Oslo kommune: Del F Avtale om fastlønte tillitsvalgte i Oslo kommune

§ 1 Hjemmelsgrunnlag

Denne avtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalens § 4.

§ 2 Parter

Parter i denne avtalen er de samme som er nevnt i Hovedavtalens § 2.

§ 3 Grunnlaget for tildeling av fastlønte tillitsvalgte

Antall fastlønte tillitsvalgte skal gjenspeile den enkelte forhandlingssammenslutnings størrelse og mangfold.

De fastlønte tillitsvalgte skal være knyttet til den enkelte organisasjon og skal, foruten å koordinere de øvrige tillitsvalgtes arbeid, være et direkte bindeledd mellom kommunen og den enkelte organisasjon.

§ 4 Fordeling av fastlønte tillitsvalgte

De 4 forhandlingssammenslutningene KAH, UHO, YS-K Oslo og Akademikerne K tildeles til sammen 31,5 årsverk, som fordeles slik:

KAH 24
UHO 4,5
YS-K Oslo 1,5
Akademikerne - K 1,5

Forhandlingssammenslutningene foretar fordelingen av antallet årsverk innen sammenslutningen. Når forhandlingssammenslutningene har avholdt valg/utpekt fastlønte tillitsvalgte, skal Byrådsavdeling for service- og organisasjonsutvikling ha melding om hvem dette er og hvor de er ansatt. Byrådsavdeling for service- og organisasjonsutvikling meddeler dette til de berørte virksomheter.

Dersom det i løpet av avtaleperioden skjer endring i medlemstallet i de organisasjoner forhandlingssammenslutningene representerer, kan det hvis Oslo kommune eller en av sammenslutningene krever det, føres forhandlinger om årsverkene nevnt ovenfor.

Fastlønte tillitsvalgte som tas ut i permisjon etter denne avtale og som inngår i fordelingen etter første ledd, skal fortrinnsvis være på hel tid. I særlige tilfelle, kan tillitsvalgte i henhold til denne avtale være på halv tid.

Fastlønte tillitsvalgte har permisjon fra vedkommende virksomhet i kommunen.

§ 5 Lønn for fastlønte tillitsvalgte

De arbeidstakere som gis permisjon som hovedtillitsvalgte, skal beholde lønnen fra sin stilling. Med lønn menes i denne forbindelse stillingens faste regulativlønn samt alle faste årlige tillegg og/eller tillegg som er av den art at de reguleres i takt med lønnsutviklingen, dog minst med den lønn som til enhver tid gjelder for fastlønte tillitsvalgte, (stillingskode 6482, lønnstrinn 36). Fastlønte tillitsvalgte tjener opp lønnsansiennitet etter de vanlige regler.

§ 6 Lokaler til fastlønte tillitsvalgte

Vedkommende virksomhet eller kommunen sentralt stiller vederlagsfritt møblert kontor med fasttelefon til disposisjon for fastlønnet tillitsvalgt. Kontorrekvisita holdes av vedkommende organisasjon.

Kommunen kan etter henvendelse fra organisasjonene sentralt bistå med å finne egnede lokaler sentralt i byen. Leien betales etter avtale.

I forbindelse med refusjon av kontorholdsutgifter for fastlønte tillitsvalgte i henhold til denne avtalen, dekkes kun utgifter for de kontorer disse benytter. Utgifter til fellesarealer, energi og renhold godtgjøres etter avtale og ved dokumenterte utgifter.

§ 7 Tvistebestemmelse

Tvist om forståelse av denne avtale som ikke blir løst ved forhandlinger mellom Oslo kommune og vedkommende organisasjon kan hver av partene bringe inn for Arbeidsretten.

Før en organisasjon tar ut stevning skal kommunen og forhandlingssammenslutningene informeres om saken.

§ 8 Varighet

Denne avtale trer i kraft fra 01.04.2002 og gjelder til 31.12.2003. Så fremt avtalen ikke sies opp av en av partene med 3 - tre - måneders varsel, gjelder den videre for 1 år av gangen.