Grunnforsikring

Grunnforsikringen får du automatisk når du melder deg inn i Utdanningsforbundet. Denne består av tre deler: livsforsikring for medlemmet, ulykkesforsikring for familie, og erstatning ved familiemedlems død.

Bestill grunnforsikring

Finn pris og bestill forsikring

Dette er Grunnforsikringen

Alle som melder seg inn i Utdanningsforbundet eller går over fra Studentmedlemskap til ordinært medlemskap, får Grunnforsikringen automatisk. Grunnforsikringen inneholder tre viktige forsikringer:

 • livsforsikring for medlemmet, som gir utbetaling ved medlemmets død.
 • ulykkesforsikring for familie, som dekker medlemmet, ektefelle/samboer, samt hjemmeboende barn ut året de fyller 21 år.
 • erstatning ved familiemedlems død.

Pris

Grunnforsikringen koster kr 888 i året, og trekkes som oftest månedlig med kr 74 av lønnen, sammen med kontingenten.

Derfor bør du forsikre deg og dine

Livsforsikring: Med livsforsikring kan du sikre ektefelle/samboer og familie dersom du skulle dø. For mange er det en stor økonomisk overgang å plutselig skulle betjene lån og andre utgifter med én inntekt, når man er vant til to. Med livsforsikring står dine etterlatte økonomisk sterkere hvis du dør. Du kan også kjøpe separat livsforsikring til din ektefelle/samboer for å sikre deg selv og din familie, dersom din partner dør. Hvis dere har høy gjeld, bør dere vurdere å tegne en høyere livsforsikring enn det som følger med Grunnforsikringen. En tommelfingerregel er at forsikringssummen bør tilsvare minst halvparten av den samlede gjelden i husstanden.

Ulykkesforsikring: Ulykker kan ramme alle uavhengig av alder, kjønn og helsetilstand. Ved ulykke får du en utbetaling på bakgrunn av hvor invalid du blir, som følge av hendelsen. Du kan også få dekket utgifter til medisinsk behandling, som for eksempel egenandeler og bandasje.

Erstatning ved familiemedlems død: Denne gir rett til en engangsutbetaling, hvis en i nærmeste familie dør.

Dette dekker forsikringene

Livsforsikring

 • Engangsutbetaling på 5 G (kr 506 755) ved den forsikredes (medlemmets) død.
 • Gjelder uansett dødsårsak.
 • Gjelder til utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år. Fra fylte 51 år vil forsikringssummen reduseres med 0,25 G frem til medlemmet blir 60 år. Forsikringssummen blir deretter 2,5 G (kr 253 378) frem til opphørsalder.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dekker medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som skyldes en ulykke. Erstatningen beregnes ut fra invaliditetsgrad, forsikringssum og gjeldende G på ulykkestidspunktet. Behandlingsutgifter erstattes med inntil 5 % av forsikringssummen.

Forsikringen dekker medisinsk invaliditet fra 1 % invaliditetsgrad.

Forsikringssum ved 100 % invaliditet:

 • 24 G for enslig medlem (kr 2 432 424).
 • 12 G per person i familie inkludert medlemmet (kr 1 216 212).

Med familie menes ektefelle og samboer, til utgangen av kalenderåret vedkommende fyller 75 år. I tillegg dekkes barn med folkeregistrert adresse hos en av foreldrene, til utgangen av året barnet fyller 21 år.

Erstatning ved familiemedlems død

 • Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på 0,5 G (kr 50 676) ved familiemedlems død.
 • Med familie menes ektefelle og samboer, til utgangen av kalenderåret vedkommende fyller 70 år. I tillegg dekkes barn med folkeregistrert adresse hos en av foreldrene, til utgangen av året barnet fyller 21 år.

Grunnbeløpet justeres 1. mai, hvert år. G per dags dato er kr 101 351.

Hvem kan kjøpe grunnforsikringen?

Grunnforsikringen kan kun kjøpes av deg som er medlem i Utdanningsforbundet.

Må jeg ha grunnforsikringen?

Det er frivillig å ha Grunnforsikringen, men ønsker du den på et senere tidspunkt, må du levere helseerklæringsskjema til helsevurdering i Tryg Forsikring for godkjenning. Dette trenger du ikke når du får Grunnforsikringen automatisk ved innmelding.

Si opp Grunnforsikringen

Du kan si opp Grunnforsikringen på Min side, eller sende en e-post til forsikring@udf.no. Hvis du sier opp grunnforsikringen, mister du muligheten til å bestille uføreforsikring og livsforsikring, eller de stoppes dersom du har disse fra før.

