Uføreforsikring

Skulle du bli arbeidsufør, kan det være avgjørende at du har sikret deg med en god uføreforsikring i forkant. Å bli arbeidsufør kan være svært tøft økonomisk, og det er gjerne unge i etableringsfasen det får størst konsekvenser for. Med uføreforsikring står du bedre rustet økonomisk dersom dette skulle ramme deg.

Uføreforsikring

Finn pris og start søknadsprosess

Medlem (alder og antall G)

5G
10G
15G
20G
25G
30G

Uføreforsikring for ektefelle/samboer

Finn pris og start søknadsprosess

Ektefelle/samboer (alder og antall G)

5G
10G
15G
20G
25G
30G

Når gir uføreforsikringen rett til utbetaling?

Forsikringen gir rett til utbetaling ved hel eller delvis arbeidsuførhet.

Engangsutbetaling

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling av hele forsikringssummen når:

  • du har fått vedtak om minst 50 % varig uføretrygd fra NAV eller
  • du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i fem år etter første sykemeldingsdag.

Månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen

Fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag, som førte til arbeidsuførheten, utbetales 1 % av forsikringssummen månedlig. Månedlig utbetaling skjer etterskuddsvis.

For skader oppstått før 01.01.2019 gjelder andre vilkår. Kontakt vår forsikringsavdeling på telefon 24 14 20 00.

Forutsetter at du har grunnforsikring eller studentforsikring

For å kjøpe uføreforsikring må du ha grunnforsikring eller studentforsikring. Hvis du ikke har en av disse fra før, blir grunnforsikringen automatisk lagt inn ved bestilling. Maksimal dekning for uføreforsikring er 30 G.

Uføreforsikringen kan du ha til utgangen av det året du fyller 60 år.

Valg av forsikringssum og utregning av inntekt

Hvis du blir 100 % arbeidsufør mister du omkring en tredel av inntekten din. Hvis lønnen din er høy, mister du enda mer. Vi anbefaler derfor at du regner på hva dette betyr i konkrete tall for deg. Hvis du er i arbeid, bør du finne ut hvor mye du er dekket for gjennom arbeidsgivers kollektive uføreforsikring. Deretter velger du forsikringssum ut fra det du mener du bør ha i tillegg. Denne forsikringssummen blir da en engangsutbetaling som skal vare fram til pensjonsalder.

Det er lettere å redusere forsikringssummen enn å øke den

Hvis du regner med å kjøpe en dyrere bolig i fremtiden. Eventuelt om skal investere i noe annet som gir større økonomiske forpliktelser, bør du ta høyde for dette allerede nå. Grunnen er at du må oppgi helseopplysningene på nytt når du øker forsikringssummen. Hvis helsen din da har endret seg, kan du risikere få reservasjon i forsikringen for nyoppdagede sykdommer.

Når du skal beregne forsikringssum bør du også ta høyde for nedtrapping. Se eget punkt om nedtrapping under.

Grunnbeløp

Forsikringssummen er basert på folketrygdens grunnbeløp (G). 1 G er i dag  99 858 kroner. Du kan velge mellom en dekning på 5, 10, 15, 20, 25, eller 30 G. Når du beregner pris i kalkulatoren over får du forsikringssum både i G og som kronebeløp.

Nedtrapping

Forsikringssummen reduseres gradvis etter fylte 50 år. Eksempelvis vil forsikringssum på 20 G være 15 G ved 55 år og 10 G ved 60 år. Er du i eller nær aldersgruppen 50-60 bør du derfor hensynta dette ved valg av forsikringssum. I kalkulatoren over vil reell forsikringssum vises som kronebeløp og tilpasses den alderen du legger inn.

Slik bestiller du, eller øker forsikringssummen

Når du kjøper uføreforsikring eller øker forsikringssummen må du fylle ut en helseerklæring. Denne kommer du til etter at du har beregnet pris i kalkulalatoren over, og klikker deg videre. Dette kan kun gjøres digitalt, og vi anbefaler at du bruker BankID eller BankID på mobil for å logge deg inn. Forsikringen er gyldig fra datoen den er mottatt hos Tryg, forutsatt at søknaden blir godkjent.

Hvis du vil ha livsforsikring også, kan du søke om dette samtidig, i samme helseerklæringskjema.

Søknaden behandles i avdeling for Helsevurdering i Tryg Forsikring. Gjennomsnittlig behandlingstid er ca. 3 uker.

Bestill for ektefelle/samboer

Du kan også bestille uføreforsikring for din ektefelle/samboer. Hun eller han fyller da ut en egen helseerklæring, og bruker sin egen BankID eller BankID på mobil. Man kan samtidig søke om livsforsikring i samme helseerklæringsskjema hvis man ønsker det.

Øke eller redusere forsikringssum

Hvis du allerede har uføreforsikring hos oss, kan du øke eller redusere under Mine forsikringer på Min side.

Ved økning av forsikringssummen må du fylle ut et nytt helseerklæringsskjema. Merk at det er økningen du søker om. Har du 15 G fra før, og du ønsker 25 G, søker du om 10 G. Forsikringen kan maksimalt økes til 30 G.

Spørsmål og svar:

Når gir uføreforsikringen rett til utbetaling?

Forsikringen gir rett til utbetaling ved hel eller delvis arbeidsuførhet.

Engangsutbetaling

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling av hele forsikringssummen når:

  • du har fått vedtak om minst 50 % varig uføretrygd fra NAV eller
  • du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i fem år etter første sykemeldingsdag.

Månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen

Fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag, som førte til arbeidsuførheten, utbetales 1 % av forsikringssummen månedlig. Månedlig utbetaling skjer etterskuddsvis.

For skader oppstått før 01.01.2019 gjelder andre vilkår. Kontakt vår forsikringsavdeling på telefon 24 14 20 00.

Hvor høy uføreforsikring trenger jeg?

For å finne ut hvor godt du trenger å forsikre deg, altså hvilken forsikringssum du skal velge, bør du ta utgangspunkt i disse punktene:

  • hva du trenger for å kunne betjene gjeld (bolig, bil, studiegjeld etc.)
  • hva du trenger for å den livsstilen du har i dag
  • om du er aleneforsørger, enslig eller har ektefelle/samboer med inntekt
  • hva du vil få fra offentlige trygdeordninger, og eventuelle forsikringsordninger gjennom arbeidsgiver eller andre selskap.
Uførekapital

Vår uføreforsikring er en uførekapital, som gir en engangsutbetaling av forsikringssummen. Vår uførekapital gir i tillegg månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen, slik at du får utbetalinger i påvente av endelig vedtak om uførhet.

Forsikringssummen baseres på folketrygdens grunnbeløp (G). 1 G er i dag 99 858 kr. Du kan velge mellom en dekning på 5, 10, 15, 20, 25, eller 30 G. Ved å bruke bestillingskalkulatoren øverst på denne siden kan forsikringssum og pris beregnes.

Offentlige trygdeordninger

NAV utbetaler 66 % av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk. Tidligere års inntekt blir justert opp til dagens verdi. Det er kun årlig inntekt opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) som tas med i beregningen av uføretrygden.

Andre forsikringsordninger

Statens pensjonskasse kan gi utbetaling ved uførhet til ansatte i staten og skoleverket. Arbeidsgiver kan ha egne pensjonsordninger for sine ansatte, ta derfor kontakt med din arbeidsgiver for mer informasjon.

Hvis du blir 100 % arbeidsufør mister du minst en tredel av inntekten din, enda mer hvis du har høy lønn. Regn derfor ut hva dette betyr i inntekt for deg. Er du i arbeid, bør du finne ut hvor mye du er dekket for gjennom arbeidsgivers kollektive uføreforsikring. Deretter velger du forsikringssum ut fra det du anser du bør ha som en engangsutbetaling i tillegg. Denne utbetalingen skal da vare fram til pensjonsalder.

Lettere å redusere forsikringssummen enn å øke den

Kanskje du etter en tid investerer i en dyrere bolig, eller noe annet som medfører større økonomiske forpliktelser. Når du da ønsker å øke forsikringssummen, må du fylle ut nye helseopplysninger. I mellomtiden kan helsen ha endret seg, og du risikerer da å få reservasjon i forsikringen for de sykdommene. Ved valg av forsikringssum kan det også være fornuftig å ta høyde for nedtrapping, se eget punkt.

Kan jeg øke forsikringssummen i uføreforsikringen?

Ja, du kan øke forsikringssummen ved å logge inn på Min side. Her beregner du pris i kalkulatoren og klikker «Søk hos Tryg». Du vil da få opp et helseerklæringsskjema for utfylling. Merk at det er økningen du søker om. Har du 15 G fra før, og du ønsker 25 G, søker du om 10 G. Forsikringen kan maksimalt økes til 30 G.

Kan jeg redusere forsikringssummen i uføreforsikringen?

Du kan enkelt redusere forsikringssummen på Min side. Gå inn på uføreforsikringen under Mine forsikringer, og klikk på Reduser dekning. Angi ønsket forsikringssum og klikk Send. Reduksjonen vil tre i kraft fra neste hovedforfall (31.12).

Alternativt kan du gi oss beskjed om dette per brev eller e-post, så endrer vi for deg.

 

Kan jeg tegne uføreforsikring selv om jeg har en uføregrad?

For å tegne uføreforsikring, må du være 100 prosent arbeidsdyktig.

Blir forsikringssummen nedjustert når jeg blir eldre ? - Nedtrapping

Vår kollektive livs- og uføreforsikring nedtrappes fra fylte 51 år til og med fylte 60 år. Eksempelvis vil forsikringssum på 20 G reelt sett være 15 G ved 55 år og 10 G ved 60 år. Se avtrapningstabell over gjeldende utbetaling for gitt alder i dokumentene under "Vilkår Uføreforsikring" i meny til høyre. 

Hvordan påvirkes prisen av alderen min?

Alle forsikringer prises ut ifra skaderisiko. For personforsikring er alder en viktig risikofaktor, og prisen øker derfor med alderen. Priser deles inn i aldersintervaller på fem år (36-40 år, 41-45 år osv.), og overgang til ny alderskategori vil medføre prisøkning. Se i meny til høyre for utbetalings- og avtrapningstabell. 

Kan en reservasjon fjernes?

Hvis du har en reservasjon på forsikringen, kan du søke om å fjerne denne når du ikke lenger har sykdommen eller helseplagene du har fått reservasjon for. Informasjon om når og hvordan du kan søke om dette finner du i reservasjonsbrevet du fikk tilsendt da du kjøpte forsikringen. Har du ikke lenger dette, kan du kontakte Trygs avdeling for helsevurdering per e-post på helse@tryg.no.

Hva er forskjellen på uførerente og uførekapital?

Uførekapital gir en engangsutbetaling av forsikringssummen, og er skattefri. Vår uførekapital gir i tillegg månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringsummen, slik at du får utbetalinger i påvente av endelig vedtak om uførhet.

Uførerente gir månedlige utbetalinger frem til 67 år. Disse utbetalingene er skattepliktige. Utdanningsforbundet tilbyr ikke uførerente.

 

Jeg har uføreforsikring i annet selskap, når kan jeg si opp denne?

Uføreforsikringen er gyldig fra den dagen du søker om den, forutsatt at søknaden godkjennes. Dermed kan du i prinsippet si opp i det andre selskapet samme dag, da vil du unngå å være dobbeltforsikret. Dersom din helse gjør at du er usikker på om søknaden vil godkjennes, bør du avvente oppsigelse til ny forsikring er godkjent og fremkommer på Min side.

Kan jeg dele opp betalingen min?

Får du faktura per post kan du kun ha 1, 2 eller 4 betalingsterminer. Har du en elektronisk betalingsløsning som eFaktura-avtale eller avtalegiro-avtale kan du velge opptil 12 terminer. 

Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro eller eFaktura-avtale i din nettbank.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke opp «Utdanningsforbundet» som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har ditt medlemsnummer færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks. 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura. 

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no 
eller på telefon 24 14 20 00.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp pr. denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side 
eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Utdanningsforbundet sender ikke oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap. 

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no