Oslo kommune: Del H Avtale om effektivisering og omstilling

§ 1 Hjemmelsgrunnlag

Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens § 4.

§ 2 Parter

Det vises til Hovedavtalens § 2.

§ 3 Formål

Formålet med denne avtalen er å legge forholdene til rette for økt effektivitet og omstilling i kommunens virksomheter.

§ 4 Målsetting

Avtalen skal medvirke til å gjøre Oslo kommunes tjenestetilbud faglig og økonomisk konkurransedyktig, og derigjennom skape trygge arbeidsplasser.

Avtalen vektlegger lokale løsninger basert på motiverte medarbeideres initiativ og kreativitet.

Dette kan oppnås gjennom:

- å øke graden av måloppnåelse i forhold til ressursinnsatsen, det vil si å oppnå målene på en mer effektiv måte.
- å øke produksjonen i forhold til ressursinnsatsen, det vil si å øke produktiviteten.

§ 5 Forutsetninger

Avgjørelser som treffes i medhold av denne avtalen må ligge innenfor rammen av lover, politiske vedtak, gjeldende reglement og avtaler, vedtatt budsjett, samt høre inn under arbeidsgivers myndighetsområde.

Partene er innforstått med at avtalen bygger på folkevalgte organers og administrasjonens styringsrett når det gjelder vedtak som fremmer kvalitet, effektivitet og produktivitet.

Partene legger vekt på at avtalen skal bidra til målrettet nyttiggjøring av alle ansattes kompetanse og ideskapende virksomhet.

§ 6 Igangsetting av tiltak

Virksomhetsleder har et selvstendig ansvar for å iverksette effektiviseringstiltak.

Det partssammensatte utvalg i henhold til Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune skal selvstendig ta initiativ til å fremme tiltak med sikte på bl.a. omstilling, effektivitet og utnyttelse av ressursene i virksomheten.

§ 7 Gjennomføring

Vedtatte tiltak gjennomføres så raskt som mulig. Det må settes opp en gjennomføringsplan med tidspunkt for evaluering av tiltaket.

Etter en prøveperiode skal tiltakene vurderes med sikte på videreføring, omarbeiding eller opphør.

§ 8 Fordeling av økonomisk gevinst

Resultatene av effektiviseringstiltakene må være målbare.

Dersom tiltakene medfører økonomisk gevinst i form av reduserte drifts- eller kapitalutgifter, kan gevinsten deles mellom de ansatte og kommunen. Det må dreie seg om et bestemt tiltak og den økonomiske gevinsten av tiltaket må beregnes nøyaktig. Arbeidstakernes innsats må ha hatt klar betydning for produktivitetsgevinsten. Dersom gevinsten skyldes økt innsats av ressurser fra arbeidsgiver, kan det likevel foretas gevinstfordeling dersom det i tillegg kreves omstilling og økt innsats av virksomhetens medarbeidere. Helårsvirkningen av den gevinst som tas ut, må ligge innenfor rammen av vedtatt budsjett og budsjettrammen for kommende år.

Det partssammensatte utvalg etter Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune § 4.3 c, fastsetter andelen av effektiviseringsgevinsten til de ansatte og kommunen.

Andelen til de ansatte kan anvendes til utviklings- og opplæringstiltak, arbeidsmiljøtiltak, investeringer, lønn (varige tillegg eller årlig bonus) eller annet.

Fordelingen av andelen som avsettes til lønn (varige tillegg eller årlig bonus) foretas i forhandlinger mellom den lokale administrasjon og den (de) berørte forhandlingsberettigede organisasjon(er). Disponering til andre tiltak foretas av det partssammensatte utvalg.

Dersom gevinsten - eller deler av gevinsten - tas ut i form av lønnsøkning/tillegg, kan lønnsendring/tillegg som hovedregel først settes i verk når gevinsten foreligger. I enkelte tilfeller kan endringer skje i forbindelse med igangsetting av produktivitetstiltaket, og når forholdene taler for det kan lønnsendringer/-tillegg gis etappevis i takt med oppnådde delmål.

§ 9 Tvistebestemmelse

Tvist om forståelse av denne avtale som ikke blir løst ved forhandlinger mellom Oslo kommune og vedkommende organisasjon kan hver av partene bringe inn for Arbeidsretten.

Før en organisasjon tar ut stevning skal kommunen og forhandlingssammenslutningene informeres om saken.

§ 10 Ikrafttreden og varighet

Denne avtale trer i kraft fra 01.04.2002 og gjelder til 31.12.2003. Så fremt avtalen ikke sies opp av en av partene med 3-tre- måneders varsel, gjelder den videre for 1 år om gangen.