Oslo kommune: Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune

§ 1 Hjemmelsgrunnlag - partsforhold

Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens § 4. Når det gjelder partsforhold, vises til Hovedavtalens § 2.

§ 2 Begreper

Med en forhandlingssammenslutning forstås en sammenslutning av arbeidstakerorganisasjoner som representerer disse i Oslo kommune.

En forhandlingssammenslutning skal representere et bredt spekter av arbeidstakergrupper.

En forhandlingssammenslutning må godkjennes av Oslo kommune. Forut for slik godkjenning skal det være ført drøftinger mellom kommunen og forhandlingssammenslutningene.

De forhandlingssammenslutninger som er godkjent på det tidspunkt denne avtale trer i kraft fremgår av vedlegg til denne avtale.

§ 3 Forhandlinger

En forhandlingssammenslutning representerer medlemsorganisasjonene ved:

a) sentrale forhandlinger i forbindelse med opprettelse/fornyelse av tariffavtaler.
b) sentrale justeringsforhandlinger/utvalgsbehandling i henhold til fellesbestemmelsenes § 17.1, jf. § 17.3.
c) lønnsregulering for 2. avtaleår, jf. fellesbestemmelsenes § 19.2.
d) andre forhandlinger og drøftinger hvor Oslo kommune og forhandlingssammenslutningene finner det hensiktsmessig.

§ 4 Forhandlingssammenslutningenes rolle ved sentrale forhandlinger/megling

4.1

Medlemsorganisasjonene i en forhandlingssammenslutning skal i fellesskap drøfte kravene i forbindelse med en tariffrevisjon før disse utformes endelig. Kravene settes frem av den enkelte forhandlingssammenslutning.

4.2

En forhandlingssammenslutning skal på vegne av alle medlemsorganisasjonene ved avslutningen av forhandlingene/meglingen enten anbefale eller forkaste et tilbud.

4.3

Et forhandlingsforslag/meglingsforslag skal gå videre til behandling i de enkelte medlemsorganisasjoner som er med i forhandlingssammenslutningen.

4.4

Dersom en forhandlingssammenslutning bryter forhandlingene eller ikke anbefaler et tilbud, opptrer forhandlingssammenslutningen på vegne av alle dens organisasjoner under meglings-/utvalgsbehandling.

4.5

Ved utvalgsbehandling, jf. fellesbestemmelsenes § 17.3, utvides utvalgets partsrepresentanter til 3 fra hver side.

4.6

Dersom en eller flere organisasjoner i en forhandlingssammenslutning ved den avtalte/fastsatte svarfristens utløp forkaster et forhandlings- eller meglingsforslag, er det vedkommende organisasjon som møter til meglings-/utvalgsbehandling. En representant fra vedkommende forhandlingssammenslutning skal dessuten være til stede som observatør.

4.7

Før det tas ut stevning angående en tvist om forståelsen av bestemmelser i en tariffavtale inngått mellom Oslo kommune og en organisasjon, skal kommunen og forhandlingssammenslutningen drøfte saken. Slikt drøftingsmøte skal søkes avholdt innen en måned med mindre partene blir enige om noe annet.

Dersom tvisten dreier seg om en tariffavtale inngått mellom kommunen og samtlige andre organisasjoner, skal kommunen og forhandlingssammenslutningene informeres om saken før det tas ut stevning.

§ 5 Forhandlingssammenslutningenes rolle ved lokale forhandlinger

I den grad partene lokalt finner det hensiktsmessig kan ordningen med forhandlingssammenslutninger tas i bruk også i forbindelse med lokale forhandlinger eller drøftinger.

§ 6 Tvistebestemmelse

Tvist om forståelse av denne avtale som ikke blir løst ved forhandlinger mellom Oslo kommune og vedkommende organisasjon kan hver av partene bringe inn for Arbeidsretten.

Før en organisasjon tar ut stevning skal kommunen og forhandlingssammenslutningene informeres om saken.

§ 7 Varighet

Denne avtale trer i kraft fra 01.04.2002 og gjelder til 31.12.2003. Så fremt avtalen ikke sies opp av en av partene med 3 – tre – måneders varsel, gjelder den videre for 1 år av gangen.