fra NAV eller
  • du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i fem år, etter første sykemeldingsdag.

Månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen

Fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag, som førte til arbeidsuførheten, utbetales 1 % av forsikringssummen månedlig. Månedlig utbetaling skjer etterskuddsvis.

For skader oppstått før 01.01.2019 gjelder andre vilkår. Kontakt vår forsikringsavdeling på telefon 24 14 20 00.

Hvor høy uføreforsikring trenger jeg?

For å finne ut hvor godt du trenger å forsikre deg, altså hvilken forsikringssum du skal velge, bør du ta utgangspunkt i disse punktene:

  • hva du trenger for å kunne betjene gjeld (bolig, bil, studiegjeld etc.)
  • hva du trenger for å opprettholde den livsstilen du har i dag
  • om du er aleneforsørger, enslig eller har ektefelle/samboer med inntekt
  • hva du vil få fra offentlige trygdeordninger, og eventuelle forsikringsordninger gjennom arbeidsgiver eller andre selskap.
Uførekapital

Vår uføreforsikring er en uførekapital, som gir en engangsutbetaling av forsikringssummen. I tillegg gir uførekapitalen gir månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen, slik at du får utbetalinger mens du venter på vedtak om uførhet fra NAV.

Forsikringssummen er basert på folketrygdens grunnbeløp (G). 1 G er i dag 101 351 kr. Du kan beregne pris og forsikringssum i priskalkulatoren øverst på denne siden. Der legger du også inn om du vil ha dekning på 5, 10, 15, 20, 25, eller 30 G.

Offentlige trygdeordninger

NAV utbetaler 66 % av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk. Tidligere års inntekt blir justert opp til dagens verdi. Det er kun årlig inntekt opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) som tas med i beregningen av uføretrygden.

Andre forsikringsordninger

Statens pensjonskasse kan gi utbetaling ved uførhet til ansatte i staten og skoleverket. Arbeidsgiver kan ha egne pensjonsordninger for sine ansatte, ta derfor kontakt med din arbeidsgiver for mer informasjon.

Hvis du blir 100 % arbeidsufør mister du minst en tredel av inntekten din, enda mer hvis du har høy lønn. Regn derfor ut hva dette betyr i inntekt for deg. Er du i arbeid, bør du finne ut hvor mye du er dekket for gjennom arbeidsgivers kollektive uføreforsikring. Deretter velger du forsikringssum ut fra det du anser du bør ha som en engangsutbetaling i tillegg. Denne utbetalingen skal da vare frem til pensjonsalder.

Lettere å redusere forsikringssummen enn å øke den

Kanskje du etter en tid investerer i en dyrere bolig, eller noe annet som medfører større økonomiske forpliktelser. Når du da ønsker å øke forsikringssummen, må du fylle ut nye helseopplysninger. I mellomtiden kan helsen ha endret seg, og du risikerer da å få reservasjon i forsikringen for de sykdommene. Ved valg av forsikringssum kan det også være fornuftig å ta høyde for nedtrapping, se eget punkt.

Jeg har uføreforsikring i annet selskap, når kan jeg si opp denne?

Uføreforsikringen er gyldig fra den dagen du søker om den, forutsatt at søknaden godkjennes. Dermed kan du i prinsippet si opp i det andre selskapet samme dag. Da vil du unngå å være dobbeltforsikret. Dersom din helse gjør at du er usikker på om søknaden vil godkjennes, bør du avvente oppsigelse til ny forsikring er godkjent og vises på Min side.

Kan jeg øke forsikringssummen i uføreforsikringen?

Ja, du kan øke forsikringssummen ved å logge inn på Min side. Her beregner du pris i kalkulatoren og klikker «Søk hos Tryg». Du vil da få opp et helseerklæringsskjema for utfylling. Merk at det er økningen du søker om. Har du 15 G fra før, og du ønsker 25 G, søker du om 10 G. Forsikringen kan maksimalt økes til 30 G.

Kan jeg redusere forsikringssummen i uføreforsikringen?

Du kan enkelt redusere forsikringssummen på Min side. Gå inn på uføreforsikringen under Mine forsikringer, og klikk på "Reduser dekning". Tast inn den forsikringssummen du vil ha, og klikk Send. Reduksjonen vil gjelde fra neste hovedforfall (31.12).

Alternativt kan du gi oss beskjed om dette per brev eller e-post, så endrer vi for deg.

 

Kan jeg tegne uføreforsikring selv om jeg har en uføregrad?

For å tegne uføreforsikring, må du være 100 prosent arbeidsdyktig.

Blir forsikringssummen nedjustert når jeg blir eldre ? - Nedtrapping

Vår kollektive livs- og uføreforsikring nedtrappes fra fylte 51 år til og med fylte 60 år. Eksempelvis vil forsikringssum på 20 G reelt sett være 15 G ved 55 år og 10 G ved 60 år. Se avtrapningstabell alder og utbetaling i dokumentene under "Vilkår Uføreforsikring" i meny til høyre. 

Hvordan påvirkes prisen av alderen min?

Alle forsikringer prises ut ifra skaderisiko. For personforsikring er alder en viktig risikofaktor, og prisen øker derfor med alderen. Priser deles inn i aldersintervaller på fem år (36-40 år, 41-45 år osv.), og overgang til ny alderskategori fører til prisøkning. Se i meny til høyre for utbetalings- og avtrapningstabell. 

Kan en reservasjon fjernes?

Hvis du har en reservasjon på forsikringen, kan du søke om å fjerne denne når du ikke lenger har sykdommen eller helseplagene du har fått reservasjon for. Informasjon om når og hvordan du kan søke om dette finner du i reservasjonsbrevet du fikk tilsendt da du kjøpte forsikringen. Har du ikke lenger dette, kan du kontakte Trygs avdeling for helsevurdering per e-post på helsevurdering@tryg.no.

Hva er forskjellen på uførerente og uførekapital?

Uførekapital gir en engangsutbetaling av forsikringssummen ved minst 50 % varig arbeidsuførhet. Utbetalingen er skattefri. Vår uførekapital gir månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen, slik at du får utbetalinger i påvente av endelig vedtak om uførhet, selv om ikke uførheten skulle bli varig.

Uførerente/uførepensjon gir månedlige utbetalinger frem til 67 år. I mange tilfeller kan denne gi høyere erstatning totalt sett enn uførekapital, men har en langt høyere pris, og utbetalingene er skattepliktige. Utdanningsforbundet tilbyr ikke uførerente/uførepensjon. 

Hvor lenge kan jeg ha uføreforsikring?

Uføreforsikringen opphører automatisk ved utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år. 

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no