Spørsmål og svar

Hva er grunnforsikringen?

Grunnforsikringen består av tre deler:

 • livsforsikring, som gir utbetaling ved medlemmets død.
 • ulykkesforsikring, som dekker medlemmet, ektefelle/samboer, samt hjemmeboende barn ut året de fyller 21 år. Ulykkesforsikringen gir utbetaling ved medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Summen beregnes etter invaliditetsgrad fra 1 %. I tillegg dekkes behandlingsutgifter med inntil 5 % av forsikringssummen.
 • erstatning ved familiemedlems død. Denne gir rett til utbetaling på 0,5 G.

Alle medlemmer blir automatisk innlemmet i grunnforsikringen uten å måtte levere helseerklæring. G står for Folketrygdens grunnbeløp og justeres hvert år.

Er familien dekket av grunnforsikringen?

Grunnforsikringens livsforsikring gjelder for medlemmet, mens ulykkesforsikringen gjelder for medlemmet og ektefelle/samboer med samme folkeregistrerte adresse som medlemmet. I tillegg omfatter den barn med folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre, samt barnebarn og fosterbarn som bor fast hos medlemmet. Barn er dekket til utgangen av året de fyller 21 år. Erstatning ved familiemedlems død gir rett til en engangsutbetaling på 0,5 G (kr 50 675,5).

Hvor stor er livsforsikringen som inngår i grunnforsikringen?

Livsforsikringen er på 5 G (kr 506 755), men trappes ned med 0,25 G hvert år fra fylte 51 til 60 år. Fra 60 år er det ingen ytterligere nedtrapping. 

Hvor stor er ulykkesforsikringen som inngår i grunnforsikringen?

Forsikringssummen for enslig medlem er på 24 G, for familie er forsikringssummen 12 G per forsikret inkludert medlemmet. Erstatning beregnes etter invaliditetsgrad og familiesammensetningen på ulykkestidspunktet.

Hvem får utbetalingen fra livsforsikringen? - Begunstigelse

Forsikrede kan selv bestemme hvem som skal få utbetalt forsikringssummen, ved å begunstige en eller flere personer. Om det er oppnevnt en eller flere som er særskilt begunstiget fremgår av forsikringsbrevet.

Er det ikke oppnevnt en særskilt begunstiget, skjer utbetalingen i følgende rekkefølge:

1. Ektefelle/samboer (ved samboer, se vilkår livsforsikring punkt 10.1) 
2. Livsarvinger
3. Testamentarvinger
4. Arvinger etter loven.

Begunstigelsesskjema ligger til høyre i menyen.

Gir grunnforsikringen rett til erstatning ved varig sykemelding eller uførhet?

Nei. Ulykkesforsikringen i grunnforsikringen gir kun utbetaling ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

Hvorfor automatisk grunnforsikring – når jeg kan reservere meg?

 • En kollektiv innmelding av grunnforsikring sørger for at du som medlem har en solid forsikring som sikrer deg og din familie økonomisk ved død eller ulykke. Vi mener dette er en meget god forsikring som alle våre medlemmer bør ha.
 • Når grunnforsikringen meldes inn kollektivt, kan dette gjøres uavhengig av medlemmenes helsetilstand. Det er derfor ingen krav om å levere helseerklæring.
 • En kollektiv innmelding betyr også en samlet avtale som gjør oss sterkere i forhandlinger på pris og vilkår, denne forsikringen er derfor svært rimelig og gir deg gode vilkår.

Må jeg ha grunnforsikring for å ha andre forsikringer?

Du kan tegne reise-, innbo-, barne- og studentforsikring uten å ha grunnforsikring, men for å kunne bestille livs- eller uføreforsikring hos oss, må du ha grunnforsikringen i bunn. Er du studentmedlem, kan du tegne andre forsikringer så lenge du har enten grunnforsikring eller studentforsikring.

Kan jeg reservere meg mot grunnforsikring nå, men bestille den senere?

Grunnforsikringen følger medlemskapet automatisk, men du kan reservere deg mot den ved å sende en e-post til forsikring@udf.no. Forsikringen kan bestilles igjen ved behov, men du må da levere egenerklæring på helse ved bestilling.

Hvordan reserverer jeg meg mot grunnforsikringen?

Grunnforsikringen følger medlemskapet automatisk, men du kan reservere deg mot den ved å sende en e-post til forsikring@udf.no.

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no