Studentforsikring

Som medlem av Pedagogstudentene får du tilgang til vår uslåelige studentforsikring som inneholder både innbo-, reise-, ulykkes-, og uføreforsikring i en og samme pakke. Alt dette til kun 996 kroner i året. NYHET! Nå har vi utvidet reiseforsikringen fra 90 til 180 dager for studieopphold i utlandet.

Bestill studentforsikring

Finn pris og bestill forsikring

Studentforsikringen med innbo-, reise-, ulykkes- og uføreforsikring koster kun kr 996 per år.

SMS: 

Send SMS med kodeord "udf 223" til 2080. 
Send også gjerne mail til forsikring@udf.no, eller ring oss på 24 14 20 00

Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde (tidligst dagen etter bestillingsdato). Eksempel: "udf 223 fra 01.02.2020".

Innboforsikring

 • Dekker vann-, brann- og naturskade samt plutselig skade og tyveri av innbo for inntil
  kr 500 000
 • Tyveri av sykkel
 • Tyveri og skade på mobil, PC og nettbrett
 • Bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker med inntil kr 100 000

Reiseforsikring

 • Dekker reiser med inntil 90 dagers reisevarighet
 • Dekker reisevarighet med inntil 180 dager for studieopphold i utlandet. (Gjelder kun for studieoppholdet, og ikke ved generelle reiser utover 90 dager.)
 • Avbestilling, tap av bagasje, reisesyke, hjemtransport og reiseavbrudd
 • Hjemtransport i Norden ved alvorlig sykdom i nærmeste familie
 • Utbetaling av kr 10 000 ved sykdom eller ulykke som medfører studieavbrudd i minst 60 dager
 • Ingen egenandel

Reiseforsikringen er individuell og gjelder kun for deg som er studentmedlem.

Ulykkesforsikring

 • Utbetaling på inntil kr 500 000 ved varig skader som følge av ulykke
 • Utbetaling på kr 5 000 ved bruddskader
 • Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, f.eks. tannlege, lege og fysioterapeut. 

Uføreforsikring

Endring av uføreforsikringen fra 1.1.2019

Tidligere bestod produktet av en engangsutbetaling og to delutbetalinger. Forsikringen er nå endret til å gi månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen. Utbetalingene starter allerede 15 måneder etter at man blir sykemeldt.

 • Forsikringssum på 5 G* (kr 499 290)
 • Engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet
 • Forsikringen gir rett til erstatning på 10 000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden. 

*G står for Folketrygdens Grunnbeløp og er på kr 99 858. Beløpet reguleres hvert år den 1. mai og sikrer at forsikringssummen stiger.

Reisekort på mobil

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned medlemsappen vår "UDF Medlem" får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone). Merk at om du har reiseforsikring for familie, er det kun medlemmet som får opp reiseforsikringsbeviset i appen, men dette kan enkelt deles med resten av familien inne i appen. Mer informasjon om reisekort på mobilen.

Endres automatisk når du er ferdig som student

Forsikringen gjelder for medlemmer av Pedagogstudentene og varer ut kalenderåret du er ferdig å studere. Ved overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet blir de ulike forsikringene automatisk overført til ordinære forsikringer ved hovedforfall 31.12. Studentforsikringen kan kun kjøpes som en pakkeløsning. Har du andre behov kan du benytte deg av Utdanningsforbundets ordinære forsikringer.

Spørsmål og svar:

Koster det noe å være medlem av Pedagogstudentene?

Det er gratis å være medlem av Pedagogstudentene, og det første året etter endt studieperiode har du kontingentfritak som medlem av Utdanningsforbundet. Ved overgangen til ordinært medlemskap, vil du bli registret med Utdanningsforbundets obligatoriske grunnforsikring. Forsikringen koster 888 kr i året, og du kan reservere deg mot grunnforsikring. Les mer om forsikringen og muligheten for å reservere seg

Hvilke type forsikringer kan Utdanningsforbundet tilby studenter?

Studenter kan kjøpe alle ordinære forsikringer, men har en tilrettelagt studentforsikring til en svært gunstig pris. Dette er en pakkeløsning som inneholder innboforsikring, reiseforsikring, ulykkesforsikring og uføreforsikring til kr 996 per år. Har du andre behov kan du benytte deg av Utdanningsforbundets ordinære forsikringer.

Studentforsikringen gjelder for medlemmer av Pedagogstudentene, og varer ut kalenderåret du er ferdig å studere. Ved overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet blir de ulike forsikringene ved årsslutt automatisk overført til ordinære forsikringer. 

Hva dekker ulykkesforsikringen i studentpakken?

Ulykkesforsikringen i studenpakken gir en dekning på inntil kr 500 000, og gir i tillegg utbetaling på kr 5 000 ved bruddskade på ben, arm, skulder og hode.

Hva dekker uføreforsikringen i studentpakken?

Uføreforsikringen i studentpakken har en dekning på 5 G (kr 499 290) og krever ingen helsevurdering. Ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig uførhet får man utbetalt hele forsikringssummen.
Det kan være grunnlag for delutbetaling ved vedtak om arbeidsavklaringspenger fra NAV. 

Når gir uføreforsikringen i studenpakken rett til utbetaling?

Fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag gir forsikringen rett til månedlig forskuddsutbetaling. 

Forsikrede må motta arbeidsavklaringspenger fra NAV og være minst 50 prosent arbeidsufør.

Forsikringen gir rett til erstatning på 10 000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden. 

Kan uføreforsikringen utvides?

Ja. Det må leveres inn egenerklæring som behandles av Tryg Forsikring. Bestill økt dekning av uføre ved å benytte bestillingskalkulatoren.  

Hva er forskjellen på uføreforsikring og ulykkesforsikring?

Uføreforsikring gir rett til erstatning ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet som følge av sykdom eller ulykke, mens ulykkesforsikring gir rett til erstatning ved varig skade og behandling som følge av ulykke. En ulykke defineres som en plutselig og uventet, ytre, fysisk hendelse.

Er det egenandel i innboforsikringen i studentpakken?

Det er ingen egenandel på innboforsikringen, med noen unntak:

 • Tyveri av sykkel som ikke er registrert i FG-godkjent sykkelregister – 2 000 kroner
 • Tyveri av og skadeverk på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin – 2 000 kroner
 • Plutselige skader på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin – 2 000 kroner
 • Naturskader – 8 000 kroner
 • Privatansvar – 2 000 kroner
 • Rettshjelp – 4 000 kroner og i tillegg 20 prosent av de utgifter som påløper utover 4 000 kroner 
 • Rettshjelp ved forbrukerkjøp – 4 000 kroner

Skal tyveri, hærverk, ran etc. politianmeldes?

Ja. Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

Er det tilfeller der jeg ikke får utbetalt på forsikringen?

Alle forsikringer medfølger et forsikringsbevis med sikkerhetsforskrifter og vilkår der unntak spesifiseres. Sikkerhetsforskriftene spesifiserer hvilket ansvar du som forsikringstaker har for at din forsikring skal være gjeldende. Et eksempel fra innboforsikringen er ditt ansvar for å påse at vinduer er lukket og døren er låst. Et eksempel fra reiseforsikringen er ditt ansvar for å påse at tyveriutsatte gjenstander ikke havner i bagasje som skal sjekkes inn. Brudd på sikkerhetsforskriftene kan medføre avkortning eller bortfall av erstatning.

Det finnes også unntak i forsikringer, og disse er spesifisert i vilkårene og forteller om hvilke hendelser/tilfeller der forsikringen ikke vil gi erstatning. Det er lurt å sette seg inn i hvilke unntak som er gjeldende for de ulike dekningene. Et eksempel fra reiseforsikringen er et unntak for streik, og det betyr at om flyet ditt ikke går grunnet streik er ikke dette dekket da det er flyselskapene som er erstatningsansvarlig i slike saker.

Jeg skal studere i utlandet, er min studentforsikring fortsatt gjeldende?

Ved studie i utlandet utvides reiseforsikringen fra 90 til180 dager. Denne gjelder kun for studieoppholdet, og ikke ved generelle reiser utover 90 dager. Innboforsikringen er gjeldene for bosted i Norden, og gjelder også på lagret innbo i Norden. Ulykkesforsikringen og uføreforsikringen gjelder i hele verden. Det er en forutsetning at forsikrede er medlem av offentlig trygdeordning i Norden for at ulykkesforsikringen skal gjelde.

Hvor lenge kan jeg beholde studentforsikringen?

Uavhengig av når i året man er ferdig å studere, vil studentforsikringen alltid løpe ut inneværende kalenderår. Er du ferdig med studiene i juli, vil forsikringen løpe til den 31.12. 

Forsikringen vil automatisk videreføres til ordinære forsikringer fra årsskiftet etter overgang fra Pedagogstudentene til Utdanningsforbundet (1. januar). Sier du opp din studentforsikring innen 31.12. i overgangsåret, vil ikke forsikringene videreføres. En oppsigelse må skje skriftlig til forsikring@udf.no 

Kan jeg endre innholdet i studentforsikringen?

Studentforsikringen er en pakkeløsning med fire forsikringer. Det er ikke mulig å utvide eller endre noen av forsikringene, men ønsker du høyere summer eller annen dekning, kan andre forsikringer kjøpes i tillegg, som for eksempel reiseforsikring for famille. Det samme gjelder ved ønsket om høyere dekning på innboforsikringen eller uføreforsikringen.
Som medlem av Pedagogstudentene, kan du benytte deg av alle de kollektive forsikringene som Utdanningsforbundet tilbyr. Les mer om våre medlemstilbud og forsikringer.

Kan jeg dele opp betalingen min?

Får du faktura per post kan du kun ha 1, 2 eller 4 betalingsterminer. Har du en elektronisk betalingsløsning som eFaktura-avtale eller avtalegiro-avtale kan du velge opptil 12 terminer. 

Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale i din nettbank.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke opp "Utdanningsforbundet" som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har ditt medlemsnummer færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura. 

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no 
eller på telefon 24 14 20 00.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp pr. denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side 
eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Utdanningsforbundet sender ikke oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap. 

Fikk du svar på det du lurte på?

Dersom du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no

Vi snakkes